Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Numerical Methods

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS2-2MNUMa
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Numerical Methods
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: Erasmus+ sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Course objectives: Introduction to selected methods of numerical analysis and numerical linear algebra. Practical applications.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Course profile: academic

Form of study: stationary

Course type: obligatory

Academic discipline: Mathematics, field of study in the arts and science: mathematics

Year: 2, semester: 3

Prerequisities: none

lecture 15 h. laboratory class 30 h.

Verification methods: lectures, consultations, projects, presentations, studying literature, home works, discussions in groups.

ECTS credits: 5

Balance of student workload:

attending lectures15x1h = 15h

attending laboratories 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

preparation for classes 7x3h = 21h

completing notes after exercises and lectures 7x2h = 14h

consultations 5x1h = 5h

preparing medium size projects 40h = 40h

final exam: preparation and take 12h + 3h = 15h

Quantitative description

Direct interaction with the teacher: 53 h., 2 ECTS

Literatura: (tylko po angielsku)

D.Kincaid, W.Cheney, Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing, American Mathematical Soc., 2002;

A.Björck, G.Dahlquist, Numerical Methods, Courier Dover Publications, 2003;

J.Stoer, R.Bulirsch, Introduction to Numerical Analysis, Springer, 2002;

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Learning outcomes:

Student knows the selected methods of solving systems of linear and nonlinear equations.K_W08, K_W10, K_K01

Student can compute the determinant and the inverse matrix.K_W04, K_W08, K_W10, K_K01

Student knows some methods of computing of the eigenvalues and eigenvectors of a matrix.K_W04, K_W07, K_W08, K_W10, K_K01

Student is able to describe the problem of the approximation and knows some methods of the approximation.K_W08, K_W10, K_U19, K_K01

Student knows some methods of the integral calculus. She/He is able to compute the quadrature for the finite and infinite interval.K_W08, K_W10, K_U05, K_U19, K_K01

Student can solve numerically the ordinary differential equations and some very simple partial differential equations.K_W04, K_W07, K_W08,K_U05, K_U06, K_U16, K_U19, K_K01

Student is able to solve the problems using an application program for mathematics.K_W12, K_K01, K_U20, K_K08

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The overall form of credit for the course: final exam

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czyżycki, Aneta Sliżewska, Marzena Szajewska
Prowadzący grup: Marzena Szajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)