Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczne warsztaty językowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-2SWJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczne warsztaty językowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty lektoratowe
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Sposób realizacji przedmiotu – liczba i wielkość modułów: 15 godzin przeprowadzone w sali zdalnie, 15 godz. e-learning.


W zależności od liczby spotkań stacjonarnych, do wyboru przez studentów na pierwszych zajęciach, są następujące moduły:


1. Firearms in USA, EU and Poland

2. Police in EU, USA, Japan

3. War in Ukraine

4. NATO

5. Military

6. Psychopathy and Culpability

7. Polish Criminal Code – translation excercises

8. Family law and domestic violence

9. Incarceration in the United States and Poland

10. Inne propozycje wysunięte przez studentów


Moduły składają się z zadań opracowywanych przez studentów samodzielnie (w tym w ramach e-learningu asynchronicznego) oraz konsultowanych i realizowanych stacjonarnie w ramach pracy grupowej.


Ostatnie spotkanie stacjonarne poświęcone jest powtórce do kolokwium.

Skrócony opis:

Konserwatorium przygotowane jest z myślą o studentach kryminologii. Szczególny nacisk kładziony jest na słownictwo związane z profilem studiów. W czasie zajęć nastąpi przygotowanie do samodzielnego korzystania z obcojęzycznych źródeł literatury fachowej, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego i struktur gramatycznych występujących w oficjalnych dokumentach, przygotowanie do samodzielnego tłumaczeniu tekstów z zakresu kryminologii i zagadnień z nią związanych. Konwersatorium ma na celu udoskonalenie umiejętności językowych, przydatnych w przyszłej karierze zawodowej. Program zajęć zawiera praktyczne słownictwo i naukę korzystania z anglojęzycznych tekstów źródłowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. I.

Wymagania wstępne - Kurs wymaga od studenta posiadania umiejętności językowych z j. angielskiego na poziomie B1/B2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, wykład, konsultacje, warsztaty grupowe, praca indywidualna studentów

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 15 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 12,5 godz.

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 12,5 godz., co odpowiada 0,5 pkt ECTS.

Literatura:

Podręczniki:

1. Taylor J., Dooley J., Career Paths – Police, Express Publishing, 2011

2. Boyle C., Chersan I., Campaign – English for Law Enforcement, Macmillan.

3. G.D. Brown , S. Rice, Professional English in Use, Law, Cambridge, 2007

Akty prawne:

1. Traktat północnoatlantycki

Materiały prasowe:

1. Wybór materiałów prasowych w języku obcym

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP7_WG1 w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej | sposób weryfikacji: obserwacja ciągła, ocena prac pisemnych, aktywności oraz e-learningu i zaliczenia końcowego

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP7_UW1: we właściwy sposób dobierać anglojęzyczne źródła informacji o prawnych i kryminologicznych aspektach przestępczości | sposób weryfikacji: obserwacja ciągła, ocena prac pisemnych, aktywności oraz e-learningu i zaliczenia końcowego | sposób weryfikacji: obserwacja ciągła, ocena prac pisemnych, aktywności oraz e-learningu i zaliczenia końcowego

KP7_UK1: komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy specjalistyczne, dotyczące funkcjonowania publicznego i prywatnego sektora bezpieczeństwa z wykorzystaniem języka prawniczego angielskiego; | sposób weryfikacji: obserwacja ciągła, ocena prac pisemnych, aktywności oraz e-learningu i zaliczenia końcowego

KP7_UK3: przygotować opracowania pisemne lub prowadzić debatę na tematy prawne i kryminologiczne w języku angielskim; | sposób weryfikacji: obserwacja ciągła, ocena prac pisemnych, aktywności oraz e-learningu i zaliczenia końcowego

KP7_UK4: posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią | sposób weryfikacji: obserwacja ciągła, ocena prac pisemnych, aktywności oraz e-learningu i zaliczenia końcowego

KP7_UU2: samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w aspekcie interdyscyplinarnym | sposób weryfikacji: obserwacja ciągła, ocena prac pisemnych, aktywności oraz e-learningu i zaliczenia końcowego

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KP7_KO4: wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego w postaci opracowywania strategii profilaktycznych z uwzględnieniem aspektów prawnych i kryminologicznych | sposób weryfikacji: obserwacja ciągła, ocena prac pisemnych, aktywności oraz e-learningu i zaliczenia końcowego

KP7_KR1: odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w profesjach związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz ich przestrzegania | sposób weryfikacji: obserwacja ciągła, ocena prac pisemnych, aktywności oraz e-learningu i zaliczenia końcowego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową wpływa poziom aktywności na zajęciach oraz wynik testu końcowego (kolokwium pisemne).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ferreira Fernandes
Prowadzący grup: Karolina Ferreira Fernandes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

W czasie zajęć nastąpi przygotowanie do samodzielnego korzystania z obcojęzycznych źródeł literatury fachowej, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego i struktur gramatycznych występujących w oficjalnych dokumentach, przygotowanie do samodzielnego tłumaczeniu tekstów z zakresu kryminologii i prawa.

Pełny opis:

Konserwatorium przygotowane jest z myślą o studentach kryminologii. Szczególny nacisk kładziony jest na słownictwo związane z profilem studiów. W czasie zajęć nastąpi przygotowanie do samodzielnego korzystania z obcojęzycznych źródeł literatury fachowej, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego i struktur gramatycznych występujących w oficjalnych dokumentach, przygotowanie do samodzielnego tłumaczeniu tekstów z zakresu kryminologii i zagadnień z nią związanych.

Literatura:

. Taylor J., Dooley J., Career Paths – Police, Express Publishing, 2011

2. Boyle C., Chersan I., Campaign – English for Law Enforcement, Macmillan.

3. Brown G.D., Rice S., Professional English in Use, Law, Cambridge, 2007

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Czeczot
Prowadzący grup: Piotr Czeczot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczne
warsztatowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W czasie zajęć nastąpi przygotowanie do samodzielnego korzystania z obcojęzycznych źródeł literatury fachowej, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego i struktur gramatycznych występujących w oficjalnych dokumentach, przygotowanie do samodzielnego tłumaczeniu tekstów z zakresu kryminologii i prawa.

Pełny opis:

Lektorat ma na celu udoskonalenie umiejętności językowych, przydatnych w przyszłej karierze zawodowej. Program zajęć zawiera praktyczne słownictwo i naukę korzystania z anglojęzycznych tekstów źródłowych. Konserwatorium przygotowane jest z myślą o studentach kryminologii. Szczególny nacisk kładziony jest na słownictwo związane z kryminologią oraz dokumentami międzynarodowymi. W czasie zajęć nastąpi przygotowanie do samodzielnego korzystania z obcojęzycznych źródeł literatury fachowej, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego i struktur gramatycznych występujących w oficjalnych dokumentach, przygotowanie do samodzielnego tłumaczeniu tekstów z zakresu kryminologii, bezpieczeństwa narodowego i prawa międzynarodowego.

Literatura:

1. Taylor J., Dooley J., Career Paths – Police, Express Publishing, 2011

2. Boyle C., Chersan I., Campaign – English for Law Enforcement, Macmillan.

3. G.D. Brown , S. Rice, Professional English in Use, Law, Cambridge, 2007

4. przegląd prasy i literatury naukowej udostępnionej w ramach e-learningu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczne
warsztatowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W czasie zajęć nastąpi przygotowanie do samodzielnego korzystania z obcojęzycznych źródeł literatury fachowej, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego i struktur gramatycznych występujących w oficjalnych dokumentach, przygotowanie do samodzielnego tłumaczeniu tekstów z zakresu kryminologii i prawa.

Pełny opis:

Lektorat ma na celu udoskonalenie umiejętności językowych, przydatnych w przyszłej karierze zawodowej. Program zajęć zawiera praktyczne słownictwo i naukę korzystania z anglojęzycznych tekstów źródłowych. Konserwatorium przygotowane jest z myślą o studentach kryminologii. Szczególny nacisk kładziony jest na słownictwo związane z kryminologią oraz dokumentami międzynarodowymi. W czasie zajęć nastąpi przygotowanie do samodzielnego korzystania z obcojęzycznych źródeł literatury fachowej, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego i struktur gramatycznych występujących w oficjalnych dokumentach, przygotowanie do samodzielnego tłumaczeniu tekstów z zakresu kryminologii, bezpieczeństwa narodowego i prawa międzynarodowego.

Literatura:

1. Taylor J., Dooley J., Career Paths – Police, Express Publishing, 2011

2. Boyle C., Chersan I., Campaign – English for Law Enforcement, Macmillan.

3. G.D. Brown , S. Rice, Professional English in Use, Law, Cambridge, 2007

4. przegląd prasy i literatury naukowej udostępnionej w ramach e-learningu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)