Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-3POA Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Administracja Niestacjonarna 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie informacji nt. systemu procedur obowiązujących w działalności administracji publicznej oraz roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia, zasad uczestnictwa poszczególnych podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu. Cel sprowadza się do osiągnięcia stanu, którym student będzie rozumiał ogólne postępowanie administracyjne i zasady jego funkcjonowania oraz będzie znał przykłady prawidłowego jego zastosowania w praktyce, co w połączeniu z zadaniami realizowanymi na ćwiczeniach, pozwoli mu na zastosowanie uzyskanych umiejętności w praktyce.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok III/sem. V (zimowy)

wymagania wstępne: - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 31 godzin wykładu (w tym również zdalnie w czasie rzeczywistym oraz e - leraning - 15 godzin) oraz 15 godzin ćwiczeń (w tym również zdalnie w czasie rzeczywistym oraz e - learning - 7 godzin).

Metody dydaktyczne - wykład (w tym wykład e - learning i wykład zdalny), konsultacje (również zdalne), ćwiczenia ( w tym e - learning oraz zdalne)

Punkty ECTS - 9.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 46 godzin wykładu i ćwiczeń, przygotowanie do zajęć i egzaminu - 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 99 godz., egzamin - 2 godz. Razem godzin 225, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 100 godzin, co odpowiada 4 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.

- Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2017.

- Woś T. (Red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2017

- Chróścielewski W., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

- Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Toruń 2005.

- R. Suwaj, Wydawanie decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wrocław, 2019.

- G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

wiedza:

K_W02 - absolwent zna podstawową terminologię właściwą dla administracji.

K_W05 - absolwent zna istotę i elementy stosunku administracyjnoprawnego oraz zna rządzące nim prawidłowości.

K_W08 - absolwent ma wiedzę na temat regulacji prawnejnormującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa.

umiejętności:

K_U04 - absolwent potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją rozumiejąc jej rolę w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa.

K_U09 - absolwent analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów z zakresu administracji rządowej i samorządowej i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.

kompetencje społeczne

K_K02 - absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K03 - absolwent potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji

K_K04 - absolwent prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia ciągłą obserwacja, praca w grupach, udział w dyskusji, ogólna aktywność w zajęciach zdalnych i e - learningowych.

Wykład: egzamin pisemny (test) z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 31 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski, Justyna Kulikowska-Kulesza, Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 31 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Anna De Ambrosis Vigna, Łukasz Kierznowski, Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.