Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MF2-2PMG2
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska II
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MF2 2 rok sem. letni Matematyka spec. finansowa - 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dalsze ukierunkowywanie studenta do opracowania i napisania pracy magisterskiej. Tematy zajęć są adekwatne do tematów prac dyplomowych. Treści przedmiotu: opis aktualnego stanu wiedzy związanej z tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, kontynuacja pracy badawczej i naukowej, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej pracy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Matematyka obszar nauk ścisłych i technicznych

Rok studiów / semestr: 2 / 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Laboratorium: 45

Metody dydaktyczne: Konsultacje, prezentacje

Punkty ECTS: 9

Bilans nakładu pracy studenta:

Zapoznanie z literaturą: 60h

Zadania projektowe i inne (np. redakcja pracy) realizowane w domu: 75h

Udział w konsultacjach: 60h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60h, 3 ECTS

o charakterze praktycznym: 135h, 6 ECTS

Literatura:

Adekwatna do tematów prac dyplomowych.

Efekty uczenia się:

Student

- potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł (literatura, strony internetowe, bazy danych itp.), integrować je oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski i formułować oraz wyczerpująco uzasadniać opinie KA7_UU1;

- potrafi opracować szczegółową dokumentację zadania projektowego lub badawczego, wyników realizacji eksperymentu, potrafi przygotować opracowanie omawiające te wyniki KA7_UK4;

- potrafi współpracować w zespole realizując wspólne projekty (efekt do uzyskania w przypadku prac dyplomowych będących częścią większego projektu) KA7_UO2;

- rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z najnowszymi trendami rozwoju technologii informatycznych poprzez czasopisma naukowe i popularnonaukowe oraz witryny internetowe KA7_KR1.

Sposoby weryfikacji: prezentacja założeń i osiągniętych wyników badawczych pracy dyplomowej, ocena postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej, aktywność na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Przy ocenie bierze się pod uwagę aktywność i postępy studenta przy przygotowywaniu pracy dyplomowej oraz jakość wyników badawczo- naukowych uzyskanych przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzeziński, Alina Dobrogowska, Marcin Makowski, Miroslava Růžičková, Aneta Sliżewska, Krzysztof Zajkowski
Prowadzący grup: Tomasz Brzeziński, Alina Dobrogowska, Marcin Makowski, Miroslava Růžičková, Krzysztof Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Andruszkiewicz, Alina Dobrogowska, Małgorzata Hryniewicka, Izabela Malinowska, Miroslava Růžičková, Krzysztof Zajkowski
Prowadzący grup: Romuald Andruszkiewicz, Alina Dobrogowska, Małgorzata Hryniewicka, Izabela Malinowska, Miroslava Růžičková, Krzysztof Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)