Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-3PFP
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo finansów publicznych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Prawo Niestacjonarne 3 rok 1 stopień sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie w usystematyzowany sposób podstawowej problematyki finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Studenci zapoznają się nie tylko ze specyficznymi cechami tej gałęzi prawa oraz przedmiotem jego regulacji, ale także z funkcjonowaniem, w świetle obowiązujących regulacji, systemu finansów publicznych oraz czynnikami determinującymi jego kształt (takimi np. jak ustrój państwa i określona polityka finansowa, sytuacja gospodarcza, stan decentralizacji). W trakcie zajęć omówione zostaną regulacje prawne normujące zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej, w tym także odnoszące się do etapów planowania, uchwalania i wykonywania budżetu i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych oraz kryteria i formy nadzoru i kontroli finansowej. Słuchacze nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansowego oraz stosowania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce. Poznają także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z szeroko pojętą problematyką finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Słuchacze nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansów publicznych oraz stosowania konstrukcji właściwych tej gałęzi prawa w praktyce. Poznają także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne - nauki prawne

Rok studiów/semestr: rok III/semestr 5

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 42 godzin wykładu, w tym 21 godz. prowadzonych w formie e-learningu.

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS – 7.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 42 godz. (w tym 21 godz. w formie e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu - 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 56 godz., egzamin - 2 godz.

Razem: 175 godzin, co odpowiada 7 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 100 godzin, co odpowiada 4,0 pkt ECTS;

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) W. Miemiec, P. Zawadzka (red.), Prawo finansów publicznych, Warszawa 2023 (7 pierwszych rozdziałów), dalej przywoływana jako "podstawowy podręcznik",

2) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Literatura uzupełniająca:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Salachna J., Tyniewicki M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2023.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_WG4;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_WK3.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_UW1;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_UW3.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_KO1;

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składać się będą wyniki z:

1) egzaminu pisemnego, który będzie składać się z 5 pytań opisowych (punktacja: 5 pytań x 8 pkt = 40 pkt.)

2) wyników zajęć e-learningowych (punktacja: 8 zadań e-learningowych x 3 pkt = 24 pkt).

Maksymalnie można zatem otrzymać 64 pkt.

Skala ocen od 2 do 5, przy czym:

bardzo dobry - co najmniej 91%, tj. 58 – 64 pkt.,

dobry plus - co najmniej 81%, tj. 52 – 57 pkt.,

dobry - co najmniej 71%, 46-51 pkt.,

dostateczny plus - co najmniej 61%, 39-45 pkt.,

dostateczny - co najmniej 51%, 32-38 pkt.

Egzamin będzie obejmował następujące treści:

1) wykład,

2) 7 pierwszych rozdziałów "podstawowego podręcznika",

3) rozdział X Konstytucji RP,

4) ustawa o finansach publicznych.

Zadania e-learningowe będą udostępnianie w dniu przewidzianym na zajęcia e-learningowe w systemie Usos. Student ma 7 dni na ich wykonanie. Dokładny termin wykonania będzie wskazywany w systemie Edu-portal. Nie ma możliwości przesłania rozwiązanego zadania po upływie wyznaczonego terminu. W przypadku, gdy więcej niż jeden student zamieści w systemie taką samą odpowiedź, każdy ze studentów, których sytuacja dotyczy otrzyma 0 pkt za dane zadanie.

W przypadku nieuzyskania wystarczającej do zaliczenia przedmiotu liczby punktów student ma prawo poprawy całości materiału.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Salachna, Marcin Tyniewicki
Prowadzący grup: Joanna Salachna, Marcin Tyniewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Zawadzka-Pąk
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Zawadzka-Pąk
Prowadzący grup: Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)