Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka trzy tygodnie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-2PRA Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka trzy tygodnie
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem praktyki jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, w tym umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne, nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok II/semestr IV.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – trzy tygodnie praktyki zawodowej.

Metody dydaktyczne – praktyka zawodowa.

Punkty ECTS – 5.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 0 godz., odbycie praktyki zawodowej 125 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 0 godz., egzamin 0 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 0 godzin, co odpowiada 0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5,0 pkt ECTS.

Literatura:

Brak

Efekty uczenia się:

WIEDZA: absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WG3

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi:

- planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach udziału w zespole w zakresie analizy problematyki administracji publicznej - KA6_UO1

- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z funkcjonowaniem administracji publicznej - KA6_UO2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w administracji publicznej, w tym:

– przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

– dbałości o dorobek i tradycje zawodu urzędnika, funkcjonariusz publicznego - KA6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Praktyka zawodowa zaliczana jest przez opiekuna praktyki powołanego przez Dziekana Wydziału Prawa na podstawie dziennika praktyk przedłożonego przez studenta, umowy o pracę i innych dokumentów potwierdzających odbycie praktyki przez studenta lub zaświadczenia o odbyciu praktyki w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Huzarska
Prowadzący grup: Joanna Huzarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.