Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarowanie mieniem samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-2MST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie mieniem samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących gospodarowania mieniem samorządu terytorialnego oraz instrumentów prawnych służących prawidłowemu gospodarowaniu mieniem, wskazanie kategorii mienia publicznego, jego ochrony w ujęciu prawnoporównawczym oraz prezentacja zasad gospodarowania mieniem oraz form prawnych wykorzystania mienia komunalnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok 3/sem. 3.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz.,

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

podstawowa:

J. Jagoda, Mienie samorządowe, Warszawa 2019

uzupełniająca:

G. Cern, Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Warszawa 2019

J. Salachna (red), K. Stelmaszczyk, M. Tyniewicki, Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2019

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej KA6_WK2

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) powiązanej z funkcjonowaniem administracji publicznej KA6_UK1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy KA6_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe - zaliczenie w formie testu (I etap) i zaliczenie ustne (II etap).

Zaliczenie końcowe odbędzie się w dwóch etapach:

Etap I - pisemny: czas trwania: do 40 minut, rozwiązanie testu składającego się z 40-u pytań. Łącznie do uzyskania 40 punktów

Etap II – ustny (nieobowiązkowy)– odpowiedź na 4 pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Za każdą odpowiedź można uzyskać max. 10 pkt

Można uzyskać do 40 punktów za realizację zadań dodatkowych i za aktywność w ramach zajęć.

Skala ocen pozytywnych:

90-120 bdb

70-89 db+

60-69 db

50-59 dst+

40-49 dst

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woltanowski
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.