Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-1FIL Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.1 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Omówienie głównych działów i problematyki filozoficznej, zwłaszcza z zakresu etyki i filozofii polityki. Przedstawienie poglądów wybranych filozofów oraz najważniejszych szkół, kierunków i systemów filozoficznych, ze wskazaniem na ich doniosłość kulturotwórczą i cywilizacyjną. Zapoznanie studentów z terminologią filozoficzną oraz wybranymi tekstami źródłowymi. Wykazanie twórczego charakteru myślenia filozoficznego i ukazanie związków pomiędzy filozofią a rozwojem kultury i cywilizacji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne/filozofia.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 26 godzin wykładu (w tym 12 godzin e-learningu) i 26 godzin ćwiczeń (w tym 12 godzin e-learningu).

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 52 godz. (w tym 24 godziny e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 45 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A j d u k i e w i c z Kazimierz, Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka, Wydaw. Antyk, Kęty 2003.

2. J. B o c h e ń s k i, Zarys historii filozofii, Philed, Kraków 1993.

3. P o p k i n Richard H., S t r o l l A., Filozofia: najpopularniejszy na świecie podręcznik filozofii dla niefilozofów, Zysk i S-ka Wydaw., Poznań 1996.

4. B. R u s s e l l, Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Warszawa 2000

5. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1997.

6. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 2: Filozofia nowożytna do roku 1830,

Wydaw. Naukowe PWN , Warszawa 1997.

7. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Wydaw. Naukowe PWN , Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Wiedza - absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego,ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WK1.

Umiejętności - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności administracji publicznej - KA6_UW2.

Kompetencje społeczne - absolwent jest zdolny do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa administracyjnego oraz przedmiotu działania administracji publicznej

KA6_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny, możliwość pisania pracy semestralnej na wybrany temat, z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Ćwiczenia: zaliczenie w formie pisemnej, ocena aktywności na zajęciach przeprowadzonych stacjonarnie plus wykonanie zadań w e-learningu.

Ocena db plus i bdb uzyskana z ćwiczeń zwalnia z podejścia do egzaminu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kuźmicz
Prowadzący grup: Katarzyna Doliwa, Karol Kuźmicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Święczkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Doliwa, Halina Święczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Święczkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Doliwa, Halina Święczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.