Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryminalistyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-2KRO
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kryminalistyka ogólna
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 1stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Według jednej ze współczesnych i stosunkowo najszerszej definicji kryminalistyki autorstwa prof. Kasprzaka jest to nauka praktyczna wykorzystywana w procedurach prawnych, obejmującą technikę, taktykę i strategię zwalczania przestępczości oraz innych niekorzystnych społecznie zjawisk. Kryminalistyka zajmuje się poznawaniem metod popełniania przestępstw, wykrywaniem faktu ich popełnienia oraz wykrywaniem sprawców, a także metodom zapobiegania przestępstwom. Wiedza z zakresu kryminalistyki na poziomie akademickim jest nieodzowna dla studentów, którzy chcieliby służyć w organach ścigania i służbach specjalnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin wykładu (w tym 3 godz. zdalnych synchronicznych i 1 godz. zajęć asynchronicznych)

Metody dydaktyczne - metoda heurystyczna, metoda problemowa, (w ramach wykładu), dyskusja moderowana (w ramach konsultacji), metoda pokazu (w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych).

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz. wykładu (w tym 3 godz. zdalnych synchronicznych i 1 godz. zajęć asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 godz.. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kasprzak J., Młodziejowski B., Kasprzak W., Kryminalistyka, Zarys systemu, Difin, Warszawa 2015

Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,

Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Wyd. “Comer”, Toruń 1996.

Gutekunst W., Kryminalistyka: zarys systematycznego wykładu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974.

Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wydawnictwo “Zakamycze”, Kraków 2005.

Hołyst B., Kryminalistyka, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2017.

Kędzierska G., Kędzierski W., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno

2011.

Kulicki M., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka: wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.

Widacki J., Kryminalistyka, C.H.Beck, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP6_WG1 - rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości.

KP6_WG7 - aspekty profilaktyki przestępczości i patologii społecznych.

KP6_WK3 - powiązania kryminologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki.

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP6_UW3 - właściwie dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia do rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów (w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne).

KP6_UK3 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa.

KP6_UO2 - planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach udziału w zespole (także o charakterze interdyscyplinarnym)

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KP6_KO1 - działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania i przestępczości lub patologiom społecznym,

KP6_KR1 - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także dbać o dorobek i tradycje zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zaliczenia jest średnią ważoną z pozytywnych ocen za: napisanie odpowiedzi na pytania w formie opisowej lub testu w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (40%); przygotowaną w grupach 2-3-osobowych pracę pisemną - referatu (40%) oraz aktywność przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (20%).

Skala ocen pozytywnych:

ocena: 5.00 4.76 pkt - 5.00 pkt

ocena: 4.50 4.26 pkt - 4.75 pkt

ocena: 4.00 3.76 pkt - 4.25 pkt

ocena: 3.50 3.26 pkt - 3.75 pkt

ocena: 3.00 3.00 pkt - 3.25 pkt

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Hapunik
Prowadzący grup: Maria Hapunik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)