Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Służby graniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN2-1SGR
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Służby graniczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Administracja Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest kompleksowe omówienie problematyki instytucji prawnych dotyczących funkcjonowania służb administracyjnych granicą państwową, struktury służb, systemów podległości służbowej , stosunku zatrudnienia, zadani kompetencji służb

Skrócony opis:

Analiza i przedstawienie służ granicznych an terenie RP z uwzględnieniem uwarunkowań prawa UE

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok 1/sem. 2.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – np. 15 godzin wykładu (w tym 7 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne – wykład

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta – np. udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 40 godz., egzamin 2 godz . Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa J. Paśnik, Straż Graniczna – prawne podstawy działania i uprawnień, Warszawa 2003A. Maksimczuk, L.Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Lexis Nexis, Warszawa 2007,S. Naruszewicz, M. Laszuk, Wspólnotowe prawo celne, Lexis Nexis, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca M. Ilnicki, Służby Graniczne w walce z terroryzmem, Wyd. A. Marszałek, 2011B. Sprengel, Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, Toruń 2008R. Oktaba, Prawo celne, C.H. Beck, Warszawa 2012Akty prawne1. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej 2. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Strazy Granicznej3. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

KA6_WG1, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA6_UO1

prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z prawem administracyjnym (materialnym, ustrojowym i procesowym)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA6_KO1, KA6_KO2

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz poprawy kultury prawnej społeczeństwa podejmując czynności w obszarze administracji publicznej

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin w postaci testu lub test zamieszczony na platformie Blackboard ewentualnie z uwzględnieniem rozwiązywania aktywności zamieszczonych na platformie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wincenciak
Prowadzący grup: Mirosław Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Analiza i przedstawienie służ granicznych an terenie RP z uwzględnieniem uwarunkowań prawa UE

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok 1/sem. 2.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – np. 15 godzin wykładu (w tym 7 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne – wykład

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta – np. udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 40 godz., egzamin 2 godz . Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowaJ. Paśnik, Straż Graniczna – prawne podstawy działania i uprawnień, Warszawa 2003A. Maksimczuk, L.Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Lexis Nexis, Warszawa 2007,S. Naruszewicz, M. Laszuk, Wspólnotowe prawo celne, Lexis Nexis, Warszawa 2004Literatura uzupełniającaM. Ilnicki, Służby Graniczne w walce z terroryzmem, Wyd. A. Marszałek, 2011B. Sprengel, Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, Toruń 2008R. Oktaba, Prawo celne, C.H. Beck, Warszawa 2012Akty prawne1. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej 2. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Strazy Granicznej3. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kosicki
Prowadzący grup: Artur Kosicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Analiza i przedstawienie służ granicznych an terenie RP z uwzględnieniem uwarunkowań prawa UE

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok 1/sem. 2.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – np. 15 godzin wykładu (w tym 7 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne – wykład

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta – np. udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 40 godz., egzamin 2 godz . Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowaJ. Paśnik, Straż Graniczna – prawne podstawy działania i uprawnień, Warszawa 2003A. Maksimczuk, L.Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Lexis Nexis, Warszawa 2007,S. Naruszewicz, M. Laszuk, Wspólnotowe prawo celne, Lexis Nexis, Warszawa 2004Literatura uzupełniającaM. Ilnicki, Służby Graniczne w walce z terroryzmem, Wyd. A. Marszałek, 2011B. Sprengel, Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, Toruń 2008R. Oktaba, Prawo celne, C.H. Beck, Warszawa 2012Akty prawne1. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej 2. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Strazy Granicznej3. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kosicki
Prowadzący grup: Artur Kosicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Analiza i przedstawienie służ granicznych an terenie RP z uwzględnieniem uwarunkowań prawa UE

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok 1/sem. 2.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – np. 15 godzin wykładu (w tym 7 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne – wykład

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta – np. udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 40 godz., egzamin 2 godz . Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowaJ. Paśnik, Straż Graniczna – prawne podstawy działania i uprawnień, Warszawa 2003A. Maksimczuk, L.Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Lexis Nexis, Warszawa 2007,S. Naruszewicz, M. Laszuk, Wspólnotowe prawo celne, Lexis Nexis, Warszawa 2004Literatura uzupełniającaM. Ilnicki, Służby Graniczne w walce z terroryzmem, Wyd. A. Marszałek, 2011B. Sprengel, Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, Toruń 2008R. Oktaba, Prawo celne, C.H. Beck, Warszawa 2012Akty prawne1. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej 2. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Strazy Granicznej3. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kosicki
Prowadzący grup: Artur Kosicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Analiza i przedstawienie służ granicznych an terenie RP z uwzględnieniem uwarunkowań prawa UE

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok 1/sem. 2.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – np. 15 godzin wykładu (w tym 7 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne – wykład

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta – np. udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 40 godz., egzamin 2 godz . Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowaJ. Paśnik, Straż Graniczna – prawne podstawy działania i uprawnień, Warszawa 2003A. Maksimczuk, L.Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Lexis Nexis, Warszawa 2007,S. Naruszewicz, M. Laszuk, Wspólnotowe prawo celne, Lexis Nexis, Warszawa 2004Literatura uzupełniającaM. Ilnicki, Służby Graniczne w walce z terroryzmem, Wyd. A. Marszałek, 2011B. Sprengel, Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, Toruń 2008R. Oktaba, Prawo celne, C.H. Beck, Warszawa 2012Akty prawne1. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej 2. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Strazy Granicznej3. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)