Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Religie świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-1RSW-22
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Religie świata
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy z chronologią, dziejami, doktrynami oraz aktualnym stanem najważniejszych występujących we współczesnym świecie. Celem jest także ukazanie roli religii we współczesnych stosunkach społecznych i politycznych oraz wynikających stąd implikacji.

Pełny opis:

Powstały w XVII wieku porządek międzynarodowy opierał się na założeniu, iż główny podmiot stosunków międzynarodowych stanowią suwerenne państwa, nawiązujące ze sobą relacje na gruncie poszanowania zasady suwerennej równości. W Europie, po okresie wojen religijnych uznano, że religia, wyznanie powinny być całkowicie poza sferą polityki międzynarodowej. Ugruntowało się przekonanie, że zagadnienia związane z religią stanowią swoistą mieszankę wybuchową, nad którą nigdy nie będzie można zapanować. Tymczasem współcześnie wyzwaniem stają się nie konflikty międzypaństwowe, a napięcia wewnętrzne, z udziałem tzw. „aktorów niepaństwowych”.

Przez większą część XX wieku religia była w zasadzie na marginesie życia publicznego, zwłaszcza polityki. Skąd zatem wzrost znaczenia religii w ostatnim czasie? W opinii amerykańskiego historyka religii Philipa Jenkinsa religia w XXI wieku „zastąpi ideologie jako zasadnicza siła budująca i niszcząca życie ludzkie, kierująca postawami wobec politycznej wolności, koncepcji państwa oraz oczywiście konfliktów i wojen”.

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Studia dzienne;

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne; dyscyplina: stosunki międzynarodowe;

Rok studiów: I; semestr: zimowy;

Liczba godzin: 3 grupy x 15 h;

Forma prowadzenia zajęć: w sali. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, burza mózgów.

Punkty ECTS: 2;

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 7,5 x 2 h. 1 pkt ECTS

Udział w konsultacjach: 15 h. 0,5 pkt ECTS

Praca własna, przygotowanie do zajęć: 15 h. 0,5 pkt ECTS.

Konsultacje obywają się w poniedziałki przed i po zajęciach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Religia i polityka. Zarys problematyki, red. P. Burgoński, M. Gierycz, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

S. Fel, M. Zdun, Judaizm i ekonomia. Związek judaizmu z życiem gospodarczym, „Zeszyty Naukowe KUL”, 2017, 60, s. 253-264;

J. Łapaj, Kultura czasu, kultura życia, czyli czym jest Szabat?, „Pisma Humanistyczne. Kultura. Oblicza. Konteksty. Transgresje”, 2015, 13, s. 235-262;

M. Drozdek, Demokracja chrześcijańska, „Człowiek w kulturze”, 2008, 20, s. 67-83;

J. Kopania, Nieosiągalna jedność, czyli dwa wzorce ekumenizmu, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein – Fenomen Dobra”, 2015, 13/14, s. 389-412;

A. Kuriata, K. Sadowa, Podstawy ideologiczne islamu- filary wiary. Zarys tematyki, „Acta Erasmina”, 2015, 9, s. 183-202;

K. Kościelniak, Religie współczesnego Bliskiego i Dalekiego Wschodu, cz. 2, Hinduizm, Kraków 2015, s. 148-208;

M. Górny, Sikhijska droga do wolności – historia niepodległego Khalistanu, „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM”, 2020, 21, s. 25-38;

P. Kłodkowski, Fenomen polityzacji buddyzmu w XXI wieku. Buddyzm jako narzędzie budowania ideowej tożsamości narodu w Birmie (Mjanma) i na Sri Lance oraz realizowania polityki zagranicznej w kontekście współzawodnictwa indyjsko-chińskiego w Azji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica”, 2017, 50, s. 25-51;

S. Nowosad, Społeczne implikacje etyki buddyjskiej, „Studia Oecumenica”, 2019, 19, s. 349-366;

P. Klityńska, Myśl Konfucjusza, „Acta Erasmina”, 2016, 13, s. 73-85.

Efekty uczenia się:

KP6_WG6 - główne ideologie i doktryny polityczne wybrane nurty filozoficzne, socjologiczne.

KP6_WK1 - podstawowe trendy przemian cywilizacyjnych w świecie.

KP6_UW1 - dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich kontekst historyczny.

KP6_UW2 - doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych.

KP6_KK3 - systematycznej obserwacji sytuacji międzynarodowej i aktualizowania uzyskanej wiedzy.

KP6_KO2 - funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - test. Dopuszczenie do zaliczenia jest możliwe przy obecności studenta na co najmniej 80% odbytych zajęć. Forma i zakres zaliczenia nieobecności jest indywidualnie ustalany drogą konsultacji z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chomik
Prowadzący grup: Piotr Chomik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)