Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Master seminar I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MF2-2SMG1a
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Master seminar I
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MF2 2 rok sem. zimowy Matematyka spec. finansowa - 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prezentacja tematów związanych z tematyką prac dyplomowych studentów, w języku angielskim, mająca na celu poszerzenie wiedzy z wybranych dziedzin, rozwijanie umiejętności językowych i prezentacyjnych oraz udział w dyskusjach.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów: 2; semestr: 3

Punkty ECTS: 3

Metody dydaktyczne: konsultacje, prezentacje indywidualne, informacje zwrotne, praca nad literaturą.

Literatura:

1. I. Dzhalladova, M. Růžičková

Dynamical systems with random structure and their applications

Stability, Oscillations and Optimization of Systems vol. 10, Cambridge Scientific Publishers, 2020.

2. J. Diblík, M. Růžičková, E. Schmeidel: Równania różniczkowe zwyczajne, Istnienie i jednoznaczność rozwiązania oraz podstawowe metody rozwiązywania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021. ISBN 978-83-7431-725-2.

3. Elaydi S. An Introduction to Difference Equations, Third Edition, Trinity

University, 2005.

4. Dennis G. Zill: A first course in differential equations with modeling applications, Bro- oks/Cole, Cengage Learning, 10th ed. Boston, 2013. ISBN 978-1-111-82705-2.

Efekty uczenia się:

Student zapoznaje się dość szczegółowo z wybranym działem matematyki, zna podstawowe definicje, twierdzenia i dowody;

Student potrafi zaprezentować wyniki swoich badań i opracowań na wybrany temat;

Student rozwija umiejętność uczestniczenia w dyskusjach;

Student omawia matematykę w języku angielskim i doskonali matematyczny język angielski.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w oparciu o zasady:

1. Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każdą kolejną nieobecność należy usprawiedliwić stosownym zaświadczeniem lub odrobić.

2. Wygłoszenie co najmniej pięciu referatów.

3. Aktywny udział w dyskusjach.

Ocena końcowa jest wynikiem oceny indywidualnych prezentacji oraz ogólnej aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Andruszkiewicz, Miroslava Růžičková, Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: Romuald Andruszkiewicz, Miroslava Růžičková
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Andruszkiewicz, Alina Dobrogowska, Miroslava Růžičková
Prowadzący grup: Romuald Andruszkiewicz, Alina Dobrogowska, Miroslava Růžičková, Krzysztof Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)