Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prognozowanie kryminologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-2PKR
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie kryminologiczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty specjalizacyjne
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie przede wszystkim pogłębić wiedzę studentów z zakresu wybranych zagadnień dotyczących problematyki prognozowania przestępczości i patologii społecznych. Ma to zostać osiągnięte poprzez przygotowanie indywidualne lub w grupach prezentacji na zadany temat, które to będą podlegały ocenie merytorycznej przez prowadzącego, pod kątem wyczerpania tematu, formy jego przedstawienia, a także na podstawie dyskusji węzłowych problemów związanych z konkretnym tematem referatu.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin zajęć konwersatoryjnych (w tym 6 godz. zajęcia zdalne asynchroniczne).

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, praca w grupach, konsultacje.

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz. (w tym 6 godz. zajęcia zdalne asynchroniczne), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 19 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hołyst B., Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2017.

2. Jasiński J., Przewidywanie przestępczości jako zjawiska masowego, Warszawa 1980.

3. Zakrzewski P., Zagadnienie prognozy kryminologicznej, Warszawa 1964.

4. Hołyst B. (red.), Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, T. 1, Metodologia, analiza, tendencje rozwojowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

5. Hołyst B., Malec N., Wawrzyniak Z. M. (red.), Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, T. 2, Modele prognostyczne, przestępczość, wiktymizacja, profilaktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

6. Stukan J., Prognozowanie psychologiczno - kryminologiczne, Wyd. Aktywa, Nowy Sącz 2019.

7. E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, WoltesKluwer, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. Friedman G., Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, Warszawa 2009.

2. Krukowski A., Prognoza w kryminologii, [w:] W. Świda (red.), Kryminologia, Warszawa 1977.

3. Bałandynowicz A., Probacyjna sprawiedliwość karząca, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

4. Wojewoda E., Tendencje i prognozy w zakresie zagrożenia zorganizowaną przestępczością kryminalną w Polsce, Przegląd Policyjny 2015, nr 1.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

w pogłębionym stopniu rolę organów i instytucji państwowych i organizacji społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych (KA7_WG2)

w pogłębionym stopniu dylematy związane z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposobami reagowania na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości (KA7_WK3)

w pogłębionym stopniu aspekty prawne, organizacyjne i etyczne związane z funkcjonowaniem organów państwowych, międzynarodowych lub organizacji społecznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego (KA7_WK4)

Umiejętności, absolwent potrafi:

przystosować istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju przestępczości (KA7_UW5)

kierować pracą zespołu oraz partycypować w kolegialnym przygotowywaniu interdyscyplinarnych programów, strategii i polityk w sferze zapobiegania oraz zwalczania przestępczości z uwzględnieniem ich skutków społecznych (KA7_UO2)

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie (KA7_UU1)

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez systemową analizę profilaktyki przestępczości (KA7_KO2)

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez uwzględnianie kosztów społecznych i ekonomicznych przestępczości (KA7_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie indywidualnie lub w grupie prezentacji na zadany temat.

Dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach w semestrze, pozostałe należy odrobić na konsultacjach po ustaniu przyczyny nieobecności

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dzieniszewska
Prowadzący grup: Marta Dzieniszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dzieniszewska
Prowadzący grup: Marta Dzieniszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)