Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Małżeństwo, rodzina i życie prywatne w perspektywie historycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-2KMRH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Małżeństwo, rodzina i życie prywatne w perspektywie historycznej
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do dziejów rodziny i życia prywatnego. Przedmiot łączy elementy historii społecznej, gospodarczej i demografii historycznej.

Skrócony opis:

Przedmiot ten wprowadza studentów do tematyki dziejów rodziny i życia prywatnego. Zajęci łączą elementy historii społecznej, gospodarczej i demografii historycznej. Ponadto uzupełnione są one osiągnięciami nowych nurtów humanistyki, takich jak historia emocji czy psychologia historyczna. Ponadto celem przedmiotu jest pokazanie istoty i znaczenia tego rodzaju badań historycznych; źródeł i możliwości interpretacyjnych oraz poznanie wybranych zjawisk i procesów historycznych z obszaru historii rodziny.

Pełny opis:

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjne

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: historia

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok II/ semestr III

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak wymagań wstępnych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji, analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium

PUNKTY ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

- udział w konsultacjach: 10 h

- przygotowanie do kolokwium: 20 h

- realizacja zadań projektowych 10 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 40 h (ECTS: 1,6)

- o charakterze praktycznym: 60 h (ECTS: 2,4)

Literatura:

Bardach J. , Zwyczajowe prawo małżeńskie ludności ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego (XV – XVII w.), w: Bardach J., Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV – XVII w., Warszawa 1970.

Biskup S., Prawo małżeńskie kościoła rzymskokatolickiego, t. 1, Warszawa 1956.

Borkowska M., Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1996.

De Moor T., van Zanden J.L., Girl power: the European marriage pattern and labour markets in the North Sea region in the late medieval and early modern period, “The Economic History Review” 63(1), 2010, s. 1–33.

Guzowski P., Geneza europejskiego modelu małżeństwa na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, „Przeszłość Demograficzna Polsk” 31, 2012.

Guzowski P., Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej: studium demograficzne, Białystok 2019.

Historia życia prywatnego, t. 3, Od renesansu do oświecenia, red. R. Chartier, oprac. P. Ariès, Wrocław 1999.

Historia życia prywatnego, t. 4, Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. M. Perrot, oprac. A. Corbin, Wrocław 1999.

Koczerska M., Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975.

Kopczyński M., Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1998.

Kuchiwicz Z., Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.

Laven M., Dziewice weneckie, Warszawa 2006.

Liedke L., Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku: studium demograficzno-społeczne, Białystok 2016.

Meyendorff J., Małżeństwo w prawosławiu: liturgia, teologia, życie, Lublin 1995

Mikulski K., Strategie rodzinne rzeźników toruńskich w XVI–XVIII w., „Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych” 62, 2002, s. 48–84.

Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich XV – XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa 2008, s. 59–74.

Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2019.

Struktury demograficzne na ziemiach polskich do połowy XX w. Przegląd badań i problemów, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2014.

Sulej K., Mariaże magnackie w XVI–XVIII wieku na podstawie intercyz przedślubnych, „Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa”, t. 3, Warszawa 2011, s. 63–96.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2012,

Wiślicz T., Upodobanie: małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku, Warszawa 2012.

Zawieranie małżeństw w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach, red. R. Sztychmiler, Olsztyn 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

KP7_WG1

KP7_WG2

KP7_WG3

KP7_WG8

UMIEJĘTNOŚCI

KP7_UW1

KP7_UW3

KP7_UW4

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KP7_KK2

KP7_KR4

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową metodą i kryterium oceny będzie kolokwium zaliczeniowe. Dodatkowo brana pod uwagę będzie aktywność na zajęciach.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Większa liczba nieobecności podlega zaliczeniu na dyżurze.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną może zajść konieczność napisania kolokwium online.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Szyc
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Szyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ten wprowadza studentów do tematyki dziejów rodziny i życia prywatnego. Zajęci łączą elementy historii społecznej, gospodarczej i demografii historycznej. Ponadto uzupełnione są one osiągnięciami nowych nurtów humanistyki, takich jak historia emocji czy psychologia historyczna. Ponadto celem przedmiotu jest pokazanie istoty i znaczenia tego rodzaju badań historycznych; źródeł i możliwości interpretacyjnych oraz poznanie wybranych zjawisk i procesów historycznych z obszaru historii rodziny.

Pełny opis:

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjne

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: historia

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok II/ semestr III

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak wymagań wstępnych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji, analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium

PUNKTY ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

- udział w konsultacjach: 10 h

- przygotowanie do kolokwium: 20 h

- realizacja zadań projektowych 10 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 40 h (ECTS: 1,6)

- o charakterze praktycznym: 60 h (ECTS: 2,4)

Zakres tematów:

1. Przejawy życia prywatnego w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej

2. Sfery życia prywatnego w XIX i XX w.

3. Socjologia rodziny

4. Małżeństwo i rodzina w teologii kościoła prawosławnego i rzymskokatolickiego

5. Małżeństwo, rodzina i pozycja kobiety w judaizmie i islamie

6-7. Rodzina magnacka

8-9. Rodzina szlachecka

10. Rodzina chłopska

11. Rodzina mieszczańska

12. Europejski Model Małżeństwa

13. Życie codzienne w zgromadzeniach zakonnych

14. Seksualność staropolska

Literatura:

Biskup S., Prawo małżeńskie kościoła rzymskokatolickiego, t. 1, Warszawa 1956.

Borkowska M., Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1996.

Guzowski P., Geneza europejskiego modelu małżeństwa na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, „Przeszłość Demograficzna Polsk” 31, 2012.

Guzowski P., Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej: studium demograficzne, Białystok 2019.

Historia życia prywatnego, t. 3, Od renesansu do oświecenia, red. R. Chartier, oprac. P. Ariès, Wrocław 1999.

Historia życia prywatnego, t. 4, Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. M. Perrot, oprac. A. Corbin, Wrocław 1999.

Kopczyński M., Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1998.

Laven M., Dziewice weneckie, Warszawa 2006.

Liedke M., Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku : studium demograficzno-społeczne, Białystok 2016.

Meyendorff J., Małżeństwo w prawosławiu: liturgia, teologia, życie, Lublin 1995.

Mikulski K., Strategie rodzinne rzeźników toruńskich w XVI–XVIII w., „Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych” 62, 2002, s. 48–84.

Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa 2008.

Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2019.

Struktury demograficzne na ziemiach polskich do połowy XX w. Przegląd badań i problemów, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2014.

Sulej K., Mariaże magnackie w XVI–XVIII wieku na podstawie intercyz przedślubnych, „Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa”, t. 3, Warszawa 2011, s. 63–96.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2012,

Wiślicz T., Upodobanie: małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku, Warszawa 2012.

Zawieranie małżeństw w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach, red. R. Sztychmiler, Olsztyn 2009.

Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną może zajść konieczność prowadzenia zajęć online

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Szyc
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Szyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ten wprowadza studentów do tematyki dziejów rodziny i życia prywatnego. Zajęci łączą elementy historii społecznej, gospodarczej i demografii historycznej. Ponadto uzupełnione są one osiągnięciami nowych nurtów humanistyki, takich jak historia emocji czy psychologia historyczna. Ponadto celem przedmiotu jest pokazanie istoty i znaczenia tego rodzaju badań historycznych; źródeł i możliwości interpretacyjnych oraz poznanie wybranych zjawisk i procesów historycznych z obszaru historii rodziny.

Pełny opis:

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalizacyjne

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: historia

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok II/ semestr III

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak wymagań wstępnych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji, analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium

PUNKTY ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

- udział w konsultacjach: 10 h

- przygotowanie do kolokwium: 20 h

- realizacja zadań projektowych 10 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 40 h (ECTS: 1,6)

- o charakterze praktycznym: 60 h (ECTS: 2,4)

Literatura:

Biskup S., Prawo małżeńskie kościoła rzymskokatolickiego, t. 1, Warszawa 1956.

Borkowska M., Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1996.

Guzowski P., Geneza europejskiego modelu małżeństwa na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, „Przeszłość Demograficzna Polsk” 31, 2012.

Guzowski P., Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej: studium demograficzne, Białystok 2019.

Historia życia prywatnego, t. 3, Od renesansu do oświecenia, red. R. Chartier, oprac. P. Ariès, Wrocław 1999.

Historia życia prywatnego, t. 4, Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. M. Perrot, oprac. A. Corbin, Wrocław 1999.

Kopczyński M., Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1998.

Laven M., Dziewice weneckie, Warszawa 2006.

Liedke M., Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku : studium demograficzno-społeczne, Białystok 2016.

Meyendorff J., Małżeństwo w prawosławiu: liturgia, teologia, życie, Lublin 1995.

Mikulski K., Strategie rodzinne rzeźników toruńskich w XVI–XVIII w., „Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych” 62, 2002, s. 48–84.

Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa 2008.

Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2019.

Struktury demograficzne na ziemiach polskich do połowy XX w. Przegląd badań i problemów, red. P. Guzowski, C. Kuklo, Białystok 2014.

Sulej K., Mariaże magnackie w XVI–XVIII wieku na podstawie intercyz przedślubnych, „Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa”, t. 3, Warszawa 2011, s. 63–96.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2012,

Wiślicz T., Upodobanie: małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku, Warszawa 2012.

Zawieranie małżeństw w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach, red. R. Sztychmiler, Olsztyn 2009.

Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną może zajść konieczność prowadzenia zajęć online

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.