Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS2-1LJA Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty lektoratowe
KRYM.Stacj. 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka angielskiego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 oraz znać język specjalistyczny na tym poziomie zgodnie z ukończonym lektoratem na 1 stopniu studiów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest doskonalenie i rozwijanie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kryminologii.

Lektorat języka obcego na studiach 2° obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych obejmujących dziedziny związane z kierunkiem studiów, analizę językową tych tekstów, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej, w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, prowadzenia ustnej dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z danej dziedziny.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - znajomość języka obcego ogólnego na poziomie B2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin lektoratu (w tym 15 godz. e-learningu) , egzamin – 1 godz. i 19 godzin konsultacji.

Metody dydaktyczne – właściwe dla lektoratu (szerzej opisane w cz. B sylabusa), konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 15 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35 godz. Razem: 90 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Introduction to international Legal English, Amy Krois-Lindner, Matt Firth and TransLegal, CUP, 2008

Career Paths Police, John Taylor, Stephen Peltier, Express Publishing, 2011

Sierocka, H., Legal English, Niezbędnik Przyszłego Prawnika, Białystok, 2011

Evans V. Dooley J. Smith D.J , Career Paths: Law, Express Publishing, 2011

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Cyganik, M. Legal English Basics, Warszawa, 2018, Wydawnictwo C.H.Beck

Literatura uzupełniająca:

Autorskie materiały do zajęć przygotowywane w oparciu o różne źródła internetowe, m.in. www.ted.com, www.bbc.com, www.prospects.ac.uk, www.westminster.ac.uk, www.youtube.com i inne

Efekty uczenia się:

KA7_UK4 Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią

KA7_UU2 Absolwent potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w aspekcie interdyscyplinarnym

KA7_UU1 Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej, ocena zadań e-learningowych, egzamin ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu oraz przystąpienia do egzaminu:

1. Regularna obecność na zajęciach – bez usprawiedliwienia można opuścić 1 zajęcia w semestrze

2. Aktywność na zajęciach.

3. Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, praca nad projektami/prezentacjami).

4. Wykonanie zadań e-learningowych na minimum 51%.

Lektorat kończy się egzaminem ustnym. Egzamin ustny polega na ustnej wypowiedzi na jeden z ośmiu tematów opracowanych na podstawie tekstów specjalistycznych omówionych na zajęciach oraz na interakcji z egzaminatorem, a także przedstawieniu ustnego raportu z opracowanego samodzielnie artykułu związanego z profilem studiów i indywidualnymi zainteresowaniami studenta.

Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.

Oprócz poprawności i płynności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny, prowadzenia dyskusji, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, oraz znajomość słownictwa specjalistycznego.

Uwaga: W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach (więcej niż 1 w semestrze) student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji lektora materiału zrealizowanego na opuszczonych zajęciach oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4 za każdą nadplanową nieusprawiedliwioną nieobecność).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyszczelska
Prowadzący grup: Ewa Wyszczelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest doskonalenie i rozwijanie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kryminologii oraz umiejętność ich przekazywania w profesjonalnej prezentacji ustnej i wypowiedzi pisemnej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - znajomość języka obcego ogólnego na poziomie B2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin lektoratu (w tym 15 godz. e-learningu) , egzamin – 1 godz. i 19 godzin konsultacji.

Metody dydaktyczne – właściwe dla lektoratu (szerzej opisane w cz. B sylabusa), konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 15 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35 godz. Razem: 90 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Introduction to international Legal English, Amy Krois-Lindner, Matt Firth and TransLegal, CUP, 2008

Career Paths Police, John Taylor, Stephen Peltier, Express Publishing, 2011

Sierocka, H., Legal English, Niezbędnik Przyszłego Prawnika, Białystok, 2011

Evans V. Dooley J. Smith D.J , Career Paths: Law, Express Publishing, 2011

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Cyganik, M. Legal English Basics, Warszawa, 2018, Wydawnictwo C.H.Beck

Literatura uzupełniająca:

Autorskie materiały do zajęć przygotowywane w oparciu o różne źródła internetowe, m.in. www.ted.com, www.bbc.com, www.prospects.ac.uk, www.westminster.ac.uk, www.youtube.com i inne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyszczelska
Prowadzący grup: Ewa Wyszczelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.