Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Profilaktyka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-2PFS
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka społeczna
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy studentom o podstawowych zasadach opracowania, realizacji i ewaluacji działań o charakterze profilaktycznym. Studenci potrafią posługiwać się podstawowymi kategoriami profilaktycznymi dotyczącymi: modeli, poziomów, strategii i programów profilaktycznych, jak również czynników ryzyka i czynników chroniących. Studenci znają podstawowe teorie i koncepcje z nauk społecznych i kryminologii, które mogą zastosować w przygotowywanych projektach profilaktycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: konwersatorium

Dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki społeczne, pedagogika, kryminologia

Rok studiów/semestr: II rok II st., semestr IV

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin konwersatorium (w tym 6 godz. zajęcia zdalne asynchroniczne).

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, praca indywidualnie i w grupach, konsultacje.

Punkty ECTS – 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz. (w tym 6 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 19 godz., Razem: 50, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

A. Borucka, A. Pisarska, Koncepcja resilience – czyli jak pomóc dzieciom i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2008.

L. Cierpiałkowska, M. Ziarko, Psychologia uzależnień – alkoholizm. Warszawa 2010 (Rozdział 7).

M. Deptuła, Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia, Warszawa 2013.

Z. B. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Warszawa 1993.

Z. B. Gaś, Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006.

Z. B. Gaś, Psychoprofilaktyka, Lublin 2000.

K. Keizer, S. Lindenberg, L. Steg, The Spreading of Disorder, www.sciencemag.org/cgi/content/full/322/5908/1681/DC1

Kryminologia. Repetytorium, Warszawa 2013.

I. Mudrecka, Wykorzystanie koncepcji resilience w profilaktyce niedostosowania społecznego i resocjalizacji, „Resocjalizacja Polska, nr 5/2013.

G. Mietzel, Psychologia kształcenia, Gdańsk 2002.

K. Ostaszewski, Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience, Warszawa 2014.

L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000.

I. Pospiszyl, Patologie społeczne. Resocjalizacja, Warszawa 2008.

Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień, Warszawa 2016.

M. Szpringer, Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne, Kielce 2004.

J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2012.

S. Śliwa, Profilaktyka pedagogiczna, Opole 2015.

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.

E. Wysocka, Koncepcja resilience jako podstawa teoretyczna identyfikacji zaburzeń w przystosowaniu i działań profilaktycznych [w:] Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym (red.) B. Urban, M. Konopczyński, Kraków 2012, s. 285-299.

K. Zajączkowski, Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Toruń 1998, s. 7-23, 91-95

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG2 - w pogłębionym stopniu rolę organów i instytucji państwowych i organizacji społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych,

KA7_WK3 - w pogłębionym stopniu dylematy związane z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposobami reagowania na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości,

KA7_WK4 - w pogłębionym stopniu aspekty prawne, organizacyjne i etyczne związane z funkcjonowaniem organów państwowych, międzynarodowych lub organizacji społecznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego,

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UW5 - przystosować istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju przestępczości,

KA7_UO2 - kierować pracą zespołu oraz partycypować w kolegialnym przygotowywaniu interdyscyplinarnych programów, strategii i polityk w sferze zapobiegania oraz zwalczania,

KA7_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie,

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KO2 - inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez systemową analizę profilaktyki przestępczości,

KA7_KO3 - inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez uwzględnianie kosztów społecznych i ekonomicznych przestępczości

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie indywidualnie lub w grupie prezentacji na zadany temat.

Dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach w semestrze, pozostałe należy odrobić na konsultacjach po ustaniu przyczyny nieobecności

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dzieniszewska
Prowadzący grup: Marta Dzieniszewska, Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)