Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Operatory w przestrzeniach Lp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS2-2OPLP
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Operatory w przestrzeniach Lp
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie młodych matematyków z podstawową wiedzą dotyczącą współczesnej teorii operatorów i algebr operatorowych w przestrzeniach Lp. Omówione i przepracowane zostaną takie pojęcia, jak: postać rzutów, izometrii oraz częściowych na przestrzeniach Lp. oraz abstrakcyjna charakteryzacja przestrzeni Lp, Lp-algebry operatorowe i przykłady, struktura Lp-operatorowych produktów krzyżowych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 4

Prerekwizyty: brak

Wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 10x3h = 30h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 12x1h = 12h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 16h + 4h = 20h

przygotowanie do kolokwiów 3x4h = 12h

rozwiązanie zadań domowych 6x2h = 12h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 58 godzin, 2.5 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 58 godzin, 2.5 ECTS

Literatura:

1. Lindenstrauss J., Tzafriri L. Classical Banach spaces I, II, Springer, 1996

2. Eusebio Gardella, A modern look at algebras of operators on Lp-spaces, arxiv.org/abs/1909.12096

3. N. Christopher Phillips, Crossed products of Lp operator algebras and the K-theory of Cuntz algebras on Lp spaces, arxiv.org/abs/1309.6406

Efekty uczenia się:

KA7_WG02, KA7_WG03, KA7_WG04, KA7_WG05, KA7_WG06, KA7_UW02, KA7_UW13, KA7_KK01, KA7_UK03, KA7_KR01, KA7_UU02, KA7_KK02, KA7_UU01

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: Zaliczenie, kolokwia, zadania na zaliczenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)