Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-3PPE Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Prawo Niestacjonarne 3 rok 1 stopień sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad ogólnych systemu podatkowego i jego ewolucji w Polsce. Zakres przedmiotowy wykładu obejmuje uregulowania ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, która normuje zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego. W tym drugim przypadku przedstawione zostaną podstawowe zasady normujące prowadzenie postępowania podatkowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, przedstawienie przykładowych kazusów z zakresu prawa podatkowego, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analizę z wykorzystaniem elektronicznych baz danych. Celem łatwiejszego opanowania przewidzianego programem materiału, wykład prowadzony jest z pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

W części prowadzonej w ramach e-learningu studenci zobowiązani do zapoznania się z udostępnionymi materiałami źródłowymi, a następnie do udzielenia odpowiedzi na pytania testowe.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - niestacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, ogólny kierunkowy

dziedzina - nauki społeczne; dyscyplina - nauki prawne

rok studiów/semestr - IIIr./5 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 42 godziny wykładu (w tym 13 godzin zdalnych synchronicznych i 8 godzin zdalnych asynchronicznych)

metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, e-learning

punkty ECTS - 7

bilans nakładu pracy studenta: - udział w zajęciach - 42 godz. (w tym 13 godz. zdalnych synchronicznych i 8 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu - 87,5 godz., udział w konsultacjach - 51,5 godz., egzamin - 2 godz.

Razem: 175 godz., co odpowiada 7,0 pkt ECTS

wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz. (co odpowiada 3,5 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz. (co odpowiada 3,5 pkt ECTS)

Literatura:

literatura podstawowa:

1. Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe - zarys wykładu, Warszawa 2013.

2. P. Smoleń (red.), W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2017

3. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2016

4. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2008.

5. R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Głuchowski J., Patyk J, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011.

2. L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017.

3. A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe, Toruń 2012.

4. Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2013

od roku akad. 2019/2020

literatura podstawowa:

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2019

od roku akad. 2021/2022

literatura podstawowa:

P. Smoleń (red.), W. Wójtowicz (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2021

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2021

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2021

Efekty uczenia się:

1. Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) - K_W04

2. Student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin praw - K_W08

3. Student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo - K_W14

4. Student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - K_U03

5. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03

6. Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest realizowany jest w 50% w formie stacjonarnej i 50% w formie e-learningu.

Warunkiem podejścia do egzaminu końcowego jest uprzednie zaliczenie materiału udostępnionego w ramach e-learningu (udzielenie przynajmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe).

Egzamin pisemny ma formę testu składającego się z 20 pytań (do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest uzyskanie 11 punktów). Materiał na egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na wykładzie.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Liszewski
Prowadzący grup: Grzegorz Liszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.