Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS2-2SEM2
Kod Erasmus / ISCED: 14.602 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 2
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 16.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania rozprawy magisterskiej z zakresu zagadnień zaliczanych do obszaru badawczego stosunków międzynarodowych. Uczestnicy seminarium, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego, formułują temat pracy, dobierają i wyszukują literaturę i źródła, opracowują strukturę pracy, a następnie przygotowują i prezentują jej kolejne rozdziały. Studenci doskonalą umiejętność analizy tekstów stanowiących podstawę pracy, zgodnego z prawem ich wykorzystywania, a także krytycznej dyskusji.

Skrócony opis:

Realizacja przez studiujących zgodnie ze standardami akademickimi projektu badawczego w postaci rozprawy magisterskiej z zakresu stosunków międzynarodowych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 2 stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: stosunki międzynarodowe

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 3-4

Wymagania wstępne: zaawansowana oraz uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza z zakresu jednej z subdyscyplin stosunków międzynarodowych (historycznej i współczesnej myśli międzynarodowej, polityki zagranicznej i dyplomacji, międzynarodowej ekonomii politycznej, międzynarodowych studiów bezpieczeństwa, funkcjonowania instytucji międzynarodowych, studiów regionalnych i globalnych, socjologii i antropologii stosunków międzynarodowych), w zakresie której mieści się wybrany do realizacji temat rozprawy magisterskiej.

Ramy merytoryczne zajęć: w oparciu o posiadane i rozwijane na seminarium kompetencje personalno-społeczne i merytoryczno-redakcyjne, studiujący

konceptualizują i realizują pod kierunkiem promotora projekt badawczy w postaci rozprawy magisterskiej.

Założeniem przedmiotu jest: stworzenie studiującym warunków do przygotowania i obrony prac magisterskich z zakresu stosunków międzynarodowych. Seminarium ma charakter pracy samodzielnej w zakresie wybranego tematu. Praca dotyczy zebrania materiałów, ich analizy, opracowania koncepcji pracy oraz realizacji koncepcji w postaci pracy magisterskiej, według wymogów obowiązujących w WHiSM UwB. Na każdym etapie, w czasie zajęć seminaryjnych studiujący prezentują kolejne rozdziały pracy.

Celem przedmiotu jest: dalsze uściślenie zainteresowań naukowych seminarzystów (doprecyzowanie granic obszaru badawczego) w odniesieniu do przygotowywanej pracy magisterskiej (etap I). Odbywać się to będzie w drodze prezentacji przez studiujących przedmiotu swoich poszukiwań naukowych, a następnie krytycznej dyskusji nad nim. Drugim celem jest dopracowywanie koncepcji pracy – tematu i struktury (etap II). Studiujący powinni umieć przedstawić temat swojej pracy i uzasadnić jej strukturę, prezentując jednocześnie przyjętą przez siebie metodologię. Dyskusja towarzysząca temu etapowi powinna dotyczyć przedmiotu pracy, a także zaproponowanej metody rozwiązania danego problemu badawczego. Trzecim celem seminarium jest moderowanie przez promotora procesu twórczego, na poszczególnych etapach pisania pracy, kontrola i korygowanie osiąganych efektów (cząstkowych), a finalnie ocena i ewentualne zalecenia zmian w ostatecznej (całościowej) wersji rozprawy, przed przekazaniem do formalnej oceny recenzyjnej (etap III).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych (z uwzględnieniem formy zajęć): 30 godzin seminarium

Metody dydaktyczne: Typowy dla seminarium tryb realizacji zajęć, który uwzględnia ćwiczenia grupowe w ramach przygotowań do egzaminu magisterskiego, dyskusję a także konsultacje indywidualne z prowadzącym. Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta (wskaźniki ilościowe):

• Udział w zajęciach..........................................................................30X1godz.= 30 godz.

• Udział w konsultacjach związanych z zajęciami............................30X1godz .= 30godz.

• Realizacja zadań projektowych.......................................................50X1godz.= 50 godz.

• Razem………………………………………………….....................................110 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

• wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela…………..…60 godz. 2 pkt ECTS

• charakterze praktycznym….........................................................…50 godz. 2 pkt ECTS

• Łącznie……………………………………………………………110 godz. 4 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1998.

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Pełna lista lektur uzupełniających jest zindywidualizowana i zależna od wybranej przez seminarzystów tematyki pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

KP7_WG2 Studiujący znają w pogłębionym stopniu metodologię nauk społecznych oraz perspektywy rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych

KP7_WK2 Studiujący znają dogłębnie zasady ochrony praw własności intelektualnej na potrzeby przygotowania pracy magisterskiej i innych projektów

KP7_UW2 Studiujący potrafią krytycznie analizować różnorodne zjawiska na płaszczyźnie międzynarodowej, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować m.in. w oparciu o źródła pozyskane z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

KP7_UK2 Studiujący potrafią dyskutować, posługując się terminologią związaną z kierunkiem studiów

KP7_UO2 Studiujący umieją planować rozwój osobisty i rozumieją znaczenie podnoszenia kwalifikacji

KP7_KK2 Studiujący doceniają znaczenie popularyzacji wiedzy na temat stosunków międzynarodowych i ich historycznych uwarunkowań

KP7_KO1 Studiujący nauczyli się diagnozowania i rozwiązywania problemów i dylematów etycznych związanych z wykonywaniem wybranego zawodu

KP7_KR1 Studiujący rozumieją znaczenie uczciwego i rzetelnego pełnienia ról zawodowych oraz ponoszenia odpowiedzialności za własne słowa i działania

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia seminaryjne kończą się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywność zajęciowa.

