Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mitologie narodowe wybranych państw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS2-2MNP
Kod Erasmus / ISCED: 08.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mitologie narodowe wybranych państw
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem jest charakterystyka i analiza mitologii narodowych wybranych państw świata.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Charakterystyka i analiza mitologii narodowych wybranych państw świata:

Pełny opis:

Celem jest charakterystyka i analiza mitologii narodowych w wybranych regionach świata.

Zdefiniowanie mitu i narodowej mitologii. Określenie roli i funkcji mitów i mitologii w dziejach narodów i innych grup społecznych.

Charakterystyka polskich mitów w dziejach XIX-XXI w.

Mitologia litewska i nadbałtycka.

Mitologia świata wschodnioeuropejskiego (Białoruś, Ukraina, Rosja)

Mitologia krajów bałkańskich. Od idei jedności słowiańskiej do jej negacji. Trójkąt historycznych waśni: Grecja-Bułgaria-Macedonia. Brzemię Białego Człowieka - mitologia historyczna Anglosasów: Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Mitologia narodowa Chin. Mitologie narodowe państw wybranych przez studentów.

Literatura:

M. Golka, Mit jako zwornik kultury i polityki, w: Mity: Historia i struktura mistyfikacji, pod red. Z. Drozdowicza, Poznań 1997

T. Biernat T., Mit polityczny, Warszawa 1989

R. Wapiński, Mit - nawyk i kreowanie (na podstawie stosunków do narodów Rzeczypospolitej na przełomie XIX i XX w.), w: Historia, mity, interpretacje, pod red. A. Barszczewskiej-Krupy, Łódź 1996

M. Eliade, Sacrum – mit – historia, Warszawa 1993

M. Jaskólski, Historia i mit historyczny w doktrynie politycznej, „Historyka” 1984, t. 14.

L. Kołakowski, Obecność mitu, Wrocław 1994

G. Markiewicz, W kręgu badań nad mitem historycznym, w: Historia, mity, interpretacje, pod red. A. Barszczewskiej-Krupy, Łódź 1996.

P. Pawełczyk, Charakterystyka mitu politycznego, w: W kręgu mitów i stereotypów, pod red. K. Borowczyka i P. Pawełczyka, Poznań-Toruń 1993

J. Prokop, Ethnos i Caritas. Idee – mity polityczne – literatura, Kraków 2001

J. Topolski, Mity a problem prawdy historycznej, w: Historia, mity, interpretacje, pod red. A. Barszczewskiej-Krupy, Łódź 1996

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

- kluczowe uwarunkowania historyczne i społeczne stosunków międzynarodowych

- dogłębnie uwarunkowania historyczne mechanizmów kulturowych, politycznych, ekonomicznych i prawnych wpływających na stosunki międzynarodowe

- dogłębnie uwarunkowania historyczne fundamentalnych dylematów cywilizacyjnych wybranych obszarów świata

- dogłębnie historyczne uwarunkowania celów i środków prowadzenia polityki zagranicznej i regulowania stosunków międzynarodowych

Student potrafi

- samodzielnie wyjaśniać i interpretować kontekst historyczny wydarzeń oraz procesów politycznych, społecznych i gospodarczych

- krytycznie analizować różnorodne zjawiska na płaszczyźnie międzynarodowej, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować w oparciu o źródła pozyskane m.in. w oparciu o IT

- wykorzystać wiedzę teoretyczną i wyselekcjonowane informacje szczegółowe do przedstawienia własnych opinii na temat kontekstu historycznego aktualnych problemów międzynarodowych

- prowadzić debatę oraz skutecznie argumentować poprawnie posługując się terminologią związaną z kierunkiem studiów

- współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role

Student jest gotów do

- krytycznego i otwartego stosunku do nowych idei i koncepcji w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi

- zmiany własnych przekonań w świetle nowej wiedzy i argumentów

Metody i kryteria oceniania:

Praca semestralna i egzamin pisemny-test

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buchowski, Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Buchowski, Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Charakterystyka i analiza mitologii narodowych w wybranych regionach świata:

- Polska i Litwa, Polacy i Litwini

- Europa Wschodnia

-Zachód

Pełny opis:

Celem jest charakterystyka i analiza mitologii narodowych w wybranych regionach świata.

Zdefiniowanie mitu i narodowej mitologii. Określenie roli i funkcji mitów i mitologii w dziejach narodów i innych grup społecznych.

Charakterystyka polskich mitów w dziejach XIX-XXI w.

Mitologia litewska i nadbałtycka.

