Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia polityczno-gospodarcza obszaru postradzieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-SW1-1GPG Kod Erasmus / ISCED: 08.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczno-gospodarcza obszaru postradzieckiego
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia wschodnie - przedmioty obowiązkowe
Studia Wschodnie I rok I stopnia sem. letni
Studia Wschodnie I rok I stopnia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot poświęcony podstawowym zagadnieniom z zakresu geografii politycznej i gospodarczej. Ukierunkowany na:


- udoskonalenie umiejętności interpretacji mapy politycznej obszaru postradzieckiego;


- analizę wzajemnych odziaływań między środowiskiem geograficznym (przestrzenią), a procesami społeczno-politycznymi, polityczno-gospodarczymi zachodzącymi na obszarze postradzieckim w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawami geografii politycznej i gospodarczej na obszarze postradzieckim

Pełny opis:

Nowe niepodległe państwa obszaru poradzieckiego: przeszłość i teraźniejszość

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego

Potencjał surowcowy obszaru poradzieckiego oraz jego znaczenie

Systemy gospodarcze państw poradzieckich

Różnorodność etniczno-religijna przestrzeni byłego ZSRR

Tożsamość historyczna i kulturowa państw obszaru postradzieckiego

Systemy polityczne państw postsowieckich

Literatura:

M. Domańska, Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.

A. Włodkowska-Bagan, Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013

Obszar Czarnomorsko-Kaspijski w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS Lublin 2011.

Regiony w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS Lublin 2009.

A. Włodkowska, Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP, Adam Marszałek 2006.

R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, 2005.

Країнознавство. Країни СНД і Балтії

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę na temat bieżącej sytuacji gospodarek, przemian zachodzących na mapie politycznej obszaru postradzieckiego

Zna geograficzne i historyczne uwarunkowania międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, wie jak przebiegała ewolucja zmian na mapie politycznej obszaru postradzieckiego na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji współczesnej

Zna podstawowe tendencje przemian cywilizacyjnych zachodzących na obszarze postradzieckim związanych ze zamianami granic, jakie następują pod wpływem procesów integracji oraz dezintegracji na skutek przebiegu konfliktów zbrojnych i sporów terytorialnych

Potrafi właściwie interpretować krajowe oraz międzynarodowe wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze w oparciu o bieżące informacje pochodzące z mediów

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu podstawowych problemów ekonomicznych na obszarze postradzieckimw perspektywie migracji ludności oraz podziału dóbr i zasobów naturalnych

Potrafi prognozować podstawowe procesy ekonomiczne, społeczne, polityczne na obszarze postradzieckim w oparciu o bieżące wydarzenia rozgrywające się na międzynarodowej scenie politycznej

Potrafi interpretować podstawowe dane odnoszące się do migracji ludności w perspektywie ich wpływu na gospodarki państw postradzieckich

Ma nawyk śledzenia na bieżąco w mediach sytuacji na obszarze postradzieckim oraz odnoszących się do niej publikacji fachowych oraz pojawiających się w prasie publicystycznej

Uczestniczy w dyskusji merytorycznej prowadzonej w trakcie zajęć, zadaje pytania, udziela odpowiedzi, formułuje wnioski

Rozumie sytuację polityczną państw naobszarze postradzieckim, w jakiej się znalazły,

Wykazuje zdolność do formułowania ocen na temat podstawowych

kwestii ekonomicznych, politycznych, społecznych obszarze postradzieckim oraz prognozuje na przyszłość możliwość zmian, które mogą być następstwem wydarzeń politycznych i gospodarczych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie ustnej.

W celu zaliczenia przedmiotu nisbędnym jest:

1. Aktywny udział w zajęciach

2. Brak zaległości

3. Zaliczenie ustne (odpowiedź na 3 wylosowane pytania)

Dopuszcza się 1 nieobecność, resztę nieobecności student jest zobowiązany zaliczyć w trakcie dyżurów. Niezaliczenie zaległości skutkuje niedopuszczeniem do kolokwium podsumowującego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Voytyuk
Prowadzący grup: Oksana Voytyuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawami geografii politycznej i gospodarczej na obszarze postradzieckim

Pełny opis:

Nowe niepodległe państwa obszaru poradzieckiego: przeszłość i teraźniejszość

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego

Potencjał surowcowy obszaru poradzieckiego oraz jego znaczenie

Systemy gospodarcze państw poradzieckich

Różnorodność etniczno-religijna przestrzeni byłego ZSRR

Tożsamość historyczna i kulturowa państw obszaru postradzieckiego

Systemy polityczne państw postsowieckich

Literatura:

M. Domańska, Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.

A. Włodkowska-Bagan, Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013

Obszar Czarnomorsko-Kaspijski w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS Lublin 2011.

Regiony w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS Lublin 2009.

A. Włodkowska, Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP, Adam Marszałek 2006.

R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, 2005.

Країнознавство. Країни СНД і Балтії

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.