Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo wykroczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-4PSPEF
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo wykroczeń
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo karne 0700-PN5-2PKA

Założenia (lista przedmiotów):

Prawo karne 0700-PN5-2PKA

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie instytucji materialnego prawa wykroczeń oraz ich porównanie z odpowiednimi regulacji prawa karnego sensu stricto. Główny ciężar zostanie położony na zapoznanie studentów z rozwiązaniami kodeksu wykroczeń, w szczególności uregulowanymi w jego części ogólnej zasadami odpowiedzialności za wykroczenia oraz karami przewidzianymi wobec sprawców wykroczeń. Omówione zostaną także najczęściej występujące w praktyce stany faktyczne wykroczeń, zgrupowanych zarówno w kodeksie wykroczeń oraz ustawach szczególnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII.

Wymagania wstępne - Prawo karne.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin konwersatorium (w tym 6 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje, e-learning

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz.(w tym 6 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24,5 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń, Warszawa 2012.

A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2012.

Prawo wykroczeń. Repetytorium, U. Łabuz (red.), Warszawa 2008.

M. Błaszczyk, A. Zientara, Prawo wykroczeń. Diagramy, Warszawa 2015.

R. Krajewski, Prawo wykroczeń w kazusach, Bydgoszcz 2015.

O. Sitarz, Materialne prawo wykroczeń : część ogólna, warszawa 2015.

A. Marek, A. Marek-Ossowska Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe), Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

umiejętności

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

Umiejętności

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

Kompetencje

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Metody: ocena aktywności na zajęciach e-learningowych.

Przedmiot kończy się zaliczeniem, w formie pisemnej, w formie testowej. Standardowa skala ocen z uwzględnieniem wykonania zadań e-learningowych.

Zaliczenie/egzamin pisemne w formie testu oraz rozwiązywania kazusów (I etap) i zaliczenie/egzamin ustne (II etap).

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dzieniszewska
Prowadzący grup: Marta Dzieniszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie instytucji materialnego prawa wykroczeń oraz ich porównanie z odpowiednimi regulacji prawa karnego sensu stricto.

Główny ciężar zostanie położony na zapoznanie studentów z rozwiązaniami kodeksu wykroczeń, w szczególności uregulowanymi w jego części ogólnej zasadami odpowiedzialności za wykroczenia oraz karami przewidzianymi wobec sprawców wykroczeń. Omówione zostaną także najczęściej występujące w praktyce stany faktyczne wykroczeń, zgrupowanych zarówno w kodeksie wykroczeń oraz ustawach szczególnych.

Pełny opis:

1. Podstawowe założenia odpowiedzialności za wykroczenia. Struktura wykroczenia (czyn, ustawowe znamiona, bezprawność, społeczna szkodliwość, wina). Niepoczytalność i poczytalność ograniczona.

2. Okoliczności wyłączające winę i bezprawność czynu. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona, błąd co do prawa, błąd co do ustawowych znamion, obrona konieczna, stan wyższej konieczności, zgoda pokrzywdzonego.

3. Formy stadialne i zjawiskowe wykroczeń. Sprawcze formy popełnienia wykroczeni, usiłowanie według kodeksu wykroczeń, niesprawcze formy popełniania wykroczeń : podżeganie i pomocnictwo.

4. System karania w prawie wykroczeń. System kar w prawie o wykroczeniach: kara grzywny, kara aresztu, kara ograniczenia wolności, kara nagany, kary a środki karne

5. System środków karnych w prawie wykroczeń. Zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek przedmiotów,

6. System środków karnych w prawie wykroczeń. Nawiązka i obowiązek naprawienia szkody, podanie wyroku do publicznej wiadomości.

7. Systematyka części szczególnej kodeksu wykroczeń. Systematyka części szczególnej kodeksu wykroczeń: wybrane wykroczenia z rozdziału przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, mieniu, osobie i ich ustawowe znamiona.

Literatura:

T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń, Warszawa 2012.

A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2012.

Prawo wykroczeń. Repetytorium, U. Łabuz (red.), Warszawa 2008.

M. Błaszczyk, A. Zientara, Prawo wykroczeń. Diagramy, Warszawa 2015.

R. Krajewski, Prawo wykroczeń w kazusach, Bydgoszcz 2015.

O. Sitarz, Materialne prawo wykroczeń : część ogólna, warszawa 2015.

A. Marek, A. Marek-Ossowska Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe), Warszawa 2019.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie instytucji materialnego prawa wykroczeń oraz ich porównanie z odpowiednimi regulacji prawa karnego sensu stricto.

Główny ciężar zostanie położony na zapoznanie studentów z rozwiązaniami kodeksu wykroczeń, w szczególności uregulowanymi w jego części ogólnej zasadami odpowiedzialności za wykroczenia oraz karami przewidzianymi wobec sprawców wykroczeń. Omówione zostaną także najczęściej występujące w praktyce stany faktyczne wykroczeń, zgrupowanych zarówno w kodeksie wykroczeń oraz ustawach szczególnych.

Pełny opis:

1. Podstawowe założenia odpowiedzialności za wykroczenia. Struktura wykroczenia (czyn, ustawowe znamiona, bezprawność, społeczna szkodliwość, wina). Niepoczytalność i poczytalność ograniczona.

2. Okoliczności wyłączające winę i bezprawność czynu. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona, błąd co do prawa, błąd co do ustawowych znamion, obrona konieczna, stan wyższej konieczności, zgoda pokrzywdzonego.

3. Formy stadialne i zjawiskowe wykroczeń. Sprawcze formy popełnienia wykroczeni, usiłowanie według kodeksu wykroczeń, niesprawcze formy popełniania wykroczeń : podżeganie i pomocnictwo.

4. System karania w prawie wykroczeń. System kar w prawie o wykroczeniach: kara grzywny, kara aresztu, kara ograniczenia wolności, kara nagany, kary a środki karne

5. System środków karnych w prawie wykroczeń. Zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek przedmiotów,

6. System środków karnych w prawie wykroczeń. Nawiązka i obowiązek naprawienia szkody, podanie wyroku do publicznej wiadomości.

7. Systematyka części szczególnej kodeksu wykroczeń. Systematyka części szczególnej kodeksu wykroczeń: wybrane wykroczenia z rozdziału przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, mieniu, osobie i ich ustawowe znamiona.

Literatura:

T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń, Warszawa 2012.

A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2012.

Prawo wykroczeń. Repetytorium, U. Łabuz (red.), Warszawa 2008.

M. Błaszczyk, A. Zientara, Prawo wykroczeń. Diagramy, Warszawa 2015.

R. Krajewski, Prawo wykroczeń w kazusach, Bydgoszcz 2015.

O. Sitarz, Materialne prawo wykroczeń : część ogólna, warszawa 2015.

A. Marek, A. Marek-Ossowska Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe), Warszawa 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)