Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawna ochrona pokrzywdzonego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-1PRP
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawna ochrona pokrzywdzonego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Kryminologia Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

zapoznanie z węzłowymi zagadnieniami wiktymologii i ochrony praw pokrzywdzonego w prawie polskim i europejskim.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

zapoznanie z węzłowymi zagadnieniami wiktymologii i ochrony praw pokrzywdzonego w prawie polskim i europejskim; przygotowanie do praktycznego wdrażania standardów ochrony i praw pokrzywdzonego. W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na węzłowych zagadnieniach dotyczących ofiary przestępstwa oraz jej pozycji w procesie karnym. Student pozna ewolucję standardów europejskich odnoszących się do praw ofiar przestępstw oraz obowiązujący stan prawny zarówno w świetle prawa krajowego, jak i prawa europejskiego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka ochrony pokrzywdzonego (świadka) w procesie karnym, przesłuchanie małoletnich ofiar i świadków oraz instytucja mediacji

Pełny opis:

1. Rola ofiary w genezie przestępstwa i typologie ofiar.

2. Wiktymologiczne uwarunkowania pozycji ofiar przestępstw w procesie karnym .

3. Ewolucja standardów europejskich odnoszących się do praw ofiar przestępstw.

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r.

5. Prawa pokrzywdzonego w polskim procesie karnym

6. Problematyka przesłuchiwania małoletnich ofiar i ofiar przestępstw seksualnych

7. Kompensacja ofiarom przestępstw

Literatura:

1. C. Kulesza, Wiktymologia procesowa, Temida 2, Białystok 2020

2. E. Bieńkowska, Wiktymologia, Wolters Kluwer 2918.

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Komentarz, red. nauk. E. Bieńkowska, L. Mazowiecka, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business 2014,

4. A. Budzyńska, O. Trocha, Dziecko uczestniczące w postępowaniu karnym, red. nauk. L. Mazowiecka, Warszawa Wolters Kluwer 2015,

5. Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar, red. nauk. L. Mazowiecka, Warszawa Wolters Kluwer 2016.

6. C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne, (§§ 19-21, 38), Warszawa C.H. Beck 2020

Efekty uczenia się:

Wiedza:

a) ma rozszerzoną wiedzę na temat interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum zjawisk społecznych zarówno na

płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej

b) ma pogłębioną wiedzę o roli organów i instytucji państwowych (w tym organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości), organizacji

społecznych i jednostek w rozwiązaniu problemów społecznych

c) zna w sposób pogłębiony instrumenty reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposoby reagowania

przez organy na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości oraz jej następstw

Umiejętności:

a) sprawnie posługuje się normami, w szczególności z zakresu prawa karnego, cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego,

gospodarczego, międzynarodowego oraz regułami zawodowymi i etycznymi dotyczącymi pracowników prywatnego lub publicznego

sektora bezpieczeństwa

b) potrafi dokonać oceny normatywnej i etycznej zachowań ludzkich w celu rozwiązania konkretnego problemu społecznego

Kompetencje społeczne:

a) potrafi prawidłowo dokonać ilościowej i jakościowej charakterystyki przestępczości

b) potrafi dokonać analizy przyczyn rozwoju przestępczości w wymiarze jednostkowym i społecznym z wykorzystaniem zaawansowanych

metod oraz technik analitycznych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny, 3 pytania w formie opisowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)