Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biopsychologiczne determinanty przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-1BDP
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biopsychologiczne determinanty przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na biologicznych i psychologicznych uwarunkowaniach funkcjonowania człowieka. Zaburzenia w tym zakresie mogą mieć znaczenie w działaniach dewiacyjnych i przestępczych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i dyscyplina psychologia

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin wykładu (w tym 5 godz. zdalnie synchronicznie i 3 godz. zdalnie asynchronicznie)

Metody dydaktyczne - Wykład klasyczny (w sali i zdalnie synchronicznie), dyskusja, metoda problemowa, metoda pokazu (w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych), konsultacje

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz.(w tym 5 godz. zdalnie synchronicznie i 3 godz. zdalnie asynchronicznie), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 75 godz. , udział w konsultacjach związanych z zajęciami 12 godz., razem 100 godzin co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada pkt 4 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, WoltesKluwer, Warszawa 2019.

B. Hołyst, Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2017.

W. Zalewski, Biologiczne i biopsychologiczne uwarunkowania przestępczości (w:) E. Drzazga, M. Grzyb (red.), Nowe kierunki w kryminologii, Scholar, Warszawa 2018, s. 27-51.

* Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L (2003). Psychopatologia. Poznań|: Zysk i S-ka

* Strelau J. (Red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki T. 3, Warszawa: PWN, rozdz. 68.2 Psychologiczne wyznaczniki przestępczości

Zimbardo. Ph. (2008). Efekt Lucyfera. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Niehoff D. (2001) Biologia przemocy. Poznań: Zysk i S-ka

Gulla B., Wysocka-Pietrzyk M. (Red.). (2009). Przestępczość nieletnich. Kraków: Wydawnictwo UJ

Moir A., Jessel D., (1998). Zbrodnia rodzi się w mózgu: zagadka biologicznych uwarunkowań przestępczości.Warszawa: Książka i Wiedza

A. Lewandowska, Ł. Presnarowicz, Neurodowody w sądzie – nowe wyzwanie prawa i kryminologii (w:) D. Dajnowicz-Piesiecka, E. Jurgielewicz-Delegacz, E. W. Pływaczewski (red.), Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii, Warszawa 2018, s. 260-273

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KP7_WG4 teorie prawne oraz mechanizmy psychospołeczne warunkujące życie człowieka i realizację jego potrzeb, w tym trudności z tym związane

KP7_WG5 w pogłębionym stopniu złożone uwarunkowania o charakterze prawno-społeczno-biologicznopsychologicznym zachowań człowieka jako sprawcy i ofiary przestępstwa

KP7_WK1 w pogłębionym stopniu wybrane problemy i zjawiska związane z rodzajami środowisk kształtujących rozwój człowieka

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KP7_UW1 - we właściwy sposób dobierać źródła informacji o prawnych i kryminologicznych aspektach przestępczości

KP7_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP7_KK1 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, dotyczących prawnych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych przyczyn rozwoju przestępczości lub jej stanu na poziomie krajowym lub międzynarodowym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę pisemne. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest wykonanie zadań w ramach zajęć zdalnych.

Skala ocen pozytywnych:

ocena 5.00 - 9 pkt

ocena 4.50 - 8 pkt

ocena 4.00 - 7 pkt

ocena 3.50 - 6 pkt

ocena 3.00 - 5 pkt

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Pawluczuk-Bućko
Prowadzący grup: Paulina Pawluczuk-Bućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)