Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Kryminologiczne aspekty przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-2PROKA
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Kryminologiczne aspekty przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 1stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Celem głównym jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy dyplomowej, konstrukcji pracy dyplomowej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy licencjackiej. Student ma pogłębić wiedzę z kryminologii (opracowując zagadnienia na egzamin dyplomowy), zdobyć umiejętności w zakresie stosowania kryteriów wyboru problematyki badań oraz przygotować wstępną koncepcję pracy dyplomowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z metodologia prowadzenia badań.

Przygotowanie wstępnej koncepcji pracy.

• problemy metodologiczne związane z pisaniem pracy dyplomowej

• zasady prowadzenia kwerendy bibliotecznej

• kwestie techniczne dotyczące pisania pracy dyplomowej

• ochrony własności intelektualnej

• wybór tematu pracy dyplomowej

• przygotowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej

• opracowanie pytań na egzamin dyplomowy

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - proseminaria licencjackie.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godz. proseminarium (w tym 6 godz. zdalnie synchronicznie i 2 godz. zdalnie asynchronicznie).

Metody dydaktyczne - metoda seminaryjna, metoda heurystyczna, metoda problemowa, dyskusja moderowana (w ramach konsultacji), metoda pokazu (w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych).

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz. (w tym 6 godz. zdalnie synchronicznie i 2 godz. zdalnie asynchronicznie), przygotowanie do zajęć 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 61 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

• Wskazówki dot. pisania prac dyplomowych w KPKiK

• Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

• E. Babie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004,

• J. Szumski, Wstęp do badań i technik badań społecznych, Kraków 1999,

• R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004

• S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

• K. Wójcik, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich). Warszawa 2002

• J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

• B. Wierzbicki (red.) Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

• J. Majchrzak, T. Mendel, Metoda pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP6_WG6 - metody, techniki i narzędzia badań kryminologicznych,

KP6_WK7 - podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa własności intelektualnej,

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP6_UW2 - formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi,

KP6_UW3 - właściwie dobierać oraz stosować metody i narzędzia adekwatne do rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów (w tym zaawansowane techniki informacyjnokomunikacyjne),

KP6_UK5 - komunikować się z użyciem terminologii specjalistycznej, w tym redagować opracowania pisemne i przygotowywać wystąpienia ustne z zakresu przedmiotów studiowanego kierunku,

KP6_UO1 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

KP6_UU2 - samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KP6_KK1 - samodzielnego oceniania znaczenia źródeł informacji, dokonywania ich krytycznej oceny oraz zasięgania opinii ekspertów.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia proseminarium konieczne jest:

- przygotowanie finalnego planu pracy licencjackiej wraz z podstawową literaturą przedmiotu, a także

- fragmentu pracy licencjackiej na wybrany temat napisanego zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi pisania prac dyplomowych w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii i

- jego przedstawienie, opcjonalnie z prezentacją, a także

- aktywność podczas zajęć stacjonarnych, zdalnych zajęć asynchronicznych.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność jest zaliczana na podczas konsultacji osoby prowadzącej proseminarium, liczba godzin nieobecności kwalifikującej się do niezaliczenia przedmiotu: 4.

Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zdań w ramach zajęć synchronicznych.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Pawluczuk-Bućko
Prowadzący grup: Paulina Pawluczuk-Bućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Stachelska
Prowadzący grup: Aleksandra Stachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)