Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy rachunkowości i finansów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-FS2-1ER Kod Erasmus / ISCED: 11.105 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Elementy rachunkowości i finansów
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami sprawozdania finansowego, zasadami prowadzenia

księgowości oraz wybranymi modelami i metodami matematycznymi stosowanymi w analizie finansowej jednostki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, praca w grupach.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach,

ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 12x1h = 12h

przygotowanie prac domowych 15h = 15h

przygotowanie do sprawdzianów 3x4h = 12h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 75 godzin, 3 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 77 godzin, 3 ECTS

Literatura:

M. Dobija: Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

E. Nowak: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2007.

A. Rutkowski: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.

P. Szczypa: Zasady rachunkowości : teoria, przykłady, zadania, CeDeWu, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w ramach realizacji przedmiotu:

Zna elementy sprawozdania finansowego - KA7_WK1

Ma wiedzę na temat zasad prowadzenia księgowości - KA7_WK1

Zna i stosuje wybrane modele i metody matematyczne stosowane w analizie finansowej firm - KA7_WK1, KA7_KO01

Umie przygotować bilans w oparciu o dostarczone dane - KA7_WK1

Potrafi księgować proste operacje gospodarcze - KA7_WK1

Potrafi pracować w grupie - KA7_UO01

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Majewska
Prowadzący grup: Elżbieta Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.