Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-1PWO
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawoznawstwo
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Prawo Niestacjonarne 1 rok 1 stopień sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami prawoznawstwa: akt prawny, przepis prawa, norma prawna, wskazanie ich struktury. Charakterystyka systemu źródeł prawa w Polsce i zasad stosowania prawa wspólnotowego. Przedstawienie sposobu rekonstruowania norm prawnych na gruncie przepisów prawa i roli zasad prawa; problematyki obowiązywania prawa i zagadnień związanych z zasadami konstrukcji systemu prawa. Ukazanie istoty procesu stosowania prawa, roli reguł egzegezy tekstu prawnego w rozwiązywaniu problemów powstających w procesie stosowania prawa, rodzajów wykładni prawa i dyrektyw interpretacyjnych wykładni.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 1.

Forma studiów - niestacjonarne.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 18 godzin wykładów (w tym 6 zdalnych synchronicznych i 2 godz. zdalne asynchroniczne) i 16 godzin ćwiczeń (w tym 6 zdalnych synchronicznych i 2 godz. zdalne asynchroniczne) .

Metody dydaktyczne - wykład konwersatoryjny, metoda heurystyczna, metoda problemowa, (w ramach wykładu), metoda heurystyczna, metoda problemowa, dyskusja moderowana (w ramach ćwiczeń, również w ramach konsultacji), metoda pokazu (w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych).

Punkty ECTS - 8.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 34 godz. (w tym 4 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu 140 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28 godz., egzamin 2 godz. Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 godz., co odpowiada 2,4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 140 godz., co odpowiada 5,6 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2011.

2. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007.

Literatura uzupełniająca:

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. 13, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019 (fragm.),

A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wyd. 5, Wolters Kluwer 2016 (fragm.).

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KP7_WK2,

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych - KP7_WK5.

Umiejętności, absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - KP7_UU2.

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KP7_KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie końcowe - zaliczenie pisemne w formie testu oraz rozwiązywania kazusów.

Wykład: egzamin końcowy - egzamin pisemny w formie testu oraz rozwiązywania kazusów (I etap) i egzamin ustny (II etap).

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Aleksandrowicz
Prowadzący grup: Maciej Aleksandrowicz, Konstanty Kuryłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Aleksandrowicz
Prowadzący grup: Maciej Aleksandrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)