Mitologia świata wschodnioeuropejskiego (Białoruś, Ukraina, Rosja)

Zachód zmitologizowany

Literatura:

P. Łossowski, Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883-1939, Warszawa 1985.

K. Buchowski, Panowie i żmogusy. Stosunki polsko-litewskie w międzywojennych karykaturach, Białystok 2004

K.Buchowski, Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX w., Białystok 2006

D. Beauvois, Mit kresów wschodnich czyli jak mu położyć kres, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1994.

W. Wrzesiński, Polska mitologia polityczna XIX i XX wieku, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1994.

R. Wapiński, Polska na styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku, Gdańsk 2002

Mity i stereotypy w dziejach Polski, pod red. J. Tazbira, Warszawa 1991

H. Samsonowicz, Mity w świadomości historycznej Polaków, w: Oblicza polskości, pod red. A. Kłoskowskiej, Warszawa 1990

Norman Davis, Wyspy. Historia, Kraków 2003.

Paul Johnson, Historia Anglików, Gdańsk 1995.

Wojciech Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2004.

Hugh Brogan, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ossolineum, 2004.

George Brown Tindall, David E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych, b. m. i d. wyd.

Maldwyn A. Jones, Historia USA, Gdańsk 2003.

Marek Gołębiowski, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, PWN, 2007.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleg Łatyszonek
Prowadzący grup: Janusz Danieluk, Oleg Łatyszonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Charakterystyka i analiza mitologii narodowych w wybranych regionach świata:

- Polska i Litwa, Polacy i Litwini

- Europa Wschodnia

-Zachód

Pełny opis:

Celem jest charakterystyka i analiza mitologii narodowych w wybranych regionach świata.

Zdefiniowanie mitu i narodowej mitologii. Określenie roli i funkcji mitów i mitologii w dziejach narodów i innych grup społecznych.

Charakterystyka polskich mitów w dziejach XIX-XXI w.

Mitologia litewska i nadbałtycka.

Mitologia świata wschodnioeuropejskiego (Białoruś, Ukraina, Rosja)

Zachód zmitologizowany

Literatura:

P. Łossowski, Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883-1939, Warszawa 1985.

K. Buchowski, Panowie i żmogusy. Stosunki polsko-litewskie w międzywojennych karykaturach, Białystok 2004

K.Buchowski, Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX w., Białystok 2006

D. Beauvois, Mit kresów wschodnich czyli jak mu położyć kres, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1994.

W. Wrzesiński, Polska mitologia polityczna XIX i XX wieku, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1994.

R. Wapiński, Polska na styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku, Gdańsk 2002

Mity i stereotypy w dziejach Polski, pod red. J. Tazbira, Warszawa 1991

H. Samsonowicz, Mity w świadomości historycznej Polaków, w: Oblicza polskości, pod red. A. Kłoskowskiej, Warszawa 1990

Norman Davis, Wyspy. Historia, Kraków 2003.

Paul Johnson, Historia Anglików, Gdańsk 1995.

Wojciech Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2004.

Hugh Brogan, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ossolineum, 2004.

George Brown Tindall, David E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych, b. m. i d. wyd.

Maldwyn A. Jones, Historia USA, Gdańsk 2003.

Marek Gołębiowski, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, PWN, 2007.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buchowski, Eugeniusz Mironowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Buchowski, Eugeniusz Mironowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Charakterystyka i analiza mitologii narodowych w wybranych regionach świata:

- Polska i Litwa, Polacy i Litwini

- Europa Wschodnia

-Zachód

Pełny opis:

Celem jest charakterystyka i analiza mitologii narodowych w wybranych regionach świata.

Zdefiniowanie mitu i narodowej mitologii. Określenie roli i funkcji mitów i mitologii w dziejach narodów i innych grup społecznych.

Charakterystyka polskich mitów w dziejach XIX-XXI w.

Mitologia litewska i nadbałtycka.

Mitologia świata wschodnioeuropejskiego (Białoruś, Ukraina, Rosja)

Zachód zmitologizowany

Literatura:

P. Łossowski, Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883-1939, Warszawa 1985.

K. Buchowski, Panowie i żmogusy. Stosunki polsko-litewskie w międzywojennych karykaturach, Białystok 2004

K.Buchowski, Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX w., Białystok 2006

D. Beauvois, Mit kresów wschodnich czyli jak mu położyć kres, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1994.

W. Wrzesiński, Polska mitologia polityczna XIX i XX wieku, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1994.

H. Munkler, Mity Niemców, Warszawa 2013

R. Wapiński, Polska na styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku, Gdańsk 2002

Mity i stereotypy w dziejach Polski, pod red. J. Tazbira, Warszawa 1991

H. Samsonowicz, Mity w świadomości historycznej Polaków, w: Oblicza polskości, pod red. A. Kłoskowskiej, Warszawa 1990

Norman Davis, Wyspy. Historia, Kraków 2003.

Paul Johnson, Historia Anglików, Gdańsk 1995.

Wojciech Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2004.

Hugh Brogan, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ossolineum, 2004.

George Brown Tindall, David E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych, b. m. i d. wyd.

Maldwyn A. Jones, Historia USA, Gdańsk 2003.

Marek Gołębiowski, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, PWN, 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)