Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria gier

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MF2-1TGI
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria gier
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MF2 1 rok sem. letni Matematyka specj. finansowa - 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia pozwolą poszerzyć wiedzę o praktycznych zastosowaniach modeli matematycznych w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, społecznych i optymalizacyjnych.

Założenia i cele zajęć: Umiejętność doboru oraz modyfikacji strategii. Umiejętność identyfikacji, formułowania, analizowania prostych problemów społecznych i ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi Teorii Gier.

Treść zajęć: Gry macierzowe; drzewka gry; teoria gier a biznes; gry przeciwko Naturze; gry dwuosobowe o sumie niezerowej - niekooperacyjne i kooperacyjne; dylemat więźnia; schemat arbitrażowy Nasha; gry N-osobowe.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

Wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 12x1h = 12h

przygotowanie do kolokwiów/zaliczenia przedmiotu i udział w nich 3X4h + 3x2h = 18h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 78 godzin, 3 ECTS

Literatura:

1. Julio González-Díaz, Ignacio García-Jurado, M. Gloria Fiestras-Janeiro, An Introductory Course on Mathematical Game Theory, American Mathematical Society 2010.

2. Philip D. Straffin, Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

3. Marcin Malawski, Andrzej Wieczorek, Honorata Sosnowska, Konkurencja i kooperacja – teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

4. Marek M. Kamiński, Gry więzienne – tragikomiczny świat polskiego więzienia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.

5. G. Owen, Teoria gier, PWN, Warszawa 1975.

Efekty uczenia się:

Efekty osiągnięte w ramach realizacji przedmiotu:

Student(ka) posiada wiedzę obejmującą możliwości stosowania narzędzi Teorii Gier w praktyce do modelowania zjawisk i procesów ekonomicznych. KA7_WG06, KA7_UW14, KA7_UK04.

Student(ka) zna podstawowe pojęcia z zakresu Teorii Gier. KA7_WG04.

Student(ka) zna podstawowe przykłady gier. KA7_WG04.

Student(ka) dobiera oraz modyfikuje strategie. KA7_UW17.

Student(ka) interpretuje kryteria Savage'a, Laplace'a, Walda i Hurwicza. KA7_UW17.

Student(ka) projektuje i implementuje algorytmy typu Minimax i AlfaBeta. KA7_UW17.

Student(ka) identyfikuje, formułuje, analizuje proste problemy społeczne i ekonomiczne z wykorzystaniem narzędzi Teorii Gier. KA7_WG06.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Makowski
Prowadzący grup: Małgorzata Hryniewicka, Marcin Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Hryniewicka
Prowadzący grup: Małgorzata Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Hryniewicka
Prowadzący grup: Małgorzata Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Hryniewicka
Prowadzący grup: Małgorzata Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)