Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS1-3SOO Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
KRYM.Stacj. 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz omówienie zasad funkcjonowania organów odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok III/1 stopień; semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykład (w tym 15 godz. e-learning)

15 godz. ćwiczeń (w tym 7 godz. e-learning)

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje; zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 45 godz. (w tym 22 godz. e-learningu)

przygotowanie do zajęć - 75 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 51 godz.; egzamin 2 godz.

Razem: 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), Warszawa 2015.

2. S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Warmiński, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, Warszawa 2013.

2. E. Ura, Likwidacja Biura Ochrony Rządu, utworzenie Służby Ochrony Państwa, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica” 2019, nr 87.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości (KA6_WG1);

- podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi prawa (KA6_WG4).

Umiejętności, absolwent potrafi:

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu kryminologii i innych nauk społecznych lub humanistycznych (KA6_UK2);

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (KA6_UU1).

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowywanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym (KA6_KO1).

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych; zaliczenie pisemne.

Wykład: egzamin pisemny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz omówienie zasad funkcjonowania organów odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok III/1 stopień; semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykład (w tym 15 godz. e-learning)

15 godz. ćwiczeń (w tym 7 godz. e-learning)

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje; zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 45 godz. (w tym 22 godz. e-learningu)

przygotowanie do zajęć - 75 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 51 godz.; egzamin 2 godz.

Razem: 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), Warszawa 2015.

2. S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Warmiński, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, Warszawa 2013.

2. E. Ura, Likwidacja Biura Ochrony Rządu, utworzenie Służby Ochrony Państwa, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica” 2019, nr 87.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk
Prowadzący grup: Kamila Bezubik, Jarosław Matwiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz omówienie zasad funkcjonowania organów odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok III/1 stopień; semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykład (w tym 15 godz. e-learning)

15 godz. ćwiczeń (w tym 7 godz. e-learning)

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje; zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 45 godz. (w tym 22 godz. e-learningu)

przygotowanie do zajęć - 75 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 51 godz.; egzamin 2 godz.

Razem: 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), Warszawa 2015.

2. S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Warmiński, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, Warszawa 2013.

2. E. Ura, Likwidacja Biura Ochrony Rządu, utworzenie Służby Ochrony Państwa, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica” 2019, nr 87.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.