Studiujący zobowiązani są do przygotowania na zajęcia referatów seminaryjnych i zaprezentowania fragmentu rozdziału pracy magisterskiej.

Ocena za referat stanowi 40% oceny końcowej, a 60% oceny końcowej zależna jest od poziomu merytorycznego zaprezentowanej części magisterium.

Studiujący mają prawo do jednej nieobecności, niezależnie od powodu absencji, która nie wpływa na zaliczenie seminarium. Każda następna nieobecność musi być zaliczona podczas dyżuru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buchowski, Piotr Chomik, Adam Miodowski, Eugeniusz Mironowicz, Joanna Sadowska, Oksana Voytyuk
Prowadzący grup: Krzysztof Buchowski, Piotr Chomik, Adam Miodowski, Eugeniusz Mironowicz, Joanna Sadowska, Oksana Voytyuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Realizacja przez studiujących zgodnie ze standardami akademickimi projektu badawczego w postaci rozprawy magisterskiej z zakresu stosunków międzynarodowych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne 2 stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: stosunki międzynarodowe

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 3-4

Wymagania wstępne: zaawansowana oraz uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza z zakresu jednej z subdyscyplin stosunków międzynarodowych (historycznej i współczesnej myśli międzynarodowej, polityki zagranicznej i dyplomacji, międzynarodowej ekonomii politycznej, międzynarodowych studiów bezpieczeństwa, funkcjonowania instytucji międzynarodowych, studiów regionalnych i globalnych, socjologii i antropologii stosunków międzynarodowych), w zakresie której mieści się wybrany do realizacji temat rozprawy magisterskiej.

Ramy merytoryczne zajęć: w oparciu o posiadane i rozwijane na seminarium kompetencje personalno-społeczne i merytoryczno-redakcyjne, studiujący

konceptualizują i realizują pod kierunkiem promotora projekt badawczy w postaci rozprawy magisterskiej.

Założeniem przedmiotu jest: stworzenie studiującym warunków do przygotowania i obrony prac magisterskich z zakresu stosunków międzynarodowych. Seminarium ma charakter pracy samodzielnej w zakresie wybranego tematu. Praca dotyczy zebrania materiałów, ich analizy, opracowania koncepcji pracy oraz realizacji koncepcji w postaci pracy magisterskiej, według wymogów obowiązujących w WHiSM UwB. Na każdym etapie, w czasie zajęć seminaryjnych studiujący prezentują kolejne rozdziały pracy.

Celem przedmiotu jest: dalsze uściślenie zainteresowań naukowych seminarzystów (doprecyzowanie granic obszaru badawczego) w odniesieniu do przygotowywanej pracy magisterskiej (etap I). Odbywać się to będzie w drodze prezentacji przez studiujących przedmiotu swoich poszukiwań naukowych, a następnie krytycznej dyskusji nad nim. Drugim celem jest dopracowywanie koncepcji pracy – tematu i struktury (etap II). Studiujący powinni umieć przedstawić temat swojej pracy i uzasadnić jej strukturę, prezentując jednocześnie przyjętą przez siebie metodologię. Dyskusja towarzysząca temu etapowi powinna dotyczyć przedmiotu pracy, a także zaproponowanej metody rozwiązania danego problemu badawczego. Trzecim celem seminarium jest moderowanie przez promotora procesu twórczego, na poszczególnych etapach pisania pracy, kontrola i korygowanie osiąganych efektów (cząstkowych), a finalnie ocena i ewentualne zalecenia zmian w ostatecznej (całościowej) wersji rozprawy, przed przekazaniem do formalnej oceny recenzyjnej (etap III).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych (z uwzględnieniem formy zajęć): 30 godzin seminarium

Metody dydaktyczne: Typowy dla seminarium tryb realizacji zajęć, który uwzględnia ćwiczenia grupowe w ramach przygotowań do egzaminu magisterskiego, dyskusję a także konsultacje indywidualne z prowadzącym. Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów. Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta (wskaźniki ilościowe):

• Udział w zajęciach..........................................................................30X1godz.= 30 godz.

• Udział w konsultacjach związanych z zajęciami............................30X1godz .= 30godz.

• Realizacja zadań projektowych.......................................................50X1godz.= 50 godz.

• Razem………………………………………………….....................................110 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

• wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela…………..…60 godz. 2 pkt ECTS

• charakterze praktycznym….........................................................…50 godz. 2 pkt ECTS

• Łącznie……………………………………………………………110 godz. 4 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1998.

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Pełna lista lektur uzupełniających jest zindywidualizowana i zależna od wybranej przez seminarzystów tematyki pracy magisterskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)