Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium4-Prawo cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-DP3-4SEMPC
Kod Erasmus / ISCED: 10.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium4-Prawo cywilne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Pr_S3 4 rok SEM. LETNI
Pr_S3 4 rok SEM. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Skrócony opis:

Uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy doktorskiej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania pracy doktorskiej oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu, tezy, celu, obszaru, przedmiotu, hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, sposobów prezentacji wyników. Studenci powinni opanować umiejętność gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi.

Zajęcia polegają na samodzielnej pracy studenta, wspomaganej przez opiekuna naukowego.

Pełny opis:

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – seminarium doktoranckie

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok IV/sem. VII i VIII.

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 24 godz. seminarium doktoranckiego (w tym 6 godzin zajęć w formie e-learningu)

Metody dydaktyczne – seminarium, konsultacje, e-learning.

Punkty ECTS – 1,5

Bilans nakładu pracy studenta- udział w zajęciach - 24 godz. (w tym 6 godzin zajęć w formie e-learningu), przygotowanie do zajęć - 13,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami godz. Razem: 45 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe:- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 18 godz., co odpowiada 0,72 ECTS, - nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 19,5 godz., co odpowiada 0,78 ECTS.

Literatura:

1. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

2. K. Pujer, Przygotowywanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Exante Wydawnictwo Naukowe 2019

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- Wybraną przez siebie gałąź prawa; system wartości, którym dana gałąź prawa ma służyć oraz metodę regulowania stosunków społecznych nią objętych, ma wiedzę wyższego poziomu o zasadach wykładni prawa (w tym z zakresu wybranej dziedziny) oraz argumentacji prawniczej (SD_WG03)

- Konstrukcję wybranych instytucji prawnych (ich ewolucję, cele i znaczenie oraz zasady funkcjonowania w praktyce) (SD_WG04)

- Orientuje się we współczesnej dyskusji na gruncie prawa, będącej odpowiedzią na wyzwania i dylematy rozwoju współczesnej cywilizacji (SD_WK01)

- Nurty i kierunki rozwoju historii myśli prawnej oraz ich wpływ na współczesne prawo (SD_WD05)

Absolwent potrafi:

- W oparciu o adekwatne przesłanki, sformalizować główny cel badań naukowych oraz służące jego realizacji cele szczegółowe; posiada umiejętności dotyczące przygotowania, realizacji i analizy badań naukowych (SD_UO01)

Absolwent jest gotowy do:

- Krytycznej oceny rezultatów badań własnych i cudzych, prowadzenia polemiki; Rozumienia potrzeby nieustannego rozwijania i pogłębiania własnych zawodowych kompetencji, śledzenia najnowszych badań w swojej dziedzinie

(SD_KK01)

- Uznawania roli badań prawa w pogłębieniu rozumienia w społeczeństwie obecnej rzeczywistości (SD_KK02)

- Podtrzymania wagi etyki zawodowej, zachowywania się w sposób profesjonalny oraz współtworzenia etosu zawodowego, uczestniczenia w życiu naukowym i uznania roli etosu nauki w życiu społecznym; Prowadzenia badań w sposób niezależny (SD_KR01)

- Praktycznego przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej oraz publicznej własności wyników badań naukowych (SD_KR02)

- Poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa (SD_KO01)

- Podejmowania starań o finansowanie badań naukowych, pozyskiwania środków na projekty naukowe w kraju i za granicą (SD_KO02)

Metody i kryteria oceniania:

Analiza bieżących postępów studenta w zakresie:

- finalizacji planu rozprawy doktorskiej

- przygotowania kolejnych rozdziałów rozprawy doktorskiej

zaliczenie roczne: pisemna pozytywna opinia opiekuna naukowego o prezentowanych wynikach kolejnych etapów badań naukowych, w tym postępów prac nad rozprawą doktorską, z uwzględnieniem pisemnego sprawozdania doktoranta z jego pracy naukowo-badawczej. Przygotowanie całości rozprawy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Doliwa
Prowadzący grup: Adam Doliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)