Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do stosunków międzynarodowych i nauki o państwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-1WNP
Kod Erasmus / ISCED: 14.651 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do stosunków międzynarodowych i nauki o państwie
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne: wyniesione ze szkoły średniej - znajomość podstawowych pojęć z zakresu historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z funkcjonowaniem państw współczesnych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - podstawowy, Moduł 2 MSM1_02 Politologiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki polityczne (politologia)

Rok studiów / semestr: I rok studiów, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Wyniesione ze szkoły średniej: znajomość podstawowych pojęć z zakresu historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: Metody wspierające zdobywanie i przetwarzanie informacji, konsultacje

Punkty ECTS: 3 pkt.

Udział w ćwiczeniach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 20 h, przygotowanie do zaliczenia: 30 h, udział w konsultacjach: 1 h. Razem: 81 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin: 31, pkt. ECTS: 1.24), o charakterze praktycznym (liczba godzin: 50, pkt. ECTS: 2.00).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) S. Sagan, V. Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym (różne wydania).

2) Współczesne stosunki międzynarodowe, t. I: Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. E. Cziomer, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Student zna podstawowe terminy, przedmiot badań i metody badawcze związane z problematyką nauki o państwie i stosunkami międzynarodowymi (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_W01)

2) Student rozumie podstawowe powiązania między dyscyplinami naukowymi, których przedmiotem badań jest państwo (historia, nauki polityczne, socjologia, filozofia, prawo, geografia) (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_W02)

3) Student zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania państw współczesnych, a także mechanizmy warunkujące relacje między państwami w ramach stosunków międzynarodowych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_W05)

Umiejętności:

1) Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń związanych z funkcjonowaniem stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem państw współczesnych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_U03)

2) Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania oraz przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do opinii innych w zakresie tematyki związanej z funkcjonowaniem stosunków międzynarodowych i państw współczesnych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_U22)

Kompetencje społeczne:

1) Student wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii związanych z funkcjonowaniem instytucji państwa na płaszczyźnie międzynarodowej (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności studentów na zajęciach, dokonanej przez prowadzącego oceny przygotowania studentów do kolejnych zajęć, aktywności podczas zajęć oraz wyników uzyskanych z dwóch pisemnych sprawdzianów zaliczeniowych.

Nieobecności i nieprzygotowania do zajęć studenci mogą zaliczać na dyżurach (konsultacjach).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)