Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System podatkowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN2-1SPY Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System podatkowy
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Administracja Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zagadnień z zakresu prawa podatkowego (w tym głównie dotyczących powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych) oraz charakterystyka polskiego systemu podatkowego, na który składają się podatki stanowiące dochód budżetu państwa oraz gminy. W oparciu o analizę materiału normatywnego studenci poznają elementy konstrukcyjne każdego z podatków, które składają się na polski system podatkowy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zarysu polskiego systemu podatkowego. W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe instytucje składające się na ten system (w szczególności - konstrukcje podatków). W założeniu studenci będą mieli możliwość zapoznania się z tekstami ustaw podatkowych oraz ze sposobami interpretowania ich przepisów. Na wykładzie zostaną także zasygnalizowane niektóre mankamenty uregulowań z zakresu materialnego prawa podatkowego (przepisy niejasne, wywołujące rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych).

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - niestacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, ogólny kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - Ir. II st./5 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin (wykład)

metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, e-learning

punkty ECTS - 4

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu - 45 godz., udział w konsultacjach - 39 godz., egzamin - 1 godz. Razem: 100 godz., co odpowiada 4,0 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013.

2. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2005.

3. Dowgier R., Prawo podatkowe – ściąga akademicka, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca:

1. Głuchowski J., Patyk J, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011.

2. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, wyd. V, Warszawa 2013.

3. Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, Toruń 2012.

4. Smoleń P. (red.), Wójtowicz W. (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

K_W01 - ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

K_W10 - ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji

K_U02 - właściwie posługuje się terminologią związaną z administracją

K_U03 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz

K_U08 - posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy nie tylko prawniczej i administracyjnej w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji

K_K05- umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów związanych z administracją i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności

K_K06 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest realizowany w 50% w formie stacjonarnej i w 50% w formie e-learningu. Warunkiem podejścia do egzaminu końcowego jest uzyskanie 70% punktów z testów rozwiązywanych w formie e-learningu.

Egzamin końcowy ma formę testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

1. Pojęcie systemu podatkowego, prawa podatkowego, źródła prawa podatkowego

2.Pojęcie podatku, konstrukcja wewnętrzna podatku (podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, tryb i warunki płatności, ulgi, zwolnienia i wyłączenia), funkcje podatków, klasyfikacje podatków.

3. Podatki stanowiące dochód budżetu państwa – omówienie konstrukcji poszczególnych podatków:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

- Podatek dochodowy od osób prawnych

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin

4. Podatki stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego – omówienie konstrukcji poszczególnych podatków:

- Podatek od spadków i darowizn

- Podatek od czynności cywilnoprawnych

- Opłata skarbowa

- Podatek od nieruchomości

- Podatek rolny i leśny

- Podatek od środków transportowych

- Opłata miejscowa, uzdrowiskowa, od posiadania psów

Tematy realizowane w formie e-elarningu:

MODUŁ I (2 godz.)

Podatek od towarów i usług – cz. 1

a) ogólne informacje dotyczące podatków od obrotu

b) cechy podatku VAT

c) podatnik VAT

d) odwrócone obciążenie VAT

e) przedmiot VAT

f) obowiązek podatkowy

g) podstawa opodatkowania VAT

Proponowane aktywności:

a. analiza przygotowanej prezentacji

b. rozwiązanie testu

MODUŁ II (2 godz.)

Podatek od towarów i usług – cz. II

a) stawki VAT

b) wiążąca informacja stawkowa

c) podatek należny, podatek naliczony

d) zwrot VAT

e) ulga za złe długi

f) tax free

g) zwolnienia VAT

h) tryb i warunki płatności

Proponowane aktywności:

a) analiza przygotowanej prezentacji

b) rozwiązanie testu

MODUŁ III (2 godz.)

Podatki obrotowe – akcyza i od gier

a) podstawowe założenia

b) podmiot i przedmiot opodatkowania

c) podstawa opodatkowania i stawki podatkowe

Proponowane aktywności:

a) analiza przygotowanej prezentacji

b) rozwiązanie testu

MODUŁ IV (1 godz.)

Ryczałty podatkowe

a) podstawowe założenia

b) karta podatkowa

c) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

d) opodatkowanie osób duchownych

e) podatek tonażowy

Proponowane aktywności:

a) analiza przygotowanej prezentacji

b) rozwiązanie testu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.