Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-1SM2 Kod Erasmus / ISCED: 08.451 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz.2
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminaria magisterskie na I roku II stopnia służą z jednej strony prezentacji problematyki badawczej podejmowanej przez magistrantów w ramach poszczególnych seminariów, z drugiej, przedstawieniu całego procesu powstawania przyszłej pracy magisterskiej. Stąd kierownicy seminariów przedstawiają i charakteryzują różnorodne źródła i ich wartość nadawczą, tak aby słuchacze mogli sobie wyrobić opinię na jakich potencjalnie źródłach, zamierzają oprzeć swoje analizy w pracach magisterskich. Ważnym elementem tej części spotkań seminaryjnych jest zapoznanie młodzieży pod opieką naukową kierownika seminarium z dotychczasowym dorobkiem historiografii polskiej i w możliwie szerokim stopniu historiografii powszechnej .

Skrócony opis:

Seminaria magisterskie na I roku II stopnia służą z jednej strony prezentacji problematyki badawczej podejmowanej przez magistrantów w ramach poszczególnych seminariów, z drugiej, przedstawieniu całego procesu powstawania przyszłej pracy magisterskiej. Stąd kierownicy seminariów przedstawiają i charakteryzują różnorodne źródła i ich wartość nadawczą, tak aby słuchacze mogli sobie wyrobić opinię na jakich potencjalnie źródłach, zamierzają oprzeć swoje analizy w pracach magisterskich. Ważnym elementem tej części spotkań seminaryjnych jest zapoznanie młodzieży pod opieką naukową kierownika seminarium z dotychczasowym dorobkiem historiografii polskiej i w możliwie szerokim stopniu historiografii powszechnej .

Pełny opis:

Seminaria magisterskie na I roku II stopnia służą z jednej strony prezentacji problematyki badawczej podejmowanej przez magistrantów w ramach poszczególnych seminariów, z drugiej, przedstawieniu całego procesu powstawania przyszłej pracy magisterskiej. Stąd kierownicy seminariów przedstawiają i charakteryzują różnorodne źródła i ich wartość nadawczą, tak aby słuchacze mogli sobie wyrobić opinię na jakich potencjalnie źródłach, zamierzają oprzeć swoje analizy w pracach magisterskich. Ważnym elementem tej części spotkań seminaryjnych jest zapoznanie młodzieży pod opieką naukową kierownika seminarium z dotychczasowym dorobkiem historiografii polskiej i w możliwie szerokim stopniu historiografii powszechnej .

W tej części seminarium studenci powinni systematycznie prezentować wnioski i ustalenia wynikające z przeczytanej przez nich literatury, głównie pod kątem ich przyszłej pracy magisterskiej. Ponadto powinni także po zapoznaniu się z literatura przedmiotu rozpoczynać pracę ze źródłami. Rezultaty swoich analiz powinni referować na seminarium i poddawać pod dyskusję. Na koniec seminarium każdy student powinien przedstawić propozycję spisu treści pracy magisterskiej, który powinien być przedyskutowany z kierownikiem seminarium i przez niego zatwierdzony.

Literatura:

1.U.Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008

2.M. Bogucka, Kultura, naród, trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008

3. F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006

4. F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, Warszawa 1992

5.P. Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie, Kraków 2012

6.I.Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1979

7.E. Kaczyńska, K. Piesowicz, Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej), Warszawa 1977

8.Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2019

9.Spojrzenie w przeszłość, t. 1: Średniowiecze, nowożytność, Warszawa 2009

10.The Cambridge Economic History of Modern Europe, vol. 1: 1700-1870, ed. S. Broadberry, K. O. O'Rourke, Cambridge 2010

11.J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998

12.J.Wijaczka, K. Mikulski, Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 201

13.A. Wyczański, Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką, wyd. 2, Warszawa 1991

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 - absolwent w pogłębionym stopniu uporządkowane fakty i zjawiska z zakresu historii, prowadzące do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych

KP7_WG4 - absolwent zna w pogłębionym stopniu zagadnienia historii powszechnej na poziomie zaawansowanym w zakresie przynajmniej jednej epoki historycznej związanej ze specjalizacją badawczą oraz dorobek historiografii w tym zakresie

KP7_WG6 - absolwent zna w pogłębionym stopniu metody krytyki, analizy i interpretacji różnorodnych źródeł, rozumiejąc ich przydatność w badaniach historycznych

KP7_WG7 - absolwent zna w pogłębionym stopniu metody i sposoby tłumaczenia tekstów dotyczących zagadnień historycznych przynajmniej z jednego języka obcego nowożytnego i tekstów źródłowych w języku właściwym dla badanej dziedziny

KP7_WG10 - absolwent zna w pogłębionym stopniu wiedzę z zakresu metodologii historii

KP7_WK4 - absolwent zna dogłębnie zasady ochrony praw własności intelektualnej na potrzeby przygotowywanej pracy magisterskiej i innych projektów

KP7_UW1 - absolwent potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

KP7_UW2 - absolwent potrafi formułować tematy badawcze; stosując metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii oraz posługując się teoriami i paradygmatami badawczymi

KP7_UW3 - absolwent potrafi analizować, interpretować i wykorzystywać dla potrzeb własnych badań teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci, przeprowadzając ich pogłębioną krytykę

KP7_UW6 - absolwent potrafi przygotować w języku ojczystym tekst naukowy (w tym pracę dyplomową) z aparatem krytycznym, poprawnie stosując różnorodne formy pisarstwa historycznego

KP7_UK3 - absolwent potrafi zaprezentować swój dorobek naukowy (m.in. na egzaminie magisterskim)

KP7_KK2 - absolwent jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

KP7_KR2 - absolwent jest zdolny do ciągłego rozwoju swoich zainteresowań i kompetencji fachowych, społecznych i kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium dokonuje się na podstawie systematycznego uczestnictwa połączonego z bieżącym referowaniem literatury przedmiotu i ustaleń wynikających z analiz źródłowych. Ostatnim elementem zaliczenia seminarium jest przedstawienie przez studenta planu pracy magisterskeij i uzyskanie akceptacji kierownika seminarium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buchowski, Małgorzata Dajnowicz, Rafał Kosiński, Cezary Kuklo, Eugeniusz Mironowicz, Halina Parafianowicz, Joanna Sadowska, Wojciech Śleszyński
Prowadzący grup: Krzysztof Buchowski, Małgorzata Dajnowicz, Rafał Kosiński, Cezary Kuklo, Eugeniusz Mironowicz, Halina Parafianowicz, Joanna Sadowska, Wojciech Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminaria magisterskie na I roku II stopnia służą z jednej strony prezentacji problematyki badawczej podejmowanej przez magistrantów w ramach poszczególnych seminariów, z drugiej, przedstawieniu całego procesu powstawania przyszłej pracy magisterskiej. Stąd kierownicy seminariów przedstawiają i charakteryzują różnorodne źródła i ich wartość nadawczą, tak aby słuchacze mogli sobie wyrobić opinię na jakich potencjalnie źródłach, zamierzają oprzeć swoje analizy w pracach magisterskich. Ważnym elementem tej części spotkań seminaryjnych jest zapoznanie młodzieży pod opieką naukową kierownika seminarium z dotychczasowym dorobkiem historiografii polskiej i w możliwie szerokim stopniu historiografii powszechnej .

Pełny opis:

Seminaria magisterskie na I roku II stopnia służą z jednej strony prezentacji problematyki badawczej podejmowanej przez magistrantów w ramach poszczególnych seminariów, z drugiej, przedstawieniu całego procesu powstawania przyszłej pracy magisterskiej. Stąd kierownicy seminariów przedstawiają i charakteryzują różnorodne źródła i ich wartość nadawczą, tak aby słuchacze mogli sobie wyrobić opinię na jakich potencjalnie źródłach, zamierzają oprzeć swoje analizy w pracach magisterskich. Ważnym elementem tej części spotkań seminaryjnych jest zapoznanie młodzieży pod opieką naukową kierownika seminarium z dotychczasowym dorobkiem historiografii polskiej i w możliwie szerokim stopniu historiografii powszechnej .

Literatura:

1.U.Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008

2.M. Bogucka, Kultura, naród, trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008

3. F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006

4. F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, Warszawa 1992

5.P. Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie, Kraków 2012

6.I.Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1979

7.E. Kaczyńska, K. Piesowicz, Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej), Warszawa 1977

8.Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2019

9.Spojrzenie w przeszłość, t. 1: Średniowiecze, nowożytność, Warszawa 2009

10.The Cambridge Economic History of Modern Europe, vol. 1: 1700-1870, ed. S. Broadberry, K. O. O'Rourke, Cambridge 2010

11.J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998

12.J.Wijaczka, K. Mikulski, Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 201

13.A. Wyczański, Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką, wyd. 2, Warszawa 199

Ponadto:

1.Dom. Codzienność i święto, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, t. 1-2, Kraków 2018

2.J. Goody, Kapitalizm i nowoczesność. Islam, Chiny, Indie a narodziny Zachodu, Warszawa 2006

2.Historia ciała, t. 1: Od renesansu do oświecenia, red. G. Vigarello, Gdańsk 2011

3.Historia życia prywatnego, t. 2: Od Europy feudalnej do renesansu, red. G. Duby, t. 3: Od renesansu do oświecenia, red. R. Chartier, Wrocław 1998-1999

4.Historia - Dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Kraków 2014

5.Kultura Polski średniowiecznej, red. B. Geremek, Warszawa 1997

6.S. Płaza, Warsztat naukowy historyka wsi feudalnej, Warszawa 1980

7.W. Reinhard, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dajnowicz, Rafał Kosiński, Cezary Kuklo, Karol Łopatecki, Joanna Sadowska, Jan Snopko, Wojciech Śleszyński
Prowadzący grup: Małgorzata Dajnowicz, Rafał Kosiński, Cezary Kuklo, Karol Łopatecki, Joanna Sadowska, Jan Snopko, Wojciech Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminaria magisterskie na I roku II stopnia służą z jednej strony prezentacji problematyki badawczej podejmowanej przez magistrantów w ramach poszczególnych seminariów, z drugiej, przedstawieniu całego procesu powstawania przyszłej pracy magisterskiej. Stąd kierownicy seminariów przedstawiają i charakteryzują różnorodne źródła i ich wartość nadawczą, tak aby słuchacze mogli sobie wyrobić opinię na jakich potencjalnie źródłach, zamierzają oprzeć swoje analizy w pracach magisterskich. Ważnym elementem tej części spotkań seminaryjnych jest zapoznanie młodzieży pod opieką naukową kierownika seminarium z dotychczasowym dorobkiem historiografii polskiej i w możliwie szerokim stopniu historiografii powszechnej .

Pełny opis:

Seminaria magisterskie na I roku II stopnia służą z jednej strony prezentacji problematyki badawczej podejmowanej przez magistrantów w ramach poszczególnych seminariów, z drugiej, przedstawieniu całego procesu powstawania przyszłej pracy magisterskiej. Stąd kierownicy seminariów przedstawiają i charakteryzują różnorodne źródła i ich wartość nadawczą, tak aby słuchacze mogli sobie wyrobić opinię na jakich potencjalnie źródłach, zamierzają oprzeć swoje analizy w pracach magisterskich. Ważnym elementem tej części spotkań seminaryjnych jest zapoznanie młodzieży pod opieką naukową kierownika seminarium z dotychczasowym dorobkiem historiografii polskiej i w możliwie szerokim stopniu historiografii powszechnej .

Literatura:

1.U.Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008

2.M. Bogucka, Kultura, naród, trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008

3. F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006

4. F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, Warszawa 1992

5.P. Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie, Kraków 2012

6.I.Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1979

7.E. Kaczyńska, K. Piesowicz, Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej), Warszawa 1977

8.Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2019

9.Spojrzenie w przeszłość, t. 1: Średniowiecze, nowożytność, Warszawa 2009

10.The Cambridge Economic History of Modern Europe, vol. 1: 1700-1870, ed. S. Broadberry, K. O. O'Rourke, Cambridge 2010

11.J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998

12.J.Wijaczka, K. Mikulski, Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 201

13.A. Wyczański, Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką, wyd. 2, Warszawa 199

Ponadto:

1.Dom. Codzienność i święto, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, t. 1-2, Kraków 2018

2.J. Goody, Kapitalizm i nowoczesność. Islam, Chiny, Indie a narodziny Zachodu, Warszawa 2006

2.Historia ciała, t. 1: Od renesansu do oświecenia, red. G. Vigarello, Gdańsk 2011

3.Historia życia prywatnego, t. 2: Od Europy feudalnej do renesansu, red. G. Duby, t. 3: Od renesansu do oświecenia, red. R. Chartier, Wrocław 1998-1999

4.Historia - Dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Kraków 2014

5.Kultura Polski średniowiecznej, red. B. Geremek, Warszawa 1997

6.S. Płaza, Warsztat naukowy historyka wsi feudalnej, Warszawa 1980

7.W. Reinhard, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminaria magisterskie na I roku II stopnia służą z jednej strony prezentacji problematyki badawczej podejmowanej przez magistrantów w ramach poszczególnych seminariów, z drugiej, przedstawieniu całego procesu powstawania przyszłej pracy magisterskiej. Stąd kierownicy seminariów przedstawiają i charakteryzują różnorodne źródła i ich wartość nadawczą, tak aby słuchacze mogli sobie wyrobić opinię na jakich potencjalnie źródłach, zamierzają oprzeć swoje analizy w pracach magisterskich. Ważnym elementem tej części spotkań seminaryjnych jest zapoznanie młodzieży pod opieką naukową kierownika seminarium z dotychczasowym dorobkiem historiografii polskiej i w możliwie szerokim stopniu historiografii powszechnej .

Pełny opis:

Seminaria magisterskie na I roku II stopnia służą z jednej strony prezentacji problematyki badawczej podejmowanej przez magistrantów w ramach poszczególnych seminariów, z drugiej, przedstawieniu całego procesu powstawania przyszłej pracy magisterskiej. Stąd kierownicy seminariów przedstawiają i charakteryzują różnorodne źródła i ich wartość nadawczą, tak aby słuchacze mogli sobie wyrobić opinię na jakich potencjalnie źródłach, zamierzają oprzeć swoje analizy w pracach magisterskich. Ważnym elementem tej części spotkań seminaryjnych jest zapoznanie młodzieży pod opieką naukową kierownika seminarium z dotychczasowym dorobkiem historiografii polskiej i w możliwie szerokim stopniu historiografii powszechnej .

Literatura:

1.U.Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008

2.M. Bogucka, Kultura, naród, trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008

3. F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006

4. F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, Warszawa 1992

5.P. Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie, Kraków 2012

6.I.Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1979

7.E. Kaczyńska, K. Piesowicz, Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej), Warszawa 1977

8.Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2019

9.Spojrzenie w przeszłość, t. 1: Średniowiecze, nowożytność, Warszawa 2009

10.The Cambridge Economic History of Modern Europe, vol. 1: 1700-1870, ed. S. Broadberry, K. O. O'Rourke, Cambridge 2010

11.J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998

12.J.Wijaczka, K. Mikulski, Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 201

13.A. Wyczański, Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką, wyd. 2, Warszawa 199

Ponadto:

1.Dom. Codzienność i święto, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, t. 1-2, Kraków 2018

2.J. Goody, Kapitalizm i nowoczesność. Islam, Chiny, Indie a narodziny Zachodu, Warszawa 2006

2.Historia ciała, t. 1: Od renesansu do oświecenia, red. G. Vigarello, Gdańsk 2011

3.Historia życia prywatnego, t. 2: Od Europy feudalnej do renesansu, red. G. Duby, t. 3: Od renesansu do oświecenia, red. R. Chartier, Wrocław 1998-1999

4.Historia - Dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Kraków 2014

5.Kultura Polski średniowiecznej, red. B. Geremek, Warszawa 1997

6.S. Płaza, Warsztat naukowy historyka wsi feudalnej, Warszawa 1980

7.W. Reinhard, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.