Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne wykonawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS1-3PKW
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne wykonawcze
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
KRYM.Stacj. 3 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z prawa karnego o środkach reakcji prawnokarnej na przestępstwa, ich roli w zwalczaniu przestępczości.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom trybu postępowania zmierzającego do wykonania orzeczonych kar i innych środków reakcji karnej na przestępstwo . Studenci zapoznają się ze źródłami prawa karnego wykonawczego oraz międzynarodowymi standardami dotyczącymi środków reakcji prawnokarnej. Scharakteryzowane zostaną zasady prawa karnego wykonawczego. Student uzyska wiedzę na temat organów postępowania wykonawczego i statusu prawnego skazanego w postępowaniu wykonawczym.Omówione zostaną formy wykonania grzywny oraz kary ograniczenia wolności. W przypadku kary pozbawienia wolności student zapozna się z systemami penitencjarnymi, celem wykonywania kary pozbawienia wolności, typologią zakładów karnych, klasyfikacją skazanych. Przedmiotem rozważań będzie także instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz instytucja dozoru elektronicznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma: studia stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina: nauki nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów III st./ sem. II

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu prawo karne.

Liczba godz. zajęć dydaktycznych: wykład 30 godz., ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS : 7

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 45 godz. , przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godz. , udział w konsultacjach związanych z zajęciami 41,5 godz., egzamin 1 godz. Razem 175 godz., co odpowiada 7 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5, co odpowiada 3,5 pkt. ECTS.

Literatura:

T. Szymanowski,, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Warszawa 2017

- J. Hołda, Z. Migdał, B. Zórawska, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2017

- Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. J. Lachowski, wyd. 3, Warszawa 2018

- K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 3. wyd. Warszawa 2017

- S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 7 wyd. 2017

- Międzynarodowe standardy wykonywania kar , PWP 2011, nr 72 - 73

Efekty uczenia się:

WIEDZA absolwent

- ma podstawową wiedzę o instrumentach prawnych i instytucjonalnych w zakresie rozwiązywania istotnych problemów społecznych w tym przestępczości (K_W05,)

- ma wiedzę z zakresu wykonywania akr, środków karnych, środków probacyjnych i środków zabezpieczających (K_W013)

UMIEJĘTNOŚCI absolwent

- prawidłowo posługuje się normami prawa karnego wykonawczego w celu rozwiązywania konkretnego zadania )K_U06)

- ma umiejętność oceny efektywności orzekanych kar i innych środków oraz jej wpływu na przestępczość (K_u013)

KOMPETENCJE społeczne

- potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności , a także rozwijać je interdyscyplinarnie (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny lub test zależnie od sytuacji epidemiologicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Aleksandra Stachelska, Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Pawluczuk-Bućko
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Paulina Pawluczuk-Bućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Siemienkiewicz
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Eliza Siemienkiewicz, Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Justyna Konikowska-Kuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)