Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MF2-1SEM1
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium I
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MF2 1 rok sem. zimowy Matematyka spec. finansowa - 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Skrócony opis:

Rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy matematycznej (na podstawie literatury polsko- i obcojęzycznej oraz konsultacji), przygotowania wystąpienia oraz przedstawienia prezentacji wraz z prowadzeniem dyskusji.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka Rok studiów/semestr: I rok/ 1 semestr

Prerekwizyty: brak

Seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w seminariach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 15x1h = 15h

udział w konsultacjach 2x3h = 6h

realizacja referatów 10h = 10h

przygotowanie prezentacji 10h = 10h

prezentacje kolejnych etapów przygotowania pracy dyplomowej 2x10 = 20h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 36 godzin, 1 ECTS nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 55 godzin, 1 ECTS

Literatura:

Literatura uzależniona jest od tematów referatów prezentowanych przez studentów w trakcie seminarium.

Efekty uczenia się:

Student zapoznaje się dość szczegółowo z wybranym działem matematyki, zna podstawowe definicje, twierdzenia i dowody.K_W02,K_W03,K_W04,K_W05,K_U01

Student umie zreferować/zaprezentować wyniki swoich poszukiwań i studiów nad wybranym zagadnieniem.K_K01,K_K02,K_K04,K_K05,K_K06,K_K07,K_U36

Rozwija umiejętność uczestnictwa w dyskusjach.K_K01, K_K02, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia przedmiotu jest:

1. Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każdą kolejną nieobecność należy usprawiedliwić stosownym zaświadczeniem lub odrobić.

2.Wygłoszenie co najmniej dwóch referatów.

3. Prezentacja prac domowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Petelczyc
Prowadzący grup: Krzysztof Petelczyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Goliński, Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: Tomasz Goliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)