Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-3PAS Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Prawo Niestacjonarne 3 rok 1 stopień sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie informacji nt. systemu procedur obowiązujących w działalności administracji publicznej oraz roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia, zasad uczestnictwa poszczególnych podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu. Ponadto, zapoznanie studentów z istotą sądownictwa administracyjnego jako formy kontroli administracji, a także z przebiegiem postępowania przed sądami administracyjnymi.

Cel sprowadza się do osiągnięcia stanu, którym student będzie rozumiał ogólne oraz sądowe postępowanie administracyjne i zasady jego funkcjonowania oraz będzie znał przykłady prawidłowego jego zastosowania w praktyce, co w połączeniu z zadaniami realizowanymi na ćwiczeniach, pozwoli mu na zastosowanie uzyskanych umiejętności w praktyce.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot wykładu obejmuje postępowanie administracyjne ogólne oraz postępowanie sądowoadministarcyjne.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok III/sem. 5

Wymagania wstępne –

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – łącznie 48 godzin, w tym 32 godzin wykładu i 16 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – klasyczny wykład (także w formie zdalnej), prezentacje, konsultacje, ćwiczenia (także zdalne).

Punkty ECTS - 6

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach 32 godz. udział w ćwiczeniach 16 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 67,5

godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 32,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godziny, co

odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Moduł 1 stacjonarnie – obowiązywanie Kpa, właściwość organów, wyłączenie, zasady ogólne

Moduł 2 stacjonarnie – terminy, doręczenia, dowody,

Moduł 3 stacjonarnie – zawieszenie, umorzenie, decyzja, odwołanie

Moduł 4 stacjonarnie – tryby nadzwyczajne (+ew. Egzamin zerowy)

Moduł 5 e-learning – ustrój sądów administracyjnych, zakres kontroli sądowej (zadania testowe bądź innej aktywności przewidziane funkcjonalnością blackboard)

Moduł 6 e-learning – zasady postępowania sądowoadministracyjnego i jego uczestnicy (zadania testowe bądź innej aktywności przewidziane funkcjonalnością blackboard)

Moduł 7 e-learning – pisma w postępowaniu sądowym, rozstrzygnięcia (zadania testowe bądź innej aktywności przewidziane funkcjonalnością blackboard)

Moduł 8 e-learning kasacja i postępowanie przed NSA (zadania testowe bądź innej aktywności przewidziane funkcjonalnością blackboard)

Literatura:

1. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. LexisNexis, Warszawa 2011.

2. Red. R.Suwaj, Postępowanie administracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis 2011.

3. Red. P.Pietrasz, R.Suwaj, Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis 2010.

4. Red. R.Suwaj, Niezapomnik, Białystok 2007.

5. Red. I.Kraśnicka, Kazusy i wzory pism, CH.Beck 2011.

6. Smoktunowicz E., Kijowski D., Mieszkowski J., Postępowanie administracyjne, podatkowe i administracyjno sądowe. Teksty aktów normatywnych. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Objaśnienia, Piśmiennictwo. Indeks rzeczowy, wyd. II., wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2001.

7. Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, wyd. 11, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2007.

8. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. TNOiK, Toruń 2005.

9. M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowo - administracyjne, Warszawa 2006.

10. Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006,

11. J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

KA7_WG3 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa i procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych

KA7_WK3 zna i rozumie terminologię właściwą dla procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych

KA7_UW1potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami

w ramach prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

KA7_UO1 sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy postępowania administracyjnego do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów procesowych z zakresu administracji publicznej

KA7_KO1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

KA7_KK1 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu (za część w sali) oraz realizacją zadań w e-learningu. Kryterium oceny jest osiągniecie odpowiedniej liczby punktów z testu oraz zadań w e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Kościuk
Prowadzący grup: Dominik Kościuk, Artur Modrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot wykładu obejmuje postępowanie administracyjne ogólne oraz postępowanie sądowoadministarcyjne.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok III/sem. 5

Wymagania wstępne –

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – łącznie 48 godzin, w tym 32 godzin wykładu i 16 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – klasyczny wykład (także w formie zdalnej), prezentacje, konsultacje, ćwiczenia (także zdalne).

Punkty ECTS - 6

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach 32 godz. udział w ćwiczeniach 16 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 67,5

godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 32,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godziny, co

odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Moduł 1 stacjonarnie – obowiązywanie Kpa, właściwość organów, wyłączenie, zasady ogólne

Moduł 2 stacjonarnie – terminy, doręczenia, dowody,

Moduł 3 stacjonarnie – zawieszenie, umorzenie, decyzja, odwołanie

Moduł 4 stacjonarnie – tryby nadzwyczajne (+ew. Egzamin zerowy)

Moduł 5 e-learning – ustrój sądów administracyjnych, zakres kontroli sądowej (zadania testowe bądź innej aktywności przewidziane funkcjonalnością blackboard)

Moduł 6 e-learning – zasady postępowania sądowoadministracyjnego i jego uczestnicy (zadania testowe bądź innej aktywności przewidziane funkcjonalnością blackboard)

Moduł 7 e-learning – pisma w postępowaniu sądowym, rozstrzygnięcia (zadania testowe bądź innej aktywności przewidziane funkcjonalnością blackboard)

Moduł 8 e-learning kasacja i postępowanie przed NSA (zadania testowe bądź innej aktywności przewidziane funkcjonalnością blackboard)

Literatura:

1. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. LexisNexis, Warszawa 2011.

2. Red. R.Suwaj, Postępowanie administracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis 2011.

3. Red. P.Pietrasz, R.Suwaj, Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis 2010.

4. Red. R.Suwaj, Niezapomnik, Białystok 2007.

5. Red. I.Kraśnicka, Kazusy i wzory pism, CH.Beck 2011.

6. Smoktunowicz E., Kijowski D., Mieszkowski J., Postępowanie administracyjne, podatkowe i administracyjno sądowe. Teksty aktów normatywnych. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Objaśnienia, Piśmiennictwo. Indeks rzeczowy, wyd. II., wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2001.

7. Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, wyd. 11, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2007.

8. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. TNOiK, Toruń 2005.

9. M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowo - administracyjne, Warszawa 2006.

10. Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006,

11. J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot wykładu obejmuje postępowanie administracyjne ogólne oraz postępowanie sądowoadministarcyjne.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok III/sem. 5

Wymagania wstępne –

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – łącznie 48 godzin, w tym 32 godzin wykładu i 16 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – klasyczny wykład (także w formie zdalnej), prezentacje, konsultacje, ćwiczenia (także zdalne).

Punkty ECTS - 6

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach 32 godz. udział w ćwiczeniach 16 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 67,5

godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 32,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godziny, co

odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Moduł 1 stacjonarnie – obowiązywanie Kpa, właściwość organów, wyłączenie, zasady ogólne

Moduł 2 stacjonarnie – terminy, doręczenia, dowody,

Moduł 3 stacjonarnie – zawieszenie, umorzenie, decyzja, odwołanie

Moduł 4 stacjonarnie – tryby nadzwyczajne (+ew. Egzamin zerowy)

Moduł 5 e-learning – ustrój sądów administracyjnych, zakres kontroli sądowej (zadania testowe bądź innej aktywności przewidziane funkcjonalnością blackboard)

Moduł 6 e-learning – zasady postępowania sądowoadministracyjnego i jego uczestnicy (zadania testowe bądź innej aktywności przewidziane funkcjonalnością blackboard)

Moduł 7 e-learning – pisma w postępowaniu sądowym, rozstrzygnięcia (zadania testowe bądź innej aktywności przewidziane funkcjonalnością blackboard)

Moduł 8 e-learning kasacja i postępowanie przed NSA (zadania testowe bądź innej aktywności przewidziane funkcjonalnością blackboard)

Literatura:

1. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. LexisNexis, Warszawa 2011.

2. Red. R.Suwaj, Postępowanie administracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis 2011.

3. Red. P.Pietrasz, R.Suwaj, Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis 2010.

4. Red. R.Suwaj, Niezapomnik, Białystok 2007.

5. Red. I.Kraśnicka, Kazusy i wzory pism, CH.Beck 2011.

6. Smoktunowicz E., Kijowski D., Mieszkowski J., Postępowanie administracyjne, podatkowe i administracyjno sądowe. Teksty aktów normatywnych. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Objaśnienia, Piśmiennictwo. Indeks rzeczowy, wyd. II., wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2001.

7. Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, wyd. 11, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2007.

8. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. TNOiK, Toruń 2005.

9. M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowo - administracyjne, Warszawa 2006.

10. Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006,

11. J. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.