Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Symptomatologia kryminalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-2SKR Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Symptomatologia kryminalna
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 1stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem przedmiotu jest prezentacja informacji dotyczących aktualnego obrazu przestępczości w naszym kraju. Podczas zajęć omówione zostaną następujące kwestie: struktura i dynamika przestępczości w Polsce, jej tendencje rozwojowe oraz geograficzny obraz przestępczości. Ponadto zaprezentowany zostanie modus operandi sprawców wybranych czynów zabronionych oraz wybrane aspekty organizacji świata przestępczego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1. Zagadnienia terminologiczne z zakresu fenomenologii kryminalnej

2. Przestępczość w Polsce - ogólny zarys

3. Struktura i dynamika wybranych przestępstw

4. Patologie społeczne związane z przestępczością

5. Analiza przestępczości wśród wybranych kategorii sprawców

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin wykładu (w tym 8 godzin zdalnie, 3 godz. asynchronicznie i 5 godz. synchronicznie).

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz. (3 godz. zajęć asynchronicznych i 5 synchronicznych), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 74 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 59 godz., egzamin 1 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

B. Hołyst, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 5, Warszawa 2015.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Warszawa 2012

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

A. Siemaszko (red.), Geografia występku i strachu, Warszawa 2008.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 5, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008.

A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2014.

B. Gulla, M. Wysocka- Pleczyk (red.), Przestępczość nieletnich, Kraków 2009.

W. Andraszczyk, Przestępczość kobiet w wybranych teoriach kryminologicznych – konteksty płci kulturowej, Resocjalizacja Polska 2017, nr 14, s. 85-92.

E. Wojewoda, Przemyt ludzi przez granice - wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne, (w:) Współczesne problemy prawa. T. 3. Polityka migracyjna , I. Nowicka, D. Mocarska (red.), Szczytno 2018, s. 251-265.

P. Pawluczuk E. Wojewoda, Przestępczość narkotykowa w Polsce - wybrane aspekty, (w;) Współczesne oblicza bezpieczeństwa, E. M. Guzik-Makaruk, E. W. Pływaczewski (red.), Białystok 2015, s. 219-231.

E. Wojewoda, Tendencje i prognozy w zakresie zagrożenia zorganizowaną przestępczością kryminalną, Przegląd Policyjny 2015 nr 1 s. 121-133.

Informacje zamieszczone na stronie www KGP dot. wybranych kategorii przestępstw i patologii społecznych

Raporty CBOS dot. stanu bezpieczeństwa w Polsce

Efekty uczenia się:

Absolwent

Wiedza

Zna i rozumie:

KA6_WG2 strukturę i dynamikę przestępczości i patologii społecznych, a także zachodzące między nimi zależności

KA6_WG3 status człowieka jako sprawcy i ofiary przestępstwa (pokrzywdzonego)

KA6_WG5 wybrane kategorie przestępczości w ujęciu prawno-kryminologicznym

Umiejętności

Potrafi:

KA6_UW2 formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi

KA6_UU2 samodzielnie uzupełniać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz rozwijać je interdyscyplinarnie

Kompetencje społeczne

Jest gotów do:

KA6_KO1 działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowywanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania przestępczości i patologiom społecznym

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, zaliczenie od 50% plus 1 punkt.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Magdalena Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.