Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-3PFP Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo finansów publicznych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Prawo Niestacjonarne 3 rok 1 stopień sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dla zrozumienia zagadnień z przedmiotu Prawo finansów publicznych studenci powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu podstaw i teorii prawa, terminologii prawniczej, prawa administracyjnego i konstytucyjnego.

Skrócony opis:

W ramach wykładu prezentuje się w usystematyzowany sposób podstawową problematykę finansów publicznych i prawa finansowego.

Studenci zapoznają się nie tylko ze specyficznymi cechami prawa finansowego oraz przedmiotem jego regulacji i z funkcjonowaniem, w świetle obowiązujących regulacji, systemu finansów publicznych oraz czynnikami determinującymi jego kształt (np. jak ustrój państwa i określona polityka finansowa, sytuacja gospodarcza, stan decentralizacji, obowiązki harmonizacyjne wynikające z prawa unijnego).

W trakcie wykładu prowadzący analizuje zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej w Polsce, w tym odnoszące się do:

- etapów planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa, budżetów jst i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych,

- problematyki audytu, nadzoru i kontroli finansowej,

- problematyki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Poruszone zostaną również wybrane problemy finansów publicznych UE.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne - nauki prawne

Rok studiów/semestr: rok III/semestr I

Wymagania wstępne: brak wymagań wstępnych

Liczba godzin dydaktycznych: wykład: 40 godz. (w tym 20 godzin e-learningu)

Wykład prowadzony jest wyłącznie w formie wykładów interaktywnych, co determinuje wykorzystywane metody dydaktyczne. Wskazywane są i omawiane aktualne problemy i przykłady praktyczne odnoszące się do tematyki poszczególnych zajęć.

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta - rodzaj aktywności i liczba godzin:

- Udział w wykładach - 40 godz. - w tym 20 godzin e-leraningu,

- Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 45,5 godz.,

- Przygotowanie do egzaminu - 67,5 godz.,

- Egzamin - 2 godz.,

- Poszukiwanie i zapoznanie się z literaturą specjalistyczną oraz uzupełniającą z zakresu prawa finansów publicznych niezbędną podczas wykładów i w przygotowaniach do egzaminu - 20 godz.,

Łącznie: 175 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 87,5 godz. co odpowiada 3,5 pkt ETCS,

- liczba godzin nie wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 87,5 godz, co odpowiada 3,5 pkt ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017.

Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014

Efekty uczenia się:

w zakresie wiedzy:

K_W04 ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe),

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa,

w zakresie umiejętności:

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa,

K_U03 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa,

w zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

K_K06 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin będzie miał formę pisemną (test wielokrotnego wyboru- 20 pytań) lub ustną - w zależności od wyboru studentów. (studenci odznaczający się największą aktywnością są dodatkowo premiowani przez podniesienie oceny o 1 stopień).

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woltanowski
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.