Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS1-3SOO
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
KRYM.Stacj. 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedstawiane są zagadnienia związane z pojęciem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz organizacją, kompetencjami i zasadami funkcjonowania organów odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz omówienie organizacji, kompetencji i zasad funkcjonowania organów odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok III/1 stopień; semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykład (w tym 15 godz. e-learning)

15 godz. ćwiczeń (w tym 7 godz. e-learning)

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje; zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 45 godz. (w tym 22 godz. e-learningu)

przygotowanie do zajęć - 75 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 51 godz.; egzamin 2 godz.

Razem: 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Literatura:

1. S. Bożyk (red.) Prawo konstytucyjne, Białystok 2020,

2. J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2016

3. System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), Warszawa 2015.

4. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010,

5. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.,

6. Ustawy określające pozycję prawną konkretnych organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości (KA6_WG1);

- podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi prawa (KA6_WG4).

Umiejętności, absolwent potrafi:

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu kryminologii i innych nauk społecznych lub humanistycznych (KA6_UK2);

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (KA6_UU1).

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowywanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym (KA6_KO1).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład klasyczny, prezentacja multimedialna, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Wykład: egzamin ustny lub pisemny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń.

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych;

Zaliczenie pisemne/ustne.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk
Prowadzący grup: Jarosław Matwiejuk, Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz omówienie zasad funkcjonowania organów odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok III/1 stopień; semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykład (w tym 15 godz. e-learning)

15 godz. ćwiczeń (w tym 7 godz. e-learning)

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje; zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 45 godz. (w tym 22 godz. e-learningu)

przygotowanie do zajęć - 75 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 51 godz.; egzamin 2 godz.

Razem: 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Literatura:

1. S. Bożyk (red.) Prawo konstytucyjne, Białystok 2020,

2. J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2016

3. System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), Warszawa 2015.

4. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010,

5. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.,

6. Ustawy określające pozycję prawną konkretnych organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)