Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryminologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-1KRK
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kryminologia kulturowa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu teorii kryminologii kulturowej jako nurtu o orientacji krytycznej (radykalnej), oferującego alternatywne rozumienie przestępstw i przestępczości, wskazującego istotną rolę mediów i kultury w kształtowaniu społecznego obrazu przestępczości, przestępcy i przeciwdziałania przestępczości oraz kulturowych i medialnych mechanizmów wykluczania i marginalizowania pewnych grup społecznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 16 godz. wykładu (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych i 2 godz. zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - metoda heurystyczna, metoda problemowa (w ramach wykładu), metoda pokazu (w ramach zajęć asynchronicznych), dyskusja moderowana (w ramach konsultacji).

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 16 godz. (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych i 2 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 11 godz. Razem godz. 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, E. Zatyka, Kryminologia, WoltersKluwer, Warszawa 2019.

2. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

3. J. Widacki, W. dadak, M. Grzyb, A. Szuba-Boroń, Kryminologia, Zarys systemu, C.H. Beck, Warszawa 2022.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Drzazga, M. Grzyb, Nowe kierunki w kryminologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

2. M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

3. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2016.

4. H. Kury, S. Redo (red.), Crime Prevention and Justice in 2030, Springer 2021.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP7_WG1 - w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej.

KP7_WG3 - w pogłębionym stopniu wpływ zmian prawnospołeczno-ekonomiczno-politycznych na ewolucję, skalę, dynamikę i skutki przestępczości.

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP7_UW2 - w prawidłowy sposób dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy, interpretacji i prezentacji danych ilościowych i jakościowych charakteryzujących przestępczość

KP7_UU2 - samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w aspekcie interdyscyplinarnym.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KP7_KK1 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, dotyczących prawnych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych przyczyn rozwoju przestępczości lub jej stanu na poziomie krajowym lub międzynarodowym

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę pisemne.

Skala ocen pozytywnych:

ocena 5.00 - 9 pkt

ocena 4.50 - 8 pkt

ocena 4.00 - 7 pkt

ocena 3.50 - 6 pkt

ocena 3.00 - 5 pkt

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)