Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium4-Filozofia i historia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-DP3-4SEMFHP
Kod Erasmus / ISCED: 10.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium4-Filozofia i historia prawa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Pr_S3 4 rok SEM. LETNI
Pr_S3 4 rok SEM. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Od uczestnika seminarium wymagana jest wiedza z zakresu historii i filozofii prawa nabyta podczas 5-letnich magisterskich studiów prawniczych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Absolwent studiów III stopnia uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do

samodzielnego prowadzenia pracy naukowo-badawczej z zakresu filozofii i historii prawa. Celem zajęć jest doprowadzenie do

przygotowania przez doktoranta opracowania, które zostałoby opublikowane oraz rozprawy doktorskiej, która będzie przedmiotem

późniejszej obrony. Omówienie opracowanej przez Doktoranta części empirycznej rozprawy.

Omówienie złożonej przez Doktoranta rozprawy.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok IV/sem. VII-VIII.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 24 godziny seminarium doktoranckiego.

Metody dydaktyczne - metoda seminaryjna, dyskusja, konsultacje.

Punkty ECTS - 1,5.

Bilans nakładu pracy doktoranta - udział w zajęciach 24 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 13,5 godz. Razem: 37,5 godziny, co

odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 24 godziny, co

odpowiada 0,96 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 13,5 godz., co odpowiada

0,54 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura kierunkowa z zakresu filozofii i historii prawa dobrana stosownie do obszaru będącego przedmiotem analiz w rozprawie

doktorskiej:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

2. Ch. Frakfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badań w naukach społecznych, Poznań 2001.

3. H. Izdebski, A. Łazarska (red.), Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników – teoria i praktyka, Warszawa 2022.

4. S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Kompendium wiedzy metodologii dla studentów, Warszawa 1970.

5. W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985.

6. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999.

7. M. Zieliński, Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979.

8. Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974.

9. O. Moreteau (red.), Comparative Legal History, E. Elgar Publishing 2019.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

SD_WG03 - Wybraną przez siebie gałąź prawa; system wartości, którym dana gałąź prawa ma służyć oraz metodę regulowania stosunków społecznych nią objętych, ma wiedzę wyższego poziomu o zasadach wykładni prawa (w tym z zakresu wybranej dziedziny) oraz argumentacji prawniczej;

SD_WG04 - Konstrukcję wybranych instytucji prawnych (ich ewolucję, cele i znaczenie oraz zasady funkcjonowania w praktyce);

SD_WK01 - Orientuje się we współczesnej dyskusji na gruncie prawa, będącej odpowiedzią na wyzwania i dylematy rozwoju

współczesnej cywilizacji;

SD_WK05 - Etyczne uwarunkowania prowadzenia działalności badawczej oraz dydaktycznej.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

SD_UO01 - W oparciu o adekwatne przesłanki, sformalizować główny cel badań naukowych oraz służące jego realizacji cele szczegółowe; posiada umiejętności dotyczące przygotowania, realizacji i analizy badań naukowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

SD_KK01 - Krytycznej oceny rezultatów badań własnych i cudzych, prowadzenia polemiki; Rozumienia potrzeby nieustannego rozwijania i

pogłębiania własnych zawodowych kompetencji, śledzenia najnowszych badań w swojej dziedzinie;

SD_KK02 - Uznawania roli badań prawa w pogłębieniu rozumienia w społeczeństwie obecnej rzeczywistości;

SD_KR01 - Podtrzymania wagi etyki zawodowej, zachowywania się w sposób profesjonalny oraz współtworzenia etosu zawodowego,

uczestniczenia w życiu naukowym i uznania roli etosu nauki w życiu społecznym; Prowadzenia badań w sposób niezależny;

SD_KR02 - Praktycznego przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej oraz publicznej własności wyników badań naukowych;

SD_KO01 - Poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa;

SD_KO02 - Podejmowania starań o finansowanie badań naukowych, pozyskiwania środków na projekty naukowe w kraju i za granicą.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie przedstawionej wersji rozprawy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiedorczyk
Prowadzący grup: Piotr Fiedorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Absolwent studiów III stopnia uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do

samodzielnego prowadzenia pracy naukowo-badawczej z zakresu filozofii i historii prawa. Celem zajęć jest doprowadzenie do

przygotowania przez doktoranta opracowania, które zostałoby opublikowane oraz rozprawy doktorskiej, która będzie przedmiotem

późniejszej obrony. Omówienie opracowanej przez Doktoranta części empirycznej rozprawy.

Omówienie złożonej przez Doktoranta rozprawy.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok IV/sem. VII-VIII.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 24 godziny seminarium doktoranckiego.

Metody dydaktyczne - metoda seminaryjna, dyskusja, konsultacje.

Punkty ECTS - 1,5.

Bilans nakładu pracy doktoranta - udział w zajęciach 24 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 13,5 godz. Razem: 37,5 godziny, co

odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 24 godziny, co

odpowiada 0,96 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 13,5 godz., co odpowiada

0,54 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura kierunkowa z zakresu filozofii i historii prawa dobrana stosownie do obszaru będącego przedmiotem analiz w rozprawie

doktorskiej:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

2. Ch. Frakfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badań w naukach społecznych, Poznań 2001.

3. H. Izdebski, A. Łazarska (red.), Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników – teoria i praktyka, Warszawa 2022.

4. S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Kompendium wiedzy metodologii dla studentów, Warszawa 1970.

5. W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985.

6. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999.

7. M. Zieliński, Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979.

8. Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974.

9. O. Moreteau (red.), Comparative Legal History, E. Elgar Publishing 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)