Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia pozyskiwania grantów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-2MPG Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia pozyskiwania grantów
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.2 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy z projektami, w ramach których starać się można o dofinansowanie zewnętrzne z różnych źródeł (przede wszystkim funduszy europejskich).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/sem. - rok II /sem. IV.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 20 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna,

prezentacje multimedialne, metoda projektów, metoda przypadków, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 20 godz. przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15,5 godz., egzamin 2 godz.

Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tkaczyński J., W., Świstak M., Sztorc E., „Projekty europejskie”, Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011;

2. A. Szymańska, Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013, Warszawa 2008;

3. A. Szymańska, Fundusze Unijne i Europejskie 2007-2013, czyli jak nie oszaleć w drodze po środki pomocowe z UE, Gliwice 2006;

4. R. Poździk, Ocena i wybór projektów do dofinansowania z EFRR, EFS i FS, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1.Tkaczyński J., W., Willa R., Świstak M., „Leksykon funduszy Unii Europejskiej”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009;

2. B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. Tom II. Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach, Lublin 2012;

3. Szymańska A., „Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm”, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2008;

4. Świerszcz K., „Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie”, Wydawnictwo: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ALTA 2, Wrocław 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WK1 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UO1 - kierować pracą zespołu.

KA7_UO2 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KO3 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego egzaminu z konwersatorium jest nieprzekroczenie limitu jednej nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż jednych zajęć, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze lub pisemną drogą mailową z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przygotowanie w grupie projektu zgodnie z instrukcjami prowadzącego

Egzamin pisemny w formie testu.

Skala ocen od 2 do 5.

Aktywny udział w zajęciach oraz prawidłowe przygotowanie projektu może podnieść ocenę końcową z przedmiotu o maksymalnie o jeden stopień

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Prowadzący grup: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/sem. - rok II /sem. IV.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 20 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna,

prezentacje multimedialne, metoda projektów, metoda przypadków, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 20 godz. przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15,5 godz., egzamin 2 godz.

Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tkaczyński J., W., Świstak M., Sztorc E., „Projekty europejskie”, Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011;

2. A. Szymańska, Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013, Warszawa 2008;

3. A. Szymańska, Fundusze Unijne i Europejskie 2007-2013, czyli jak nie oszaleć w drodze po środki pomocowe z UE, Gliwice 2006;

4. R. Poździk, Ocena i wybór projektów do dofinansowania z EFRR, EFS i FS, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1.Tkaczyński J., W., Willa R., Świstak M., „Leksykon funduszy Unii Europejskiej”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009;

2. B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. Tom II. Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach, Lublin 2012;

3. Szymańska A., „Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm”, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2008;

4. Świerszcz K., „Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie”, Wydawnictwo: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ALTA 2, Wrocław 2010.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Prowadzący grup: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.