Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-1WSM-22
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do stosunków międzynarodowych
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do nauki o państwie i polityce 350-MS1-1WNPP-22

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu, z jednej strony jest przekazanie podstaw wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, a z drugiej wyrobienie wśród studentów umiejętności analizy krytycznej omawianych zjawisk m.in. poprzez studium przypadku i gry symulacyjne.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane będą podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych, w tym:

- pojęcie, nurty, funkcje, cechy i specyfika stosunków międzynarodowych

- czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe, ewolucja form

- uczestnicy stosunków międzynarodowych

- pojęcie i istota polityki zagranicznej

- uwarunkowania, wyznaczniki, cele, metody i środki polityki zagranicznej

- oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie w stosunkach międzynarodowych

- ład międzynarodowy, zasady regulujące relacje pomiędzy państwami

- bezpieczeństwo, kryzys, konflikt międzynarodowy

- współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, status przedmiotu - Moduł politologiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, stosunki międzynarodowe

Rok studiów / semestr: I rok studiów, semestr letni (II)

Wymagania wstępne: Wstęp do nauki o państwie i polityce

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: praca w grupach, studium przypadku, dyskusja, burza mózgów, gry symulacyjne, prezentacje multimedialne

Punkty ECTS: 3 pkt.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: udział w zajęciach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 21 h, przygotowanie do zaliczenia: 20 h, Udział w konsultacjach: 2h, Udział w zaliczeniu: 2h. Razem: 75 h- 3 pkt ECTS

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych, oprócz godzin dyżurów, konsultacji na prośbę studenta.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• E. Cziomer (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków 2014.

• J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003.

• T. Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 2010.

Literatura uzupełniająca:

• J. Czaputowicz, Teoria stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008.

• E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

• R. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2012.

• T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teoria – systemy – uczestnicy, Wrocław 2006.

• K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008.

• M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2021.

• R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004.

Efekty uczenia się:

- Student zna podstawowe terminy z zakresu stosunków międzynarodowych (KP6_WG1)

- Student zna obowiązujące zasady, normy i przepisy funkcjonowania podmiotów stosunków międzynarodowych (KP6_WG3)

- Student zna w zaawansowanym stopniu historię stosunków międzynarodowych oraz historię współczesną (KP6_WG4)

- Student potrafi interpretować krajowe i międzynarodowe wydarzenia, odwołując się do wiedzy teoretycznej i uwarunkowań historycznych (KP6_UW3)

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Nadliczbowe nieobecności należy zaliczyć w czasie dyżurów. Niespełnienie tego wymogu będzie skutkowało niedopuszczeniem Studenta do zaliczenia przedmiotu.

Zaliczenie na ocenę – test.

Progi punktowe:

bardzo dobry 5 (co najmniej 91%)

dobry plus 4,5 (co najmniej 81%)

dobry 4 (co najmniej 71%)

dostateczny plus 3,5 (co najmniej 61%)

dostateczny 3 (co najmniej 51%)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Prowadzący grup: Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane będą podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych, w tym najważniejsza terminologia, nurty, funkcje, cechy, formy, uczestnicy i czynniki je kształtujące.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, status przedmiotu - Moduł politologiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, stosunki międzynarodowe

Rok studiów / semestr: I rok studiów, semestr letni (II)

Wymagania wstępne: Wstęp do nauki o państwie i polityce

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: praca w grupach, studium przypadku, dyskusja, burza mózgów, gry symulacyjne, prezentacje multimedialne

Punkty ECTS: 3 pkt.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: udział w zajęciach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 21 h, przygotowanie do zaliczenia: 20 h, Udział w konsultacjach: 2h, Udział w zaliczeniu: 2h. Razem: 75 h- 3 pkt ECTS

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych, oprócz godzin dyżurów, konsultacji na prośbę studenta.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• E. Cziomer (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków 2014.

• J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003.

• T. Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 2010.

Literatura uzupełniająca:

• J. Czaputowicz, Teoria stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008.

• E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

• R. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2012.

• T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teoria – systemy – uczestnicy, Wrocław 2006.

• K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008.

• M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2021.

• R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)