Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2PSZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami polityki zagranicznej USA, począwszy od narodzin republiki do współczesności. Pokazana zostanie ewolucja doktryn i kierunków polityki zagranicznej w kolejnych etapach rozwoju państwa, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności USA w stosunkach międzynarodowych w XX w., począwszy od I wojny światowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi kierunkami polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i jej ewolucją, począwszy od początku republiki do czasów współczesnych.

Pełny opis:

Kształtowanie się podstaw doktrynalnych amerykańskiej polityki zagranicznej (Farewell Address, doktryna Monroe, Manifest Destiny). Twórcy i kreatorzy polityki zagranicznej.

Narodziny polityki imperialnej i ekspansja poza granice kontynentu w II połowie XIX w.

USA wobec I wojny światowej: od neutralności do zaangażowania. Wilsonowski program urządzenia powojennego świata.

Powojenny ład i polityka zagraniczna rządów republikańskich w latach dwudziestych. Reforma amerykańskiej służby zagranicznej.

Rosja Radziecka i ZSRR w polityce USA: od nieuznawania i pomocy humanitarnej do układu Roosevelt-Litwinow.

Polityka zagraniczna Franklina Delano Roosevelta. Europa w polityce USA w latach trzydziestych: neutralność czy izolacjonizm?

USA wobec konfliktu w Europie, 1939-1941. Ewolucja amerykańskiej polityki zagranicznej.

Wejście USA do II wojny światowej. Wielka koalicja i sojusznicy. Dyplomacja wojenna i rola USA w urządzeniu powojennego świata. Początki ery atomowej.

Literatura:

1. Zygmunt Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.

2. Agnieszka Bógdoł-Brzezińska, Globalizacja polityki Stanów Zjednoczonych, 1945-1949, Warszawa 2001.

3. Zbigniew Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele amerykańskiej polityki, Warszawa 1998.

4. Peter Calvocoressi, Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998.

5. Erhard Cziomer, Lubomir Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006.

6. Wiesław Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych, Warszawa 1996.

7. Przemysław Grudziński, Przyszłość Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta (1933 – 1945), Ossolineum 1980.

8. Samuel Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.

9. Jan Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski, 1919 – 1945. Od Wersalu do Jałty, Warszawa 1989.

10. Jadwiga Kiwerska, Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta, Poznań 1995.

11. --------------------, Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku, Poznań 2000.

12. Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996.

13. Józef Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych, 1945-2000, Warszawa 2001.

14. Andrzej Mania, Bridge Building. Polityka USA wobec Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1961-1968, Kraków 1996.

15.-----------------, Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej, styczeń 1969 – styczeń 1981, Kraków 2003.

16. ----------------, Department of State i Foreign Service w polityce zagranicznej USA lat gorącej i zimnej wojny, 1939-1989, Kraków 2019.

16. Krzysztof Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, 1900-2001, Warszawa 2004.

17.Halina Parafianowicz, Polska w polityce Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury Herberta C. Hoovera (1929 – 1933), Białystok 1991.

18.-------------------------, Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych w latach 1918 – 1933, Białystok, 1996.

19.---------------------------, Europa Środkowo-Wschodnia w amerykańskiej perspektywie (w:) Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie, red. Jerzy Kłoczowski et al., Lublin 2007.

20. Longin Pastusiak, Pół wieku dyplomacji amerykańskiej, 1898-1945, Warszawa 1974.

------------------------,Prezydenci amerykańscy wobec spraw polskich, Warszawa 1992.

21. Joseph Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2004.

22. Jakub Tyszkiewicz, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski w okresie rządów Johna F. Kennedy’ego, Wrocław 2011.

23.-----------------------, Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945-1988, Warszawa 2015.

24. Jacek Ryszard Wędrowski, Wizje i realia. USA a Europa środkowowschodnia, 1919-1923, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna podstawowe terminy, przedmiot badań, metody badawcze dotyczące polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i ich roli w stosunkach międzynarodowych

zna podstawowe narzędzia służące do wybranych typów badań i wie, do jakich celów służą

ma podstawową wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i i kierunków ich aktywności, w szczególności w XX i XXI w.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład interaktywny z uwzględnieniem aktywności studentów, w tym zwłaszcza ich komentarzy odnośnie aktualnej polityki Stanów Zjednoczonych i ich poczynań na na arenie międzynarodowej.

Zaliczenie przedmiotu – egzamin z zakresu tematycznego wykładu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Parafianowicz
Prowadzący grup: Halina Parafianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami polityki zagranicznej USA, począwszy od narodzin republiki do współczesności. Pokazana zostanie ewolucja doktryn i kierunków polityki zagranicznej w kolejnych etapach rozwoju państwa, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności USA w stosunkach międzynarodowych w XX w., począwszy od I wojny światowej.

Pełny opis:

Kształtowanie się podstaw doktrynalnych amerykańskiej polityki zagranicznej (Farewell Address, doktryna Monroe, Manifest Destiny). Twórcy i kreatorzy polityki zagranicznej

Narodziny polityki imperialnej i ekspansja poza granice kontynentu w II połowie XIX w.

USA wobec I wojny światowej: od neutralności do zaangażowania. Wilsonowski program urządzenia powojennego świata.

Powojenny ład i polityka zagraniczna rządów republikańskich w latach dwudziestych. Reforma amerykańskiej służby zagranicznej.

Rosja Radziecka i ZSRR w polityce USA: od nieuznawania i pomocy humanitarnej do układu Roosevelt-Litwinow.

Polityka zagraniczna Franklina Delano Roosevelta. Europa w polityce USA w latach trzydziestych: neutralność czy izolacjonizm?

USA wobec konfliktu w Europie, 1939-1941. Ewolucja amerykańskiej polityki zagranicznej.

. Wejście USA do II wojny światowej. Wielka koalicja i sojusznicy. Dyplomacja wojenna i rola USA w urządzeniu powojennego świata. Początki ery atomowej.

Literatura:

1. Zygmunt Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.

2. Agnieszka Bógdoł-Brzezińska, Globalizacja polityki Stanów Zjednoczonych, 1945-1949, Warszawa 2001.

3. Zbigniew Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele amerykańskiej polityki, Warszawa 1998.

4. Peter Calvocoressi, Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998.

5. Erhard Cziomer, Lubomir Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006.

6. Wiesław Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych, Warszawa 1996.

7. Przemysław Grudziński, Przyszłość Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta (1933 – 1945), Ossolineum 1980.

8. Samuel Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.

9. Jan Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski, 1919 – 1945. Od Wersalu do Jałty, Warszawa 1989.

10. Jadwiga Kiwerska, Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta, Poznań 1995.

11. --------------------, Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku, Poznań 2000.

12. Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996.

13. Józef Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych, 1945-2000, Warszawa 2001.

14. Andrzej Mania, Bridge Building. Polityka USA wobec Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1961-1968, Kraków 1996.

15.-----------------, Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej, styczeń 1969 – styczeń 1981, Kraków 2003.

16. ----------------, Department of State i Foreign Service w polityce zagranicznej USA lat gorącej i zimnej wojny, 1939-1989, Kraków 2019.

16. Krzysztof Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, 1900-2001, Warszawa 2004.

17.Halina Parafianowicz, Polska w polityce Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury Herberta C. Hoovera (1929 – 1933), Białystok 1991.

18.-------------------------, Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych w latach 1918 – 1933, Białystok, 1996.

19.---------------------------, Europa Środkowo-Wschodnia w amerykańskiej perspektywie (w:) Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie, red. Jerzy Kłoczowski et al., Lublin 2007.

20. Longin Pastusiak, Pół wieku dyplomacji amerykańskiej, 1898-1945, Warszawa 1974.

------------------------,Prezydenci amerykańscy wobec spraw polskich, Warszawa 1992.

21. Joseph Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2004.

22. Jakub Tyszkiewicz, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski w okresie rządów Johna F. Kennedy’ego, Wrocław 2011.

23.-----------------------, Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945-1988, Warszawa 2015.

24. Jacek Ryszard Węgrowski, Wizje i realia. USA a Europa środkowowschodnia, 1919-1923, Warszawa 1990.

Uwagi:

Egzamin ustny na bazie materiału z wykładów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)