Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-2PAW Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.2 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności zagadnień (materialnych i proceduralnych) z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej w Polsce i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. 2.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - wykład klasyczny uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, konwersatorium, konsultacje, e-learning

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz. udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 1, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020

4. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tomy 14A, 14B, 14C, Warszawa 2017

3. W. Machała, R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019

4. D Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Student zna:

zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - KA7_WK3, ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej - KA7_WK2,

Student potrafi:

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach - KA7_UO2,

Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, w tym:

− rozwijania dorobku zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego,

− podtrzymywania etosu zawodu urzędnika, funkcjonariusza

publicznego,

− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej urzędnika, funkcjonariusza publicznego oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad - KA7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe - test pisemny, jednokrotnego wyboru. Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia także wykonanie zadań w e-learningu (dot. analizy dokumentacji zgłoszeniowej, orzecznictwa lub studiów przypadku). W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rutkowska-Sowa
Prowadzący grup: Magdalena Rutkowska-Sowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.