Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-3POA
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Administracja Niestacjonarna 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie informacji nt. systemu procedur obowiązujących w działalności administracji publicznej oraz roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia, zasad uczestnictwa poszczególnych podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu. Cel sprowadza się do osiągnięcia stanu, którym student będzie rozumiał ogólne postępowanie administracyjne i zasady jego funkcjonowania oraz będzie znał przykłady prawidłowego jego zastosowania w praktyce, co w połączeniu z zadaniami realizowanymi na ćwiczeniach, pozwoli mu na zastosowanie uzyskanych umiejętności w praktyce.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok III/sem. V (zimowy)

wymagania wstępne: - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 31 godzin wykładu (w tym również zdalnie w zależności od sytuacji pandemicznej oraz e - learning zdalnie w czasie rzeczywistym synchronicznie - 15 godz.) oraz 15 godzin ćwiczeń (w tym również zdalnie w zależności od sytuacji pandemicznej e - learning, w tym również synchronicznie - 7 godz.).

Metody dydaktyczne - wykład (w tym wykład e - learning i wykład zdalny), konsultacje (również zdalne), ćwiczenia ( w tym e - learning oraz zdalne)

Punkty ECTS - 9.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 46 godzin wykładu i ćwiczeń, przygotowanie do zajęć i egzaminu - 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 80 godz., egzamin - 2 godz. Razem godzin 225, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 100 godzin, co odpowiada 4 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2021

- Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2020.

- Woś T. (Red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2017

- Chróścielewski W., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011.

- Z. Kmieciak, Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

- D.R. Kijowski, Założenia i nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 2017 r. Zagadnienia wybrane, Białystok 2020.

- Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Toruń 2005.

- R. Suwaj, Wydawanie decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wrocław, 2019.

- G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

wiedza:

KA6_WG1 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje prawa administracyjnego i administracji publicznej.

KA6_WG2 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego, procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej.

umiejętności:

KA6_UK1 Absolwent potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) powiązanej z funkcjonowaniem administracji publicznej.

kompetencje społeczne

KA6_KK1 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa administracyjnego (materialnego,ustrojowego, procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej.

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, w tym dyskusji w trakcie wykładu, egzamin ustny lub pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia ciągłą obserwacja, praca w grupach, udział w dyskusji, ogólna aktywność w zajęciach zdalnych i e - learningowych.

Wykład: egzamin pisemny (test) z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 31 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Anna De Ambrosis Vigna, Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 31 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Artur Modrzejewski, Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 31 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Artur Modrzejewski, Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)