Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium matematyki elementarnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-1PME
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium matematyki elementarnej
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MS1 1 rok sem. zimowy Matematyka (wspólny) - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych zagadnień z matematyki z zakresu szkoły średniej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest powtórzenie, przypomnienie i rozszerzenie podstawowych pojęć i twierdzeń matematyki w celu zastosowania ich jako narzędzia pracy matematyka. Opanowanie typowych algorytmów rozwiązywania zadań z matematyki na poziomi szkoły średniej. Wykształcenie umiejętności operowania obiektami abstrakcyjnymi.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki. Forma studiów: Stacjonarne. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy. Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, matematyka. Rok studiów/semestr: rok I/I semestr. Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z matematyki z zakresu szkoły średniej. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń. Metody dydaktyczne: Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: rozwiązywania zadań. Konsultacje indywidualne. Punkty ECTS: 3.

Bilans nakładu pracy studenta: 1. Udział w ćwiczeniach – 30h 2. Przygotowanie do zajęć – 30h 3. Przygotowanie do kolokwiów – 30h

Razem: 90 godzin. Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: (a) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela godziny: 30, punkty ECTS: 1 (b) o charakterze praktycznym godziny 60, punkty ECTS 2.

Literatura:

1. D. i M. Zakrzewscy, Repetytorium z matematyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000.

2. Zakrzewska Danuta, Zakrzewski Marek, Żak Tomasz, Repetytorium. Matematyka. Matura na 100%, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2004.

3. N. Dróbka, K. Szymański; Zbiór zadań z matematyki Liceum, WSiP Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

Student:

umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą

indukcji zupełnej; potrafi definiować funkcje i relacje

rekurencyjne. KA6_UW02

potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne,

ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i

stosować je w zagadnieniach praktycznych. KA6_UW06

potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie,

przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne,

formułować twierdzenia i definicje KA6_UK01

posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów;

potrafi poprawnie używać kwantyfikatorów także w

języku potocznym KA6_UK02

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie rozwiązywanie zadań domowych i udział oraz aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Bardadyn, Maciej Horowski
Prowadzący grup: Krzysztof Bardadyn, Maciej Horowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Makowska, Elwira Wawreniuk
Prowadzący grup: Justyna Makowska, Elwira Wawreniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Makowska
Prowadzący grup: Justyna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)