Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do egzaminu magisterskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-2PDE
Kod Erasmus / ISCED: 08.451 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do egzaminu magisterskiego
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Uwieńczeniem studiów magisterskich jest przygotowanie pracy magisterskiej. Na niniejszym seminarium student przygotowuje pracę magisterską z zakresu historii starożytnej lub historii Bizancjum. Tematyka prac magisterskich może być zróżnicowana i obejmować zarówno zagadnienia z historii politycznej, jak i społecznej czy religijnej. Podstawowym kryterium jest oparcie pracy o analizę źródła lub źródeł z epoki (antycznych bądź bizantyńskich), z uwzględnieniem źródeł późniejszych odwołujących się do danych analizowanego problemu. Dlatego też w trakcie seminarium praca studenta koncentruje się na właściwej hermeneutyce źródła pisanego (z uwzględnieniem źródeł niepisanych), ale również zakłada pozyskanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliotecznych, umiejętności znajdowania literatury naukowej zarówno w tradycyjnej formie drukowanej, jak i w zasobach internetowych.

Kolejną umiejętnością, którą student udoskonala w trakcie seminarium jest właściwe przygotowanie pracy magisterskiej pod względem technicznym, a zatem umiejętne przygotowanie bibliografii i aparatu naukowego (przypisy).

W trakcie prac seminaryjnych poruszane są również zagadnienia związane z etyką zawodu historyka - uczciwość badawcza, zachowanie obiektywności, świadome unikanie powielania prac innych badaczy itd.

W czwartym semestrze seminarium praca studenta koncentruje się na finalizacji pracy magisterskiej.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. letni

30 godzin seminarium, 4 punkty ECTS

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dajnowicz, Rafał Kosiński, Cezary Kuklo, Karol Łopatecki, Eugeniusz Mironowicz, Joanna Sadowska, Jan Snopko, Wojciech Śleszyński
Prowadzący grup: Małgorzata Dajnowicz, Rafał Kosiński, Cezary Kuklo, Karol Łopatecki, Eugeniusz Mironowicz, Joanna Sadowska, Jan Snopko, Wojciech Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)