Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS2-1LJA Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty lektoratowe
KRYM.Stacj. 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka angielskiego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 oraz znać język specjalistyczny na tym poziomie zgodnie z ukończonym lektoratem na 1 stopniu studiów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest doskonalenie i rozwijanie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kryminologii oraz umiejętność ich przekazywania w profesjonalnej prezentacji ustnej i wypowiedzi pisemnej.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany, nauki humanistyczne, językoznawstwo.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali i zdalnie).

Lektorat obejmuje doskonalenie i rozwijanie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych obejmujących dziedziny związane z kierunkiem studiów, analizę językową tych tekstów, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej, w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, prowadzenia dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z danej dziedziny.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Egzamin w formie krótkiej wypowiedzi ustnej na jeden z tematów omawianych na zajęciach.

Liczba punktów ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego: 3 godziny

Przygotowanie prezentacji: 2 godziny

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17

o charakterze praktycznym: 13

Literatura:

Literatura podstawowa:

Introduction to international Legal English, Amy Krois-Lindner, Matt Firth and TransLegal, CUP, 2008

Career Paths Police, John Taylor, Stephen Peltier, Express Publishing, 2011

Sierocka, H., Legal English, Niezbędnik Przyszłego Prawnika, Białystok, 2011

Evans V. Dooley J. Smith D.J , Career Paths: Law, Express Publishing, 2011

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Cyganik, M. Legal English Basics, Warszawa, 2018, Wydawnictwo C.H.Beck

Literatura uzupełniająca:

Autorskie materiały do zajęć przygotowywane w oparciu o różne źródła internetowe, m.in. www.ted.com, www.bbc.com, www.prospects.ac.uk, www.westminster.ac.uk, www.youtube.com i inne

Efekty uczenia się:

KA7_UK4 Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią

KA7_UU2 Absolwent potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w aspekcie interdyscyplinarnym

KA7_UU1 Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: test kontrolny; projekty i ćwiczenia praktyczne; prezentacja; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej, egzamin ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu oraz przystąpienia do egzaminu:

1. Regularna obecność na zajęciach – bez usprawiedliwienia można opuścić 1 zajęcia w semestrze

2. Aktywność na zajęciach.

3. Praca własna studenta (odrabianie prac domowych/przygotowywanie się do zajęć, praca nad projektami, przygotowanie się do prac kontrolnych).

Lektorat języka obcego na studiach 2° (poziom B2+) kończy się egzaminem ustnym. Egzamin ustny polega na ustnej wypowiedzi na jeden z ośmiu tematów opracowanych na podstawie tekstów fachowych omówionych na zajęciach oraz interakcji z egzaminatorem.

Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.

Oprócz poprawności i płynności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny,

prowadzenia dyskusji, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, oraz znajomość

fachowego słownictwa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyszczelska
Prowadzący grup: Ewa Wyszczelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest doskonalenie i rozwijanie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kryminologii oraz umiejętność ich przekazywania w profesjonalnej prezentacji ustnej i wypowiedzi pisemnej.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany, nauki humanistyczne, językoznawstwo.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali i zdalnie).

Lektorat obejmuje doskonalenie i rozwijanie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych obejmujących dziedziny związane z kierunkiem studiów, analizę językową tych tekstów, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej, w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, prowadzenia dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z danej dziedziny.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Egzamin w formie krótkiej wypowiedzi ustnej na jeden z tematów omawianych na zajęciach.

Liczba punktów ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 3 godziny

Przygotowanie prezentacji 2 godziny

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17

o charakterze praktycznym: 13

Literatura:

Literatura podstawowa:

Introduction to international Legal English, Amy Krois-Lindner, Matt Firth and TransLegal, CUP, 2008

Career Paths Police, John Taylor, Stephen Peltier, Express Publishing, 2011

Sierocka, H., Legal English, Niezbędnik Przyszłego Prawnika, Białystok, 2011

Evans V. Dooley J. Smith D.J , Career Paths: Law, Express Publishing, 2011

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Cyganik, M. Legal English Basics, Warszawa, 2018, Wydawnictwo C.H.Beck

Literatura uzupełniająca:

Autorskie materiały do zajęć przygotowywane w oparciu o różne źródła internetowe, m.in. www.ted.com, www.bbc.com, www.prospects.ac.uk, www.westminster.ac.uk, www.youtube.com i inne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyszczelska
Prowadzący grup: Ewa Wyszczelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.