Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-2FUE Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z tematyką polityki spójności, w szczególności omówienie zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wraz z genezą, celami i środkami polityki spójności głównie w obecnym okresie programowania a także omówienie możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych w Polsce w ramach dostępnych programów operacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o polityce i administracji

Rok studiów/sem. - rok II /sem. III. studia drugiego stopnia

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 20 godzin wykładu (w tym 8 zdalnie asynchronicznie)

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 20 godz. (w tym 8 zdalnie asynchronicznie), przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24,5 godz., egzamin 1 godz. Razem: 83 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Naruszewicz, Polityka Spójności Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004

K. Głąbicka, M. Grewiński, Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Warszawa 2005

Tkaczyński J., W., Willa R., Świstak M., „Leksykon funduszy Unii Europejskiej”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

J. Łacny, Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności, Wolters Kluwer, 2010

B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. Tom I. Wybrane problemy realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej, Lublin 2012

B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. Tom II. Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach, Lublin 2012

A. Jankowska, T. Kierzkowski (red.), R. Knopik, Fudnusze strukturalne oraz fundusz Spójności, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2009 r.

Literatura uzupełniająca:

Augustyn A., Ostapowicz H. (red.), Fundusze europejskie w polityce spójności, Białystok 2013.

M. Dołowiec, D. Harasimiuk, M. Metlerska – Drabik, J. Ostałowski, R. Poździk,

Krasuska M., Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020, Warszawa 2014.

Akty prawne i dokumenty

- Umowa partnerstwa 2021-2027

- Programy operacyjne 2021-2027

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

- ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego

Strony internetowe

http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WK2 - podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW2 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności administracji publicznej

KA7_UO1 - kierować pracą zespołu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KO3 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem w formie pisemnej - test.

11-12 pkt - 3,0

13-14 pkt - 3,5

15-16 pkt - 4,0

17-18 pkt - 4,5

19-20 pkt - 5,0

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drabarz
Prowadzący grup: Anna Drabarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Prowadzący grup: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z tematyką polityki spójności, w szczególności omówienie zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wraz z genezą, celami i środkami polityki spójności głównie w obecnym okresie programowania a także omówienie

możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych w Polsce w ramach dostępnych programów operacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o polityce i administracji

Rok studiów/sem. - rok II /sem. III. studia drugiego stopnia

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 20 godzin wykładu (w tym 8 zdalnie asynchronicznie)

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 20 godz. (w tym 8 zdalnie asynchronicznie), przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24,5 godz., egzamin 1 godz. Razem: 83 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Naruszewicz, Polityka Spójności Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004

K. Głąbicka, M. Grewiński, Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Warszawa 2005

Tkaczyński J., W., Willa R., Świstak M., „Leksykon funduszy Unii Europejskiej”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

J. Łacny, Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności, Wolters Kluwer, 2010

B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. Tom I. Wybrane problemy realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej, Lublin 2012

B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. Tom II. Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach, Lublin 2012

A. Jankowska, T. Kierzkowski (red.), R. Knopik, Fudnusze strukturalne oraz fundusz Spójności, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2009 r.

Literatura uzupełniająca:

Augustyn A., Ostapowicz H. (red.), Fundusze europejskie w polityce spójności, Białystok 2013.

M. Dołowiec, D. Harasimiuk, M. Metlerska – Drabik, J. Ostałowski, R. Poździk,

Krasuska M., Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020, Warszawa 2014.

Akty prawne i dokumenty

- Umowa partnerstwa 2021-2027

- Programy operacyjne 2021-2027

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

- ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego

Strony internetowe

http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z tematyką polityki spójności, w szczególności omówienie zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wraz z genezą, celami i środkami polityki spójności głównie w obecnym okresie programowania a także omówienie

możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych w Polsce w ramach dostępnych programów operacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o polityce i administracji

Rok studiów/sem. - rok II /sem. III. studia drugiego stopnia

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 20 godzin wykładu (w tym 8 zdalnie asynchronicznie)

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 20 godz. (w tym 8 zdalnie asynchronicznie), przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24,5 godz., egzamin 1 godz. Razem: 83 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Naruszewicz, Polityka Spójności Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004

K. Głąbicka, M. Grewiński, Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Warszawa 2005

Tkaczyński J., W., Willa R., Świstak M., „Leksykon funduszy Unii Europejskiej”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

J. Łacny, Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności, Wolters Kluwer, 2010

B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. Tom I. Wybrane problemy realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej, Lublin 2012

B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. Tom II. Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach, Lublin 2012

A. Jankowska, T. Kierzkowski (red.), R. Knopik, Fudnusze strukturalne oraz fundusz Spójności, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2009 r.

Literatura uzupełniająca:

Augustyn A., Ostapowicz H. (red.), Fundusze europejskie w polityce spójności, Białystok 2013.

M. Dołowiec, D. Harasimiuk, M. Metlerska – Drabik, J. Ostałowski, R. Poździk,

Krasuska M., Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020, Warszawa 2014.

Akty prawne i dokumenty

- Umowa partnerstwa 2021-2027

- Programy operacyjne 2021-2027

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

- ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego

Strony internetowe

http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.