Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Stanów Zjednoczonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2HS2
Kod Erasmus / ISCED: 08.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Stanów Zjednoczonych
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Przedstawienie w zarysie historii Stanów Zjednoczonych ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń i etapów rozwoju państwa i budowy jego potęgi gospodarczo-politycznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z głównymi okresami historii Stanów Zjednoczonych,

budowy podstaw systemu politycznego republiki, jej rozwoju i ekspansji terytorialnej w kolejnych dekadach i wiekach.

Pełny opis:

Przedstawienie zarysu historii Stanów Zjednoczonych, począwszy od walki o niepodległość (1776-1783) do czasów współczesnych. Pokazanie kolejnych etapów rozwoju republiki, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji terytorialnej USA i podboju Zachodu oraz wojny secesyjnej i jej następstw dla dalszego rozwoju państwa w II połowie XIX w. Zapoznanie z przemianami gospodarczo-społecznymi, emancypacją kobiet, rolą imigrantów i przyśpieszoną industrializacją na przełomie wieków. Pokazanie udziału i roli Stanów Zjednoczonych w kolejnych wojnach światowych i ich wzrastającej pozycji w stosunkach międzynarodowych po 1945 roku oraz we współczesnym świecie.

Literatura:

Lektura podstawowa:

Krzysztof Michałek, Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, Warszawa 1991.

-----------------------, Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992,Warszawa 1995.

Philip Jenkins, Historia Stanów Zjednoczonych, Kraków 2009.

Lubomir Zybikiewicz, USA, Warszawa 2004.

Lektura uzupełniająca:

Hugh Brogan, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2004.

Marek Gołębiewski, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2005.

Robert V. Hine, John Mack Faragher, Pogranicza. Historia amerykańskiego Zachodu, Kraków 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

zna podstawowe terminy, przedmiot badań, metody badawcze dotyczące historii Stanów Zjednoczonych i ich roli w stosunkach międzynarodowych

zna podstawowe narzędzia służące do wybranych typów badań społecznych i wie, do jakich celów służą

ma podstawową wiedzę z zakresu historii Stanów Zjednoczonych, w szczególności historii współczesnej

K_W01; K_W11; K_W17

Umiejętności

potrafi właściwie interpretować wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze współczesnych Stanów Zjednoczonych

potrafi doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych

K_U01; K_U04

Kompetencje społeczne

wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat podstawowych amerykańskich kwestii ekonomicznych, politycznych i kulturowych z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych

ma potrzebę samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy

K_K08; K_K12

Metody i kryteria oceniania:

Wykład interaktywny z uwzględnieniem aktywności studentów, w tym zwłaszcza ich uwag i komentarzy po przeczytanych lekturach.

Zaliczenie przedmiotu – egzamin z zakresu tematyki wykładu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Niewiński
Prowadzący grup: Łukasz Niewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Niewiński
Prowadzący grup: Łukasz Niewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Parafianowicz
Prowadzący grup: Halina Parafianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z głównymi okresami historii Stanów Zjednoczonych,

budowy podstaw systemu politycznego republiki, jej rozwoju i ekspansji terytorialnej w kolejnych dekadach i wiekach.

Pełny opis:

Przedstawienie zarysu historii Stanów Zjednoczonych, począwszy od walki o niepodległość (1776-1783) do czasów współczesnych. Pokazanie kolejnych etapów rozwoju republiki, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji terytorialnej USA i podboju Zachodu oraz wojny secesyjnej i jej następstw dla dalszego rozwoju państwa w II połowie XIX w. Zapoznanie z przemianami gospodarczo-społecznymi, emancypacją kobiet, rolą imigrantów i przyśpieszoną industrializacją na przełomie wieków. Pokazanie udziału i roli Stanów Zjednoczonych w kolejnych wojnach światowych i ich wzrastającej pozycji w stosunkach międzynarodowych po 1945 roku oraz we współczesnym świecie.

Literatura:

Lektura podstawowa:

Krzysztof Michałek, Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, Warszawa 1991.

-----------------------, Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992,Warszawa 1995.

Philip Jenkins, Historia Stanów Zjednoczonych, Kraków 2009.

Lubomir Zybikiewicz, USA, Warszawa 2004.

Lektura uzupełniająca:

Hugh Brogan, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2004.

Marek Gołębiewski, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2005.

Robert V. Hine, John Mack Faragher, Pogranicza. Historia amerykańskiego Zachodu, Kraków 2011.

Uwagi:

Zajęcia kończą się egzaminem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)