Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Typologia przestępstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-1TPR
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Typologia przestępstw
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład obejmuje: prezentację zagadnień z zakresu opisu znamion przestępstwa (podmiot, przedmiot ochrony/zamachu, strona podmiotowa i przedmiotowa przestępstwa) i podziału przestępstw oraz analizę znamion wybranych przestępstw typizowanych w części szczególnej Kodeksu karnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 16 godz. wykładu (w tym 5 godz. zdalnie synchronicznie i 3 godz. zdalnie asynchronicznie)

Metody dydaktyczne - wykład (w sali i zdalnie synchronicznie), dyskusja, analiza przepisów, metoda pokazu, konsultacje.

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 16 godz. (5 godz. zdalnie synchronicznie i 3 godz. zdalnie asynchronicznie), przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 godz., egzamin 2 godz. Razem godz. 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 ECTS.

Literatura:

Literatura w zakresie wiedzy o przestępstwie:

W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2022.

J. Warylewski, Prawo karne, Część ogólna, Warszawa 2020.

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2021.

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019.

Literatura w zakresie wiedzy o znamionach przestępstw:

T. Dukiet-Nagórska, O. Sitarz (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2020.

M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2020.

A. Grześkowiak, K. Wiak, Prawo karne, Warszawa 2020.

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021.

R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2021.

V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP7_WK2 kluczowe zagadnienia o wielokierunkowych relacjach między człowiekiem a społeczeństwem oraz podmiotów sektora publicznego i prywatnego i wynikające z nich fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

KP7_WK3 w pogłębionym stopniu dylematy związane z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposobami reagowania na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP7_UW1 we właściwy sposób dobierać źródła informacji o prawnych i kryminologicznych aspektach przestępczości

KP7_UK1 komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy specjalistyczne, dotyczące funkcjonowania publicznego i prywatnego sektora

bezpieczeństwa z wykorzystaniem języka prawniczego

KP7_UU2 samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w aspekcie interdyscyplinarnym

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w postaci testu. Pozytywna ocena z egzaminu od 50% plus 1 punkt.

14 p. - 5

13 p. - 4,5

12 p. - 4

10 -11 p. - 3,5

8-9 p. - 3

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)