Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Kryminologiczne aspekty przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS1-2PROKA
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Kryminologiczne aspekty przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów wyboru problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin proseminarium w formie stacjonarnej.

Metody dydaktyczne - metoda seminaryjna, konsultacje.

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.

L. Tyszkiewicz, Kryminologia (zarys systemu), Katowice 1986. 

B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2016.

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005. 

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003.

K. Wójcik, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa 2002.

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001.

Literatura uzupełniająca:

M. G. Maxfield, E. Babbie, Basics of research method for criminal justice and criminology, Boston 2016.

G. Babiński, Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych, Kraków 1986.

S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki klasyfikacja nauk, Lublin 1981.

R. A. Podgórski, Metodologia badań socjologicznych, Bydgoszcz, 2007. 

Ch. Frankford-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KP6_WG6 - metody, techniki i narzędzia badań społecznych,

KP6_WK7 - podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KP6_UW2 - formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi,

KP6_UW3 - właściwie dobierać oraz stosować metody i narzędzia adekwatne do rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów (w tym zaawansowane techniki informacyjno- komunikacyjne),

KP6_UK5 - komunikować się z użyciem terminologii specjalistycznej, w tym redagować opracowania pisemne lub przygotowywać wystąpienia ustne z zakresu przedmiotów studiowanego kierunku,

KP6_UO1 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym),

KP6_UU2 - samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę

i umiejętności, interdyscyplinarnie, a także rozwijać je,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP6_KK1 - samodzielnego oceniania znaczenia źródeł informacji, dokonywania ich krytycznej oceny oraz zasięgania opinii ekspertów.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia seminarium konieczne jest przygotowanie finalnego planu pracy licencjackiej wraz z podstawową literaturą przedmiotu, a także fragmentu pracy licencjackiej na wybrany temat napisanego zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi pisania prac dyplomowych w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii i jego przedstawienie, opcjonalnie z prezentacją.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Laskowska, Magdalena Perkowska, Emilia Truskolaska, Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kryński
Prowadzący grup: Marcin Kryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)