Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-3EZA
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodowa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.3 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiotem wprowadzającym do Etyki zawodowej jest Etyka. Student powinien znać podstawową terminologię z zakresu siatki pojęciowej tej dyscypliny. Wskazana jest znajomość podstawowych problemów filozoficznych, umiejętność krytycznej analizy fundamentalnych kwestii związanych z istotą i celem ludzkiego życia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z fundamentalnymi standardami moralnymi wyznaczającymi funkcjonowanie przedstawicieli zawodów zaufania publicznego i wolnych zawodów. Przedstawione zostają podstawowe zagadnienia etyki urzędniczej w kontekście rozważań na temat deontologii zawodów zaufania publicznego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki o polityce i administracji.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. I.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 9 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1,0 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt. ECTS.

Literatura:

T. Pietrzykowski, I. Bogucka, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2015

J. Itrich-Drabarek, Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Warszawa 2016

W. Kaczyńska, O etyce służb społecznych, Warszawa 2010

A. Zwoliński, Etyka urzędnika, Kraków 2012

M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006

P. Steczkowski (red.), Etyka. Deontologia. Prawo, Rzeszów 2008

M. Szyszkowska , Etyka, Białystok 2010

A. Breczko, Prawo i moralność w teorii i praktyce. Wczoraj i dziś, Białystok 2003

S. Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, Bydgoszcz 1994

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WK1.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi: wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjne wykonywać zadania nie w pełni przewidywalnych przez:

– właściwy dobór źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w administracji publicznej, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

- dbałości o dorobek i tradycje zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego - KA6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia zajęć:

- zasady dopuszczenia do zaliczenia - udział w zajęciach

- metoda oceniania - ocena na podstawie zaliczenia pisemnego lub ustnego w formie odpowiedzi na pytania z podanej wcześniej listy zagadnień zaliczeniowych. Skala ocen od 2 do 5. Dodatkową formą jest uwzględnienie aktywności na zajęciach, którą jest merytoryczny udział w dyskusjach moderowanych w trakcie zajęć.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Andruszkiewicz
Prowadzący grup: Marta Andruszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z fundamentalnymi standardami moralnymi wyznaczającymi funkcjonowanie przedstawicieli zawodów zaufania publicznego i wolnych zawodów. Przedstawione zostają podstawowe zagadnienia etyki urzędniczej w kontekście rozważań na temat deontologii zawodów zaufania publicznego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki o polityce i administracji.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. I.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 9 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1,0 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt. ECTS.

Literatura:

Podana w części A.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z fundamentalnymi standardami moralnymi wyznaczającymi funkcjonowanie przedstawicieli zawodów zaufania publicznego i wolnych zawodów. Przedstawione zostają podstawowe zagadnienia etyki urzędniczej w kontekście rozważań na temat deontologii zawodów zaufania publicznego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki o polityce i administracji.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. I.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 9 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1,0 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt. ECTS.

Literatura:

Podana w części A.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Andruszkiewicz
Prowadzący grup: Marta Andruszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z fundamentalnymi standardami moralnymi wyznaczającymi funkcjonowanie przedstawicieli zawodów zaufania publicznego i wolnych zawodów. Przedstawione zostają podstawowe zagadnienia etyki urzędniczej w kontekście rozważań na temat deontologii zawodów zaufania publicznego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki o polityce i administracji.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. I.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 9 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1,0 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt. ECTS.

Literatura:

Podana w części A